Corpus iuris canonici. (v. 1)

(Graz :  Akademische Druck- u. Verlagsanstalt,  1959.)

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page 1159-1160  1159
 

DECRETI SECUNDA PARS CAUSA XXXIIL QUEST. III. e. i-
 

1160
 

modo338ì a nobis339 manifestum est esse decretum, ita
uidelicet, ut in his340k omnibus sacerdotis expectetur34i
ordinatio, ut, iuxta quod etatem aptam 342 prospexerit3431,
penitenciae 344 absolutionis345 m tribuat legem.

[TRACTATUS  DE  PENITENCIA.] i*
QUESTIO m.

GRATIANUS.

His breuiter decursis, in quibus extra negocii finem aliquan¬
tulum euagati sumus, ad propositae causae terciam questionem
pertractandam, qua queritur:

DISTINCTIO  I.
GRATIANUS.

I. Pars. Uirum sola** cordis coniritione, et secreta satis¬
factione, absque oris confessione quisque possit Deo saiisfucere,
redeamus. Sunt enim qui dicunt, quemlibet^ criminis ueniam sine
confessione^^ ecclesiae et sacerdotali indicio posse promereri^
iuxta illud Ambrosii super Lucam, [ad cap. 22.]

[C. I.]5
„Petrus doluit et fleuit, quia^ errami, ui homo. Non inuenio
quid dixerit; scio"^^, quod fleuerit,  Lacrimas eius lego, satis-
fuctionem non lego,'-''

[C. IL]  Item lohunnes Chrisostomus^^*.

„Lacrimae lauant^^ delictum, qnod woce 19 pudor est con¬
fiteri.^'-

[C. IIL]  Item Propheia'^^.
„Sucrificium Deo spiritus coniribulaius ; cor coniritum et
humiliatum, Deus, non despicies.'-'-'^^

[C. IV.]  /iem 13.
,,Dixi, confitebor aduersum me iniusticiam meam Domino,
et tu remisisii inpietatem peccuti mei.'-'-

Quod Augustinns exponens, uif^^*:

[C. V.]
„ Magna pietas Dei, ui ad solum promissionem peccutu
dimiserit.  §. i. Nondum pronunciat ore, et iamen Deus iam
audii in corde, quia ipsum dicere quasi quoddam pronunciare
esi.  Votum enim prò opere repuiatur.'-'-

[C. VL]  Cod. lib. I. tit.^^^ de Episc. et Cler. Inp.
loniniunns'^^^.
IL Pars.  „Si quis non dicum rupere, sed attemptare ian-
 

tum'^'^'^ matrimonii iungendi causa sacratissimas uirgines uusus
fuerit, capitali pena ferietur.'■'•'^^^

[C. VII.] Lib.^^^ Cod. ili. de postulando Inp.^^^ Leo ei
Ani.^^ Nicostrato P. P.
„Nemo uel in foro mugniindinis tuae, uel in prouinciali
iudicio, uel apud quemquam iudicem accedat ad togaiorum con¬
sortium, nisi sacrosanctis catholicue^^ religionis fuerii inbutus
misteriis. Sin uuiem^^ uliquid quoquo modo uel quadam machi-
nutione fucium uel aitempiaium fuerii, offiiinm quidem sublimi¬
tatis tuae centum librurum auri iacturam prò condempnatione
sustineat.'-'•

[C. VIIL]  7de??z24a,

„ Quicumque uero^^^ ausus fuerii contra prouidum no¬
strae serenitatis decretum offitium aduocaiionis^^ per subreptio¬
nem arripere, ei prohibitum pairocinium prestiterit, uduocuiio-
nis^'^'^ offitio remotus stilum proscripiionis atque perpetui exilii
specialiter sustinebit; sciinris eiiam prouinciarum rectoribus,
quod is, sub cnius amministraiione aliquid huiusmodi fuerii
aitemptuium, partis bonorum dimidiue proscriptionem, ei penum
exilii per quinquennium sustinebit.'•'•

