Corpus iuris canonici. (v. 1)

(Graz :  Akademische Druck- u. Verlagsanstalt,  1959.)

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page 1435-1436  1435
 

DECLARATIO AFFINITATIS.
 

1436
 

omnes ponuntur ad decorem, et ad demonstrandum genera affini¬
tatis, quae hodie prohibitionem non habent. Adhuc hubes duus
lineus refiexus, quarum una oritur in cellula frutris, et termina¬
tur in cellula uiri sororis, in qua scribitur primum genus affini¬
tatis. Iiem alia linea reflexa, quae oritur in cellula sororis, et
terminatur in cellula uxoris fratris, in qua idem scribitur.

§. 6. Circa hoc quaero : quure in cellula uxor fratris scri¬
bitur: „oUm relieta," qnod non ponitur in aliis cellulis inferiori-
bus eiusdem lineae? El die, hoc factum fuisse propter cellulum,
quue ponitur ud dorsum illius, quasi dicui, fruter hubuii uxorem,
marino fruire uxor ab eo relicia coniruxit cum ulio uiro, illu
demum marina, iste relictus a relicia fratris, uult contrahere
cum sorore, numquid potest? Olim non poterai, quiu erat sibi in
secundo genere ei primo gradu, hodie nero potest. Idem sii repe¬
titum quoad cellulum uiri sororis.

§. j. Ad cognoscendum ergo gradus affinituiis ei genus tam
per formam urboris, quum ex prius didis, tolle hanc solum regu¬
lum mugistrulem: Per carnalem copulam uiri ei mulieris inter
consunguineos mulieris et uirum, ei inter consunguineos uiri et
mulierem coniruhitur affinitas primi generis, et eiusdem gradus,
cuius est consangninitus. Quure dicutur in regulu „per curnulem
copulum uiri et mulieris," et non uiri et uxoris, collige ex his,
quue in principio dixi. Inier consunguineos mulieris et uirum, et
consunguineos uiri et mulierem, ideo dixi, quia inter uirum et
mulierem non coniruhitur affinitas, sed ipsi sunt affinituiis cunsu.
Iiem inier consanguineos uiri ei consanguineos mulieris nnllu est.
uffinitus, unde dna frutres contrahunt cnm duabns sororibus,
paier ei filius cum muire et filiu. Sed esi affinitus inier consan¬
guineos mulieris et ipsum uirum, et consunguineos uiri et ipsum
mulierem, Extru de consung.el uffin.e. Quod super his „Primi
generis" quure dixerim, etium ex superioribus putuit, et „eiusdem
gradus, cnius est consangninitus," uide hoc in urbore; num frater
et soror sunt in primo grudu consunguinitutis, muriins sororis
est fratri in primo gradu affinitatis, ei sic uxor fratris sorori, et
sic filiu sororis esi filio fratris et ipsi fratri in secundo gradu con¬
sunguinitutis, muritus eius in secundo gradu uffiniiutis, et e con¬
uerso, et sic in reliquis. Unde uir proneptis sororis uitinei frutri
et omnibus descendentibus, qni suni in arbore, quurto grudu uffi¬
niiutis, et hoc ideo, quia tota gradu cansangniniiatis utiinet prae-
dictis ipsa proneptis. „ Qui sunt in arbore," ideo dixi, qniu si
pronepos frutris huberet filium, ille excederet lineum uequuliiuiis,
et sic attinet quinto gradu secundum regulas traditas in proxima
arbore.

§. 8. Post hoc notandum esi, illud praecise non sequitur:
Ego ei iu sumus uffines, ergo filius, quem procreo, est tibi uffinis.
Nam interdum filius meus mutai genus aitinentiue, quiu ego sum
tibi affinis, et ipse consangnineus ; interdum nil attinet tibi, inter¬
dum mutai gradum, interdum nec mutat genus, nec gradum.
Exemplum: si ego et tu sumus affines per appadtionem mei, qniu
scilicet contraxi cum consunguineu tuu, si ex dictu consunguineu
tua filium -procreo, ille est tibi consunguinens, non uffinis; sed si
ego muritus consunguineue tuae ex alia muliere filium procreo, ille
nec est tibi consangnineus, nec affinis. Si uero tu consunguinens
uxoris meue filium procreus, hic filius non mutui genus uttineniiue,
quiu iu puter es mihi uffinis, et ipse uffinis; sed si tu et uxor mea
eratis in uequuli lineu uel inuequuli, et erus remotior, quiu iu erus
in tertio, ipsa in secundo uel primo: lune ipse filius mutai grudum,
qniu iu puter es mihi in tertio grudu affinituiis, et ipse mihi in
quurto.   Si uero tu et uxor mea erutis consungninei in lineu inac¬
 

