Corpus iuris canonici. (v. 2)

(Graz :  Akademische Druck- u. Verlagsanstalt,  1959.)

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page 269-270  269
 

DECRETAL. GREGOR. IX. LIB. II. TIT. Vili. IX. DE FERIIS. e.
 

ut .ile taedio affecti ìudìcio stare cogantur, fraternìiaii vestrae
per apostolica scrìpta praecipiendo raandamus quatenus'"', sì
est ita, revocato in irritum, si quid inveneritis post appel¬
lationera huiusmodi attentatum, in causa iuxla-' prìorura^*
tenorera literarura procedatis.
 

jiotuil instrui, el deliberaru super eo, de quo quaeritur.
Coelestinus HI.'*
Praeterea in tuo pelìlorio adiecisti, quod, quum causae
tibi a sede apostolica delegantur, in3' lìterìs cìtalorhs re¬
scriptum apostolicum inseris'', ut, eo viso, deliberare valeat
qui ab altero convenitur; quumque non ad primam el secundam
canonicam dtalìonem, sed ad iei-tiam peiemioriam lanlummodo
rcniai'', odore ad omnes dlaiùines veniente, et ipse odor ìnten¬
tionem suam in iure proponat, reus rexatìoni dus intendens, lune
primo delìberaiorias requìrii inducias, quum actor ddem^
autheniictim afferai, ul conferai'' cum rescnpio, quod^ in prima
citatione recepii, asserens elìam\ quoti iam limgo dtatìonum^^
.ipalio, d voluerit, plenae delìberalionis tempus poiuìi habere.
§. I. Quia igitur", quid agendum sit in hoc casu'^ desideras
edoceri, tahter tibi'*' responderaus, quod, praedicio modo
reo ad iudicìura legitime'* convocalo'*, si ex rescripto sibì
Iransraisso piene potuit instrui super eo, de quo"i in iudicìo
convenitur, iuducìae deliberatorìae [siViij" non sunt ulterius
indulgendae, sed procedendum potius est ad examinationem
causae, et finem ei debitura iraponendum. [Dat. Lai. Ao. IH.
I '93-]

CAP. III.I

Ex Jeclaralione verbi generalia vel ambigui positi In libello novae induciae

delibovatoriac dandae non anni, ai per expressa potuit reus dollberare super

amblgullale Illa vel generalilate.  H. d.
 

Honorius 111. Ferentino^ Episcopo.
Literae tuae ac petitio dìleciì filiì presbyteri^' sancta-
rura'" Priscae et Aquilae de Urbe nobis exhibitae contìne-
bant, ^quod, quum causam, quae inter ipsum archipresbyterum
ex una parte, ei nobiles viros Andream Alatrinum ei G. ac
fraires et filìos eorum ex altera supei- quibusdam possesdonìbus
et rebus aliìs vertitur, libi duximus committendam, Idera pres¬
byter"* contra'' nobiles vìros A. et G. libellura ecclesiae
suae nomine obtulìl, continentem, quod pensio de^ dictis
possessionibus soluta non fuerat ipsì ecclesiae, elapsis iara
tribus annis et ultra, Nobìlibus vero ipsis petentibus, ut
explicaret-' ipsìs spatium, quod per hanc adiectionem: „et
ullra," significari volebat, et ipso presbytero'" exprimente,
quod sepiem annis fuerat in dictae pensionis soludone cessa-
tura, el iidem nobiles dicentes, libellum esse" huiusraodi ex-
pressione mutatura, longiores ad deliberandura petierunt
inducias. Quas quia denegasti eisdem, ad'2* noslara audien¬
tiam appellaverunt. Nos igitur appellationera huiusmodi
frivolam reputantes, fraierniiali iuae mandaraus, quatenus,
ea nequaquara obstante, in negotio ipso ratione praevia
procedas iuxla priorum continentiam hterarum.
 

