Corpus iuris canonici. (v. 2)

(Graz :  Akademische Druck- u. Verlagsanstalt,  1959.)

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page 271-272  DECRETAL. GREGOR. IX. LlB. II. TIT. IX. DE FERIIS.
 

-S-
 

CAP. II."
Featorum principium ot lìnis fieri debot aecundum Ìpsorura magnitudineni
et coneuoludinem regionìB. Hoc primo. In praecìpnìs fostia et intra
Pascba et Pentecosten non lit solennis gennum lluxìo. Si tamen tunc
clerici vel episcopi ordinentur, secuudum orilinationia modum genua
flectuntur. Hoc eccundo. Romana ecclesi.i speciale fesluin de Trinitate
non (ncil; servalur taraen de boc cuiusque ecclesiae consuetudo.
Hoc tertio.

Alexander IIL^
Quoniara ìn parte {Ei infra:) Vestram volumus prudentiam
certa cognitione tenere, quonìam'-', Licet scriptum sit, de ve-
spera^ in^ vesperara*» celebrabitis sabbaia vestra, festorum
taraen^ principium et finis iuxta eorura» quahtatera et iuxla
diversarum regìonura consuetudinem debet attendi^, et,
sicut magnitudo dierum'*' exigit celebrari, .sic prius incipere,
el lardius terminarì vera^^ ratione videntur. {Et infra:) §. i.
Diebus autem dominìcis et"^ aliis praecipuis festivi talibus,
sive ìnter Pascha et Pentecosten, genuum flexio nequaquara
debet fieri, nisi aliquis ex'3 devotione ìd'' velìt facere ìn'^
secreto. §.2. In consecrationibus autem episcoporura et cleri¬
corura ordìnationìbus consecrans el consecratus'*' tantura
genua fleclere possunt, secunduniquodconsecralionisraodus
requirit. §. 3. Praeterea festivilas sanctae Trinitatis secun¬
dum consuetudines" diversarum regìonura a quibusdam
consuevit in octavis Pentecostes, ab ahis in dominica prima
ante Adventum Domini celebrari. Ecclesia siquidem Roraana
in usu non habet, quod'»* in ahquo terapore huiusraodi
celebret specialiter festìvilatem, quum singuUs dìebus^^
„Gloria Patri et Filio el Spirituì sancto" et cetera sìmiha^i"
dicantur ad laudera perdnentia Trinitatis. Quare libi, frater
archiepìscope de usu pallìi eo die, quo sanctae Trìniiatis fesiìviias
celebralur, cerliim nequaquam poiuimus dare responsum.
 

CAP. III.I
l'ropter necessilalem alìraenlorura licet diebus ferlatla in
_...,    .1. . .  .,......    .   rem lempore peritur
 

operi servili intendere, in3,-x
 

0 Dei
 

Idera Triburiensi Archiepiscopo^.
Licet tara veteris quam novi testaraenli pagina septì-
mura diera ad huraanam quietem specialiter deputaverìt^, et
tam eura quara alìos dies maiestati-' altissimae^ deputatos,
nec non natalitia sanclorum raarlyrum ecclesia^ decreverit'
observanda^, et in bis ab oranì opere servili cessandum,
■]■ nos tamen, quibus ab omnium provisore ecclesiae regìmen est
commissum, super his, quae necessitas exigii^, Chrisii fidelibus
tenemur commode promdere, ut, sì quando eos non serrili operi
ìli est'^'^ aclìoni^^ peccati, sed necessaria vicluì ei veslìiui quae-
rendo furie intendere contigerìi, volumus, ul ds aposlolicae sedis
providentia^^ misericordia consueto subvenial^K Inde^* siquidem
eo est quod^^ regionem vestram, quoe^^ non multis frugibus
abundel, ei mare, in quo populus maìorem consuevit habere
sustentatìonem, sterìHus solito effectum fuisse muliorum relationi-
bus cognoscentes, auctoritate B. Peld^l et nostra ìndulgemus,
ut liceat parochianis vesirìs dìebus dorainicis et aliis festìs,
praeterquam ìn maioribus anni solennitatibus, si alecia
terrae se inclinaverinl, eorum captioni'» ingruente'-' neces¬
sitate intendere, ila Iamen, quod post factam capturara ec¬
clesiis cìrcurapositis el Christi pauperibus congruara faciant
portionera.  Sì autem illi, qui aliquos dies ìn pane et aqua ex
 

Ìniuncta sibì poenìlentia tenentur peragere, panem quo vescaniur,
non habent aut pisdbus uei^o alUs ciboriìs sì necessitas exegerii
reficiantur, moderata tamen discretione habìla^^, quod hìs non ad
delidos, sed od necessarìam solummodo suslaitattonem utantur.

CAP. IV."

Tres septimanae, quibus canon probibet fii

Baptistae, non continuantur festo, sed intelli

cum duabus sequeu

Clemens III. alias Coelestinus^*.
Capellanus tuus, frater episcope, coram nobis ex parte
lua proposuit, quod, quura statuta^ canonica declarent
nuptias tribus* septiraanis^* ante feslura Nativiiatis" B.''
Ioannis Baptistae rainime celebrari debere, quidam bebdo-
madas illas absque interpellatione^* continuandas ìntel-
hgunt. Alii vero inter festum et ipsas" volentes facere inter-
vallura, illud dìcunl ob reverentiam festivitatìs '" Pentecostes
fuìsse statutura, quae in sepliraanis istìs"* solet intervenire
quandoque, et sic a trìbus diebus rogalionum ante Ascen-
sionem Domini inchoantes, usque ad oclavum diera post
Pentecosten'3, ìllis hebdoraadìs compulatis, ilio tantura
spado temporis celebrari nuptias non perraìttunt, earura'^
ceìebrationera abinde nullatenus inhibentes. Quia ergo'^'
consulti fuimus, utra'^ ìstarum opinionum potior videatur,
nobis et fratribus nostris apparuil, quod, licet'*! ga''' sit
Romanae ecclesiae consuetudo a^^ longìsi^ retro temporibus
ohiervata, ut quocunque terapore ^^ raatrimonìum contrahatur
consensu interveniente legitirao de praesentì-', quìa'''*
tamen a septuagesiraa usque ad seplera diesis post Pente¬
costen celebrari nupliae non sinunlur"'', et postea etiara^s
tribus-" sepliraanis vel pluribus ante festìvilatem'*^ sancii
Ioannis sine diiferentia ceIebrantur-«, posierior sententìa
mehorì et subtiliorì nititurS!) ratione, et, sive secundum
canones a septuagesimae usque post octavas Paschae, sive
iuxta consuetudinem ecclesiae Romanae^"" usque post
septem diesai fesli^^ Pentecostes^^^ quodsi* caret octavis,
nupdae suspendantur, in dominica, quae sequitur, et de¬
inceps ^^ possunt 3G licite celebrari.
 

tamen Introductis fa

Gregorius IX.'
Conquestus est nobis (È'im/i-a:) Quamvis non prorogari,
sed expediri deceat quaestiones, debet tainen iudicialìs
strepitus diebus conquiescere ferìatis, qui ob reverentiam
Dei noscuntur esse statuti, scìhcet Natalis Domini, sancti
Stephani, Ioannis Evangehstae, Innocentium^, sancii Sil¬
vestri, Circuracisionis, Epiphaniae^*, VII. diebus doraìnìcae
Passìonis, Resurrectionis cura VII. sequentibus^, Ascen-
sionis, Pentecostes cura duobus, qui sequuntur^, Nativitatis
Ioannis Baptistae, festivitatum omnium Virgìnis gloriosae,
XIL Apostolorum, et praecipue Petri et Pauh, beati Lau¬
rentii, dedicalionis beati Michaelis, solennitatis omnium
sanctorura, ac dìebus dominìcis, ceterisque solennitatibus,
quas singuli episcopi ìn suis dioecesibus  cum clero et
 

i(i:; Tiicillensi archidiacono: Bb; Terraconensi archiep,: Bd; Trudensi
arcbiep.; TPa — Ardàepiscopo cuidam liane epistolam scriplam fuisse, ipsius
eius extrema vn-ba docent. Qaum itaque Terdoiiensis sire Tertonensis sedes jhiji
inefropoii'iaiio sed episcopali lanium iute praedita sit, reiiciendam hauc
inscript, esse facili Ìntelligitur. Ad Oalticum qnendam archiep. Alexandrum
rescripsisse, censet Gonsaìesius, ad Upsaliensem lan. a Costa, tana, ut videtur,
coniectni-a tilerque nisus. — 1159—81, — Jaffe "O- 9lC9,     3) quod: BbT

4) vcspere: BacT 5) ad: UiSBT G) vesperum celebravimus .,, nostra; Bb
7) tara, canea: ib. 3) eor,; deesf; ib. 9) considerari: BT 10)dlei: BbT
11) non sine: Bb 12) vel: T 13) secreta: Bb 14) hoc; Bb; deesl; BagT
15) In; deesf; Bacahi; in secr.: deesi; Bb 16) consecrandus: Bi 17) con¬
suetudinem; OHBabT      18) ut: Codd. coli. o. B; ut (in: deesi); T
10) boria: T  20) cenairallia; GHIKLNBacghìT; et eisdem similia: Bb.

Cap. III.  1) ,flesii'i«fnm ex Alan. 3. (2, 3,); Comp.U. c.3. h. t. (2,5.)
2)Tribur. archiep. et eiua suffr.: fl (pi-, Bc: liìbuerieusi) TTa omninoyiliase.

sii — ieiJiei'o eoiii'ecif inmis a Costa. Xos ipiid'iii cum lìichiero scriptum olim
fuisse susplcamur NIdr. (i. e. Xidrasleiisi), ad quem archiepiscopatum
(Brontìieim) gìiae de halecum caplura in ipsa ep. leguntur, non ineommode
cidelur referri possi; Xam ad Tiiburìieiisem, giii ei Kilmoreiisis appellatur
epistolavi direetam fuisse censeri negiiil, quippe gtii Ilibeltiiae epìscopatus —
«OH archiep. —fuerii — 1159—SI. — Jaffé iio. 9173.     3) deputavit: Bbghi

4) divinae mai.: Bb 5)alllsalmi; iJI' 6) iu ecclesia: Bb 7) decernit:
lìagbi; decrevit: Bbc: decornai: T 3) observandoa; Beg 9) exegerit: Bb
lOjRicht. male: vei     11) udd. ; vei operi: Db     Ì2)proy.: deest: ib.
 

13) subveniatur: ib. 14) Inde: deesf; T 15) aiq. est quod: Cbc; inde
siquidem est, quod quum regio vestra: Bai     16) quod: T; quum: Riehl.

17) odd.; et PauH: Bb    J8)captione: T    19) ingruenti (nec: Jeesf);

Btécg; ingrnenterint.: Bi  20) aut; Bad  21) adhibita: fluii.

Cap. IV, 1) «BSiiiiiium ex Oilb. auct e. un. (2, 5.); Cod. Hai. Comp. II,
c4.'l.i. (2, 5.) 2)al. CoelesUn.: deest: FGHIK; Idem (Clem. in.) Abulensi
(icila rp. iu Hispania situs ^) optscop. : U ~ 1137—91. — Jaffe uo. 10242.
3)>nslituta: flA — e/, 10. i?. XXXIU. gii. 4.     4)intr.: Bg; tlbl Ir.; Bh

5) hebdoraadìs: FOHILilNBach; hebdoraBdlbns