quali, sed uxor mea erat remotior, ui quia ipsa in tertio, ei tn in
secundo: tunc filius tuus non mutat genus nec grudum, quiu tu
mihi uffinis, et ipse uffinis, iu in tertio grudu, et ipse in tertio
grudu. Item notu, qnod istud etium non sequitur: Ego et iu
sumus uffines, ei ego non possum accipere filiam tuam ; ergo nec
tu meum: quiu si habeam consunguineum tuum in uxorem, tu bene
potes contruhere cum filiu meu, quum hubui ex uliu muliere; qnia
uffinitus non contruhitnr inter consunguineos uiri et consunguineos
mulieris, sed inter uirum et consunguineos mulieris, et inter mulie¬
rem el consanguineos uiri, ui dixi, et probutur Extru de consung.
et uffin., e. Quod super his. Sed ego non possum contruhere
cum filiu iuu, nisi forsan illu excederet qnurtum grudum, ut qnia
esset in quinto, ei est simile secundum quod dixi supra in proxima
arbore circu finem.

§. 9. Nunc quaeritur: an uffinitus inter uscendentes ei de¬
scendentes hubeut perpetuam prohibitionem, an exiendatur tantum
usque ud qnurtum grudum ? Et si teneremus opinionem G o ffr e di,
de qua dixi supra in arbore proxima circa medium, diceremus,
qnod usque ad qnurtum gradum tantum. Sed tenendo contrurium
opinionem, dicemus, qnod prohibitio sit perpetua. Dicit enim tex¬
tus, quod ita abslinere debemus a consanguineis uxoris, ui u pro¬
priis. Extra de consangu. et uffin. cup. 1., 35. quuesi. 3. Z)e
propinquis, ei cup. Aequuliter. Si ergo inier consunguineos
ascendentes et descendentes prohibitio extenditur in infiniinm : ergo
inter affines; ad idem Insiitui. de nupt. §. Affinituiis, et
dicit lex, qnod iules uffines uscendentes et descendentes hubentur
loco purentnm ei liberorum, ff. de grudibus l. Non facile §. Ei
retro in fine. Eodem modo posset firmari quaestio de uffinibus,
quorum unus esi in primo grudu, alter in quinto, sicut in con¬
sunguinds dixi supru in urbore proxima in fine. An auiem liceut
diuersis temporibus hubere in uxores duus cognatus, scilicei uxores
duorum fruirum, et un coniuncti olim in gradu prohibita hodie per¬
missa simul munere possint, de hoc uide not. Extra de consang.
ei uffinii., cap. Non debet.

§. IO. Ultimo quaeritur ud utrumque urborem, un prohibitio
consunguineorum nel uffinium coniungendorum procedat ex pro¬
hibitione diuinu, un ex hnmunu, et quure facta fuii prohibitio ?
Breuiter scias, quod olim propter necessituiem fruter necessurio
hubuii contruhere cum sorore, et consungninei cum consunguinds,
unde tunc in collaierulibus non erui prohibitio. Hoc fuii u prin¬
cipio generis humani in filiis ei nepotibus Adae; hoc eiium fuii
post diluuium in nepotibus Noe. In Lenitico nero prohibitue fue¬
runt fere duodecim personue, quas uide noi. Extra de restii,
spai., cup. Literus, et de dinari, cap. Gaudemus. Demum ius
posiiiunm canonicum prohibuit consunguineos et uffines primi
generis coniungi in septimo grudu ei citeriori, quue prohibitio
posieu usque ud qnurtum grudum est resiriciu Extru eod. e.
Noti debet, renocutis eiium quibusdum aliis prohibiiionibus, ut
palei. Reuocuiio uero fuii ex cunsu, quue ibi ponitur, ei Extra,
de testibus, cup. Licet ex quadam, per qnod paiei, qnod pro¬
hibitio puriim procedit ex iure dinino, et partim ex positino. Unde
in secundo gradii aequulis lineae colluterules contrahere possuni
iure diuino, sed non positino. Ratio uero prohibiiionis sumitur
35. qu. I. §. I. cap. I., fuii enim propier caritutem umpliundum.
Nam si coniraherem cum sorore, idem esset puter et socer, mater
et socrus, uir et fruter eie. Sed si ulium hubeo putrem, ulium
socerum, numerosius se curitus protenderei, in quu uniuersi fideles
ei pruecipue studenies continue perseuerent per gratiam dus, qui
est benedictus in saeculu sueculorum.    Amen.
  Page 1435-1436