Til. vili. Cap. I. 20) Ih Coli. ciit. hoc cap. exlreiiia pai-l. ila seìiabei :
iiuatenus partes convocetis, et sì conaliterlt, quod ita sententìa lata full
(fuerit: AbQ), eo, quod praedictae partes venire aut Iudicio stare nolnerint,
adversam partem faciatis In Ipiiua ecclesiae poasessionem induci. Postea
si statira, voi infra (intra: Al) annum idem abbaa vel (et; AIR) fratrea
vobia praesllterìnt cautionem qnod vostro super boc alabunt iudicio pos¬
sessionem ei (eìs: QR) reatilnatis.     21) in cauaa etc; L; In cauaa . .,
proced,: deest: Jf 22) priorum eie: FS; priorum tenorem eie.; IK;
priorum continentiam etc,: OH.

Cap, II. 1) Besii'iiiitini e* J^ic. ap. Bai. in,3ÌG.; Oilb. auct, e. mi.(2,4.);
l'oiap. II. e. un, h.t, (2. i.) 2) add.: P. C. Plerumque: B ; — cf. e. t. de don.
ini. (l'i-, el III. {4, 20.) Abbati Vizlliacenai in III. libr. Beg.: Lue. —
scr, ao. 1123. —Jaffé no. inni, 3) et in; FGRIKLNBabc 4) sii Insertum; Bb
5)reuavenlal; Bb U)ldem: Sii 7) concordet vel conf,; Bb 3) quia .,.
rocipil; Bb 9) et.: deesl: Bac 10) citationis: Bbc 11) Quia igilur quid
agendum sit in utroque aposlolico responao desideras edoceri, in primo
lalltor respondemus, quod ti mulier etc, (cf. e. 4. cit. de don.) In secundo
vero caau dicimus, quod praedicto etc: J^iic.      12) add.; apostolico

responso: Hichl.    13) libi: deesf: FOHIKMS Bacgi Lue.    14) leg. : add.

a Ragni. 15) vocato: Bghi 10) quo conveniebatur: BSa Lue. 17) sibi
Jeesl eliam : Sa.

enp. III,  i) lltsiilalnm e.e Comp. V, e. mi. h. l. (2, 4.)     2) Por. ep.:
 

CAP. IV."

Sì citatus in causa ardua de longinquo vocatur prò publìca utilitate,
etiam ad locum iudicii, ita, quod infra lermìnum citationis deliberare,
et alia albi necessaria ad comparcndura explìeare non potuit. in termino
respondere non cogitur, ei reperiatur in loco iudicii, sed babebit novas
inducias.  H. d. notabUiler.

Gregorius IX, Abbati Aquae vivae Turonensis
dioecesis et Archidiacono Turonensi.
Exposuit nobis Biturìcensis archiepiscopus {Et infra:)
Burdegalensi archiepiscopo dedìraus in mandatis'*, ut super
iure priraatiae, quam ìn eo et in** provincia sua dictus Bi¬
turìcensis archiepiscopus''* se habere proponit^j ad initiura
proxime praeteritae Quadragesiraae, quod eì terrainura
pereraptorìura assignaviraus, per se ani per procuratorera
idoneura se conspectui nostro praesenlaret. Quuraque post¬
modura personahter vocatus prò ecclesiae Romanae subsidio
ad nostram audientiara"* accessissei, dictus Biturìcensis
archiepiscopus apud sedera apostolicam constitutus postu¬
lavit ìnstanter, ul in eodera negotio procedere deberemus.
Idem vero Burdegalensìs archiepiscopus ad propria rediens
conslituit prò se procuratorera in ipso negotio, qui, salvis
exceptionibus sibi competentibus in respondendo et defen¬
dendo ac ahìs, omnia faceret, quae in propria erat persona
faclurus. Petente ergo archiepiscopo supradicto, ut prae¬
fatus procurator responderet eidera, ilte excipiendo pro-
proposuit, se ad hoc non teneri, quura prò aha maiori causa,
prò publìca scìlicet utilitate, dictus Burdegalensìs vocatus,
prò absente reputari debuerat et revocandi doraum privi¬
legium habuisset. Nondura eliam super hoc dehberaverat
cum suffraganeis suis et aliis, quorum consihum tara ardua
causa requirit, nec tempus habueral, in quo ad utrumque
negotiura valuerit, sicut expedìret, esse paralus. Sed pars
altera econtra'' respondit, quod, quum super quaestione
praedicia prius fuerit** evocalus, noslrae ìntentionis non
fueral primum mandaium per posterius revocare, Temporis
quoque spatium habueral tam prolixuin, ut potuisset, sì
voluisset, super causa deliberare praedicta, sicut'-** fecerat
cura quìbusdara, et coinraode utrique negotio iramìnere.
{Ei infra:) Nos igitur de consiho fralrum nostrorum usque
ad proximum'" venturum festum Nativiiatis dominicae
dìlationera adhuc sibi duxiraus indulgendara.
 

