Group Members


Current Group Members:

Dr. Min
Wei Min, PhD
Associate Professor
Luyuan
Luyuan Zhang, PhD
Postdoctoral fellow
Zhixing
Zhixing Chen
Postdoctoral fellow
Zeng
Chen Zeng
Postdoctoral fellow
Lu
Lu Wei
Graduate Student (G5)
Fang
Fang Xu
Graduate Student (G4)
Yihui
Yihui Shen
Graduate Student (G3)
Fanghao
Fanghao Hu
Graduate Student (G3)
Lixue
Graduate Student (G1)
Zhilun
Graduate Student (G1)

Former Group Members:

Postdoctoral Fellows

Graduate Students