Bīrūnī, Muḥammad ibn Aḥmad, Alberuni's India (v. 1)

(London :  Kegan Paul, Trench, Trübner & Co.,  1910.)

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page 387  imber
Man-
,ras.
 

The Names of the
Manvantaras
 

Their Names accord¬
 

Their Names taken
 

The Names of Indra
 

The Names of the children of Manu, the kings
of tlie earth who ruled at the beginnhig
 

The Nr

of the

vanta
 

according to the
Vishnu-Purana.
 

ing to the
Vishnu-Dliarma.
 

from other Sources.
 

according to the
Vishnu-Purana.
 

of each period, according to the
Vishnu-Purana.
 

I
 

Sv^yambhuva
 

Sv&yambhuva
 

Sviyambhuva
 

Manu, as the ruler of the first manvantara, is Indra, who
has nothing in common with any other being.
 

2
 

Svarocisha
 

Svarociya
 

Svarocisha
 

Vipascit
 

The  first  of  the  children  of  Manu,
Caitraka (?)
 

3
 

Auttami
 

Auttami
 

Auttami
 

Susanti
 

Sudivya (?)
 

4
 

Stamasa (?)
 

Stamasa
 

Utamasa (?)
 

Sikhin
 

Nara, Khyati, Santahaya, Jiinujangha.
 

5
 

Raivata
 

Raivata
 

Raivata
 

Autata (?)
 

Balabandhu,   Susambh^vj^a,   Satyaka,
Sindhu (?),Rebha(?)
 

6
 

Cakshusha
 

Cakshukha
 

Cakshusha
 

Manojava
 

Puru, Muru, Satadvumna, Pramukha (?)
 

7
 

Vaivasvata
 

Vaivasvata
 

Vaivasvata
 

Purandara
 

Ikshvfiku, Nabasa (?), Dhrishna, Saryati.
 

8
 

Savarni
 

Savarni
 

rjj    Savarni
 

Bali, the impri¬
soned king
 

Virajas, Ascarvari, Nirmogha.
 

9
 

Daksha
 

Vishnu-Dharma
 

g   Brahma-
CD -g,   putra
 

Mahavirya
 

Dhritaketu, Nir^maya, Pancahasta.
 

lO
 

Brahmasavarni
 

Dharmaputra
 

S ^  Vishnu-
 

Sdnti
 

Sukshetra, Uttamaujas, Bhfirishena.
 

II
 

Dharmas^varni
 

Rudraputra
 

> <^    putra
'-« M Rudra-
^     putra
 

Vrisha
 

Sarvatraga, DevAnika, Sudharmatman (?)
 

12
 

Rudraputra
 

Dakshaputra
 

^    Daksha-
H     putra
 

Ritadhaman
 

Devata   (?),   Vanupadevas-ca,   Deva-
sreshtha.
 

13
 

Raucya
 

Raibhya (?)
 

Raibhya (?)
 

Divaspati
 

Citraseiia, Vicitra-adyfi, (!)
 

14
 

Bhautya
 

Bhautya
 

Bhtimi (?)
 

Suci
 

Urur, Gabhira, Budhnya-adya (!)
  Page 387