Saturday Pres XI Stats
# Name M I N.O H.S Runs  50 100 0 Avg C's St's
1 Ratesh Chopra 15 14 2 52 250 1 20.83 7
2 Vishnupad Mishra 9 9 1 48 208 1 26.00 1
3 Sriram Koneru 7 8 0 79 206 2 1 25.75 3
4 Ajay Chopra 14 9 2 58 155 1 22.14 6
5 Venu Yeluripati 6 7 0 55 147 1 21.00 7 2
6 Sunil Mukundaraj 9 8 1 56 145 1 1 20.71 4
7 Raja Wajahat 12 9 2 40 144 20.57 6
8 Gokul Chakravarthy 3 3 0 113 140 1 46.67 2
9 Sayan Nandi 7 8 3 40 139 27.80 2
10 Arvind Rampurada 10 8 1 31 129 18.43 5
11 Michael Patridge 5 5 1 47 97 1 24.25 4 1
12 Lakshmanan Vishwanathan 3 4 1 54 96 1 1 32.00 4
13 Ashok Melwani 9 6 1 25 96 19.20 6
14 Pavan Krishnamurthy 11 10 1 20 89 1 9.89 4
15 Sherazad 4 3 1 74 87 1 43.50 1
16 Rohan 6 3 0 37 77 25.67
17 Prabhu Venkatesh 3 4 0 40 68 17.00
18 Suraj Chauhan 10 7 1 32 66 1 11.00 2
19 Kamran Choudhary 2 2 0 31 56 28.00
20 Dileep Verma 7 5 1 26 55 1 13.75
21 Siva 2 2 0 46 46 23.00
22 Nabil Wasif 3 3 0 21 41 13.67 2
23 Vijay? 2 1 0 30 37 37.00
24 Sylvester 1 1 0 33 33 33.00
25 Raza 4 4 1 17 29 9.67
26 Omar 2 1 1 27 27
27 Aditya 3 3 0 14 27 9.00
28 Jay Rana 1 1 0 25 25 25.00 1
29 Kaushtub Dixit 3 2 1 12 23 23.00 2
30 Haider? 1 1 0 22 22 22.00
31 Madhura Gunasekara 4 4 0 0 22 1 5.50
32 Anwer Adil 3 2 0 17 18 9.00 2
33 Ashok #2 1 1 0 18 18 18.00
34 Mohinder Chopra 6 4 1 5 17 1 5.67
35 Iqbal 1 1 0 5 5 5.00
36 Asad Ahmed 3 1 1 5 5
37 Hassan Safdar 1 1 0 3 3 3.00 1
38 Wais 1 1 1 3 3
39 Kunal Vora 1 0 0 0 0
40 Prashanth Bhawalkar 1 0 0 0 0 1