# Name M I N.O H.S Runs  50 100 0 Avg C's St's
1 Gokul Chakravarthy 15 14 2 113 544 3 1 45.33 10 6
2 Kaushtub Dixit 14 12 4 114 435 4 1 1 54.38 5
3 Michael Partridge 18 17 2 71 411 2 1 27.40 14 7
4 Sriram Koneru 13 14 2 79 363 2 1 30.25 5
5 Venu Yeluripati 19 15 2 67 361 2 1 27.77 12 2
6 Lakshmanan Vishwanathan 14 14 2 64 322 3 2 26.83 7
7 Vihsnupad Mishra 16 16 1 49 298 1 19.87 1
8 Sunil Mukundraj 23 18 1 56 272 1 3 16.00 8
9 Ratesh Chopra 16 15 3 52 262 1 21.83 7
10 Arvind Rampurada 21 17 2 31 239 1 15.93 8
11 Sayan Nandi 13 13 4 40 208 23.11 3
12 Ajay Chopra 21 15 4 58 179 1 2 16.27 9
13 Suraj Chauhan 18 13 2 46 178 1 16.18 2
14 Prabhu Venkatesh 17 13 0 44 169 1 13.00 3
15 Raja Wajahat 14 10 2 40 145 18.13 8
16 Siva Armugam 10 9 1 46 106 13.25 5
17 Ashok Melwani 10 7 1 25 99 16.50 6
18 Dileep Verma 21 11 5 26 92 1 15.33 6
19 Pavan Krishnamurthy 11 10 1 20 89 1 9.89 4
20 Sherazad 4 3 1 74 87 1 43.50 1
21 Nabil Wasif 5 5 0 29 82 16.40 5
22 Rohan 6 3 0 37 77 25.67
23 Kamran Choudhary 3 3 1 31 59 29.50
24 Madhura Gunasekara 14 10 2 7 46 3 5.75 8
25 Kunal Vora 3 2 0 34 45 22.50 2
26 Mohinder Chopra 8 6 2 16 43 1 10.75 1
27 Vijay? 2 1 0 30 37 37.00
28 Sylvester Joseph 1 1 0 33 33 33.00
29 Raza 4 4 1 17 29 9.67
30 Omar 2 1 1 27 27
31 Aditya Batra 3 3 0 14 27 9.00
32 Jay Rana 1 1 0 25 25 25.00 1
33 Haider? 1 1 0 22 22 22.00
34 Anwer Adil 3 2 0 17 18 9.00 2
35 Ashok #2 1 1 0 18 18 18.00
36 Faissal Siddiqui 1 1 0 8 8 8.00 1
37 Iqbal 1 1 0 5 5 5.00
38 Asad Ahmed 3 1 1 5 5
39 Hassan Safdar 1 1 0 3 3 3.00 1
40 Wais 1 1 1 3 3
41 Prashanth Bhawalkar 1 0 0 0 0 1