[C. IX.]  Iiem lib. IX. Ut. ad legem luliam maiestatis, [1. 5.] 28a
„ Quisquis cnm militibns^^^ cogitauerit (eadem enim seueri¬
tate uoluntatem  sceleris,  qua^^  effectum iura puniri uolue¬
runi).'-'■^^'^

[Gratian.] Iiem ud legem Cornelium de sicuriis^^: „Is
^m33d cuffi telo umbulauerit hominis necandi cuusu, sicut is, qui
hominem occiderit, uel cnius dolo mulo^ factum ertila conmis¬
sum, legis Corneliae de sicuriis coherceatur''^^^ pena.^'-

[C. X.]  Inpp. Valentinianus^'^, Valens, et Graiianus^^.
,,Si quis necandi infuntis piaculum aggressus aggressane^^
fuerit^^^, sciai, se capitali supplicio esse puniendum.'-''

[C. XL]  Inpp. Gratianus ei Valentinianus^^^.

„ Si forte mulier murito mortis parasse insidias, uel quolibet
alio genere uoluntatem occidendi habuisse inueniutur, uel forie^^
maritus eo43c modo insequetur^^ uxorem, in eudem questione
non solum ab omni fumiliu muriti, sed etium uxoris ^^^ (que
iamen tunc temporis domi fuerii) querendum est, sine cuiusquam
defensione.''^

[C. XIL] Item Digest, tit. de iniuriis, l. Sed esi questionis 46.
„ Si quis tam masculum quum feminam, sine ingenuos siue
liberiinos, inpudicos fucere utiempiunerii, iniuriarum tenebitur.
§. i, Sed ei47 si serui pudicitia attemptata sit^^^, ininria^^^
locum habet. §. 2. Attemptari pudicitia dicitur, cnm id agitur,
ut ex pudico inpudicus fiat. §. 3. Non solum^^ is iniuriarum
tenetur, qui fedi iniuriam, hoc esi qui percussit, uerum ille quo-
 

EDITIO  ROMANA.

Causa XXXIIL Quest.II. c.19. i) quomodo k) his: deesi I) perspexerit m) absolutionis vel districtionis —
Quest. III. Dist. I. a) confessione facta — e. i. a) invenio — e. 2. a) Ioann. Cris.: deesi b) lavent — e. 6. a) tit. :
deesi b) lovianus e) tantummodo d) feriatur — e. 7. a) Item Iib. IL b) Impp. Leo et Anthemius — e. 8. a) C. Vili.
Iidem AA. ibidem continenter b) vero: deest e) ab advocat. — e. 9. a) lib. IX. Codicis b) mUitibus etc. e) vo¬
luerunt, ipse quidem^ etc. d) Si quis e) coèrcetur — e. io. a) sit — e. 11. a) (et: deesi) Valentinianus, Theodosius, et
Arcadius  b) si forte  e) eodem  d). insectetur  e) uxoris suae — c.12.  a) fuerit  b) iniuriarum

NOTATIONES  CORRECTORUM.
 

Quest. IH. Dist. I. Pars I. * Gratianus ad explicandam hanc
tertiam quaestionem multa attulit. Quam perlongam tractationem qui eum
secuti sunt in septem distinctiones diviserunt. In antiquioribus enim
exemplaribus nulla est distinctionum separatio ; in aliquibus vero in mar¬
gine tantum est: Distinctio prima, secunda, eie

** Utrum sola; Haec coniungenda sunt eum superioribus, quemad¬
modum in pervetustis sunt coniuncta ; ab illis enim pendent.
 

C n. * Item; Sequebatur; Ioannes Chrysostomus, apud quem haec
ipsa omnino verba non sunt inventa. Sed apud B. Ambrosium post ultima
verba capitis praecedentis sequitur ; Sed quod def endi noti potest ablui postesi.
Lavent lacrimae delictum eie Nec multo aliter in serm. 46. de Petri poeni¬
tentia, et Ambrosium citat Magister sententiarum.

C. V. * Initium usque ad vers. Nondum, est Cassiodori, quem citant
glossa ordinaria et Magister. Quae vero sequuntur magnam partem sunt
ex B. Augustine.
 

CausaXXXHI. Quest.II. can. 19. 338) ib. orig. Hisp. Coll. tr. P. 339) noi ... Aecveuisae: orig. Hisp. Coll. ir. P. 3i0) Codd. ei Edd. coll. o. pr.
Par. Lugdd.; — ot-ig. Hisp. Coll. tr. ff. 341) expeteretur; C; expetetur; EOH 342) actam: orig. Hisp. 343) Codd. coll o. Ed. Bas. orig. Hisp. 343) continen¬
tiae : orig. Hisp. Coll. ir. ff.  345) Codd. ei Edd. coll. o. Coll ir. ff.

Causa XXXIH. Quest. IH. 1) rwftr. tract. de pen. ; deesi; Codd. ei ffdd. coii. o.^. ffar. Bwi^dd.; omwis §'«{. 3.; deesi: E — Dist. I. 2) quamlibet: CB
3) Codd. coll 0. 4) mereri; CD \\ can. 1. 5) vers. 65. 56. — lib. IV. wo. 88. — Lomb. IV, 17. 6) qui; Bff 7) Codd. etEdd. coll o. \\ can. 2. ^Codd. etEdd.
coll. 0. — Lomb. l e 9) Codd. et Edd. coll. o. 10) voce; deest: D Edd. coll. o., neque iamen, ui ff. censuit, a Corr. est insertum. 11) Psalm. 50. v. 19.
12) despicias; C; despiciet: ffff || can. 4. 13) Psalm. 31. v. 5. \\ can. 6. 14) ^?oss. ord. ad Psalm. 31. v. 5. — Peir. Lomb. ib. — cf. e i. qu. 1. C. XVIL ||
can. 6. 15) ABCD 16) Codd. coll o. pr. ff ; lustinianus; D Edd. coll o. — l 5. Cod. (1, 3.) dat ao. 364. — cf. e 3. Qu. 2. C. XXXVL 17) Codd. coll o. orig.
18) Codd. et Edd. coll. o. pr. BCD Corr.: — orig. i| can. 7. 19) AB ; eodem: Codd. rell 20) Codd. coll. o.pr. A 21) Codd.coU. o. ; Antonius: ffff; Antonin. : ff; —
l uli. Cod. (2, 6.) 22) catholicus ; ffff 23) add. : aliud ; ff Ed. Bas. ; add. : talium ; D Edd. rell. || e a n. 8. 24) Codd. coll. o. ; idem Augustinus : B Edd. coli o.
25) ABOHorig. 26) usurpationis; ffff 27) ABCD orig. || can. 9. 28) Codd. coll. o.; — l 5. Cod, (9, 8.) dai. ao. 397. cf. e 21. Qu. 1. C. VL 29) Codd. etEdd.
coll 0. pr. Par. Lugdd. 30) quae; BC; quod: ff 31) Codd. et Edd. coll. o. ; voluerint; Bffff 32) i. 7. (in Ed. Kriiger. l 6.) Cod. (9, 16.) 33) AB orig.
34) malum; BC; deest: EOH 35) fuerit: Codd. ei Edd. coll o. pr. AD 36) Codd. ei Edd. coll o. \\ can. 10. 37) Valent; deesi; DEGH; Valens; AB
38) Valerius: Codd. coll. o. — l 8. Cod. ib. 39) vel aggressu: ffBffff 40) Codd. et Edd. coll o. || can 11. 41) Codd. coll o.; — l 9. Cod. ib. (Valent Theod. et
Arcad. dai. ao. 385.) Valerius: Codd. coll o. 42) Codd. etEdd. coll e orig. 43) ib. ii) AD; insequitur; Codtl. rell. Edd. coll. o. pr. Lugdd. II. III. 45) Codd.
et Edd. coll o. || can. 12. 46) secundae quaest.: Codd. coll o. pr.A; — l. 9. §. 4. l 10.11. Dig. (47, 10.) 47) et; deest: Edd. Arg. Bas. 48) Codd. et Edd.
coll, 0. orig,  49) Codd, et Edd. coll. o.; iniuriarum actio; Corr,  50) solus; ABQH
  Page 1159-1160