TITULUS  IX.
DE FERIIS,
 

Ex concilio apud Corapendium'.
Omnes dies dominicos a vespera ìn vesperam- cura
omni veneratione3 decerniraus observari-*, et ab oraniJi
illicito opere abstinere, ut in eis mercatura'' rainime fiat',
neque placitum, neque" aliquis ad mortera vel ad" poenara
iudicetur, nec sacraraenta '<> nisi pio pace vel alia necessitate,
praes ten tur.
 

deesf; fl; Ferrariensi ; /.nEi; Fiorentino ; ,V; Fereiitlnall: Sacd—1216—2T,- -
Potthast no. 7747.     3) arcbipre sbyte ri ; (kidd. coli. o. E ef. Iamen Coni, et

droii. adh. ì.    4) sanctorum: FGHIhibB    5) demum: Ee; denuo: Ed

6) archipresbyler: *.'— cf. not 3. 7) centra ,.. G.: add. a Baam. 8) prò:
Eabd     9) explicarent: G: cxempliScareiit eis;  Jf,- expllcaretur: Kb

10) arcbipresb.: £  11) ecclesiae: S  IS) ad: deesl: GHIKLME.

Cap. IV.  1) 1227-34. — Psiiiiiwf 110. 9531,     2) praeceplìs^ FGHl.V

3) in: deesf: FGHI,y     i) arcb,: deest: OHIKLM      b) propoauit:

Conl.B6hm. C) praesentìam: OHKl.My 7) conira; FU 8) filerai:
FHK Cont. Bòhm. 9)sicutet: Codd.coll.o. 10) proKimo: FH; primo;
GIU; primum ; KL

TU. IX. Gap. I. 1) e. 37. eolie, Mog. hab. uo.313. (cf. Ben. I^t. 1,153.)
iif^i'nol, 3iMÌ.; B«rCh.U,S1.85.; Ito Becr. IV, IC; Comp.l. cun. h. f. 12, 7.)
2) a vesp. ... vesperam ; deesl: Reg. Burch. e. 35, Orig. 3) add. : el ebsorva-
tione: Ito 4) observare decrevimua: it>ir. £ureA.,-decrevimns observari:
orig.; observare deeeru.: Aabcl; obaervatione venerarl decem.: Ak
5) omn.: deesi; Reg. Burch.; a servili op.; onjr.     .''i) et ut. .. mercatua;

Reg. BtiTch. Ino orig.     7) sii: tìi.     8) ubi: Reg. Burch. Iva orig. Aabcl

9) ad: deesi; ito 10) nec sacraraenta iurenlur: Coll.citt.; deesl; orig.. sed
exsi. in Capii. Bened,; adii.: nisi prò pace facienda: Burch. e. SI. Ito A; niel
ad pacem: Burch. e. 85.
  Page 269-270