Welcome


The purpose of Liga Filipina is to unify Columbia students interested in Filipino culture through social interaction, cultural programs and activities, educational exchange, and political awareness. We strive to promote this awareness of culture in the Columbia Community.

Layunin ng Liga Filipina na ipagkaisa ang mga mag-aaral sa Columbia na interesado sa kulturang Pilipino sa pamamagitan ng pakikipaghalubilo sa kapwa, pagsasagawa ng mga programang kultural at kamalayan sa larangan ng pulitika at edukasyon. Sinisikap din ng grupo ang pagpapalaganap at pagpapayaman ng kulturang Pilipino sa komunidad ng Columbia.
You do not need to be Filipino or speak Tagalog to join Liga Filipina; All you need is an interest in the culture and an appreciation for our food!

Thank you & Salamat,

Liga Filipina