# Name M O M R W Best 5W R/O R/W S/R W/M
1 Ajay Chopra 14 79.2 8 321 28 4/11 4.05 11.46 16.97 2.00
2 Ashok Melwani 9 36.0 0 249 19 5/62 1 6.92 13.11 11.37 2.11
3 Sunil Mukundaraj 9 54.3 5 235 12 3/46 4.33 19.58 27.17 1.33
4 Dileep Verma 7 38.0 4 140 12 4/20 3.68 11.67 19.00 1.71
5 Venu Yeluripati 6 27.2 3 120 11 3/33 4.42 10.91 14.82 1.83
6 Prabhu Venkatesh 3 19.2 0 112 10 6/26 1 5.84 11.20 11.50 3.33
7 Raja Wajahat 10 33.0 0 198 9 2/23 6.00 22.00 22.00 0.90
8 Vishnupad Mishra 9 24.3 0 136 9 3/22 5.59 15.11 16.22 1.00
9 Arvind Rampurada 9 30.0 0 158 9 2/35 5.27 17.56 20.00 1.00
10 Nabil Wasif 3 11.5 1 27 6 3/9 2.35 4.50 11.50 2.00
11 Kaushtub Dixit 3 14.7 1 33 6 4/?? 2.25 5.50 14.66 2.00
12 Kunal Vora 1 7.0 1 34 5 5/34 1 4.86 6.80 8.40 5.00
13 Mohinder Chopra 6 22.5 2 92 4 2/9 4.09 23.00 33.75 0.67
14 Rohan 5 21.0 2 144 4 2/11 6.86 36.00 31.50 0.80
15 Sriram Koneru 4 5.5 0 29 3 2/28 5.27 9.67 11.00 0.75
16 Lakshmanan Vishwanathan 3 25.0 1 74 2 1/21 2.96 37.00 75.00 0.67
17 Madhura Gunasekara 4 29.0 3 105 1 1/34 3.62 105.00 174.00 0.25
18 Anwer Adil 3 8.0 1 33 1 1/?? 4.13 33.00 48.00 0.33
19 Haider? 1 3.0 0 22 1 1/22 7.33 22.00 18.00 1.00
20 Sylvester 1 3.0 0 12 1 1/12 4.00 12.00 18.00 1.00
29 Vijay? 2 13.0 1 75 0 2/35 5.77 0.00
21 Sherazad 3 2.0 0 21 0 0/19 10.50 0.00
22 Ratesh Chopra 9 5.0 0 39 0 0/15 7.80 0.00
23 Sayan Nandi 5 8.0 0 72 0 0/10 9.00 0.00
24 Prashanth Bhavalkar 1 4.0 0 53 0 0/10 13.25 0.00
25 Asad Ahmed 3 18.0 0 74 0 0/16 4.11 0.00
26 Gokul Chakravarthy 1 1.0 0 12 0 0/12 12.00 0.00
27 Siva 2 6.0 0 43 0 0/26 7.17 0.00
28 Pavan Krishnamurthy 1 1.0 0 12 0 0/12 12.00 0.00