# Name M O M R W Best 5W R/O R/W S/R W/M
1 Prabhu Venkatesh 17 66.2 284 42 6/31 2 4.29 6.76 9.45 2.47
2 Dileep Verma 21 127.5 11 430 42 7/?? 2 3.37 10.24 18.21 2.00
3 Venu Yeluripati 19 90.5 6 359 28 4/22 3.97 12.82 19.39 1.47
4 Sunil Mukundraj 23 129.3 8 566 28 4/33 4.38 20.21 27.71 1.22
5 Ajay Chopra 21 91.2 9 395 28 4/11 4.33 14.11 19.54 1.33
6 Kaushtub Dixit 14 63.7 2 188 21 4/42 2.95 8.95 18.19 1.50
7 Madhura Gunasekara 14 85.7 5 306 21 6/20 1 3.57 14.57 24.48 1.50
8 Ashok Melwani 10 36.0 0 249 19 5/62 1 6.92 13.11 11.37 1.90
9 Lakshmanan Vishwanathan 14 65.2 1 270 15 3/23 4.14 18.00 26.07 1.07
10 Vishnupad Mishra 16 36.3 170 14 3/22 4.68 12.14 15.57 0.88
11 Arvind Rampurada 21 37.0 186 9 2/35 5.03 20.67 24.67 0.43
12 Raja Wajahat 14 33.0 0 198 9 2/23 6.00 22.00 22.00 0.64
13 Nabil Wasif 5 13.5 1 35 6 3/9 2.59 5.83 13.50 1.20
14 Kunal Vora 3 7.0 1 34 5 5/34 1 4.86 6.80 8.40 1.67
15 Mohinder Chopra 8 22.5 2 92 4 2/9 4.09 23.00 33.75 0.50
16 Rohan 6 21.0 2 144 4 2/11 6.86 36.00 31.50 0.67
17 Sriram Koneru 13 5.2 44 3 2/28 5.67 14.67 10.34 0.23
18 Anwer Adil 3 8.0 1 33 1 1/?? 4.13 33.00 48.00 0.33
19 Haider? 1.0 3 0 22 1 1/22 7.33 22.00 18.00 1
20 Sylvester Joseph 1 3.0 0 12 1 1/12 4.00 12.00 18.00 1.00
21 Ratesh Cjhopra 16 6.0 47 0 0/8 7.83 0.00
22 Vijay? 2.0 13 1 75 0 2/1 5.77 0
23 Sherazad 4 2.0 0 21 0 0/19 10.50 0.00
24 Sayan Nandi 13 8.0 0 72 0 0/10 9.00 0.00
25 Prashanth Bhawalkar 1 4.0 0 53 0 0/10 13.25 0.00
26 Asad Ahmed 3 18.0 0 74 0 0/16 4.11 0.00
27 Gokul Chakravarthy 15 1.0 0 12 0 0/12 12.00 0.00
28 Siva Armugam 10 6 0 43 0 0/26 7.17 0
29 Pavan Krishnamurthy 11 1.0 0 12 0 0/12 12.00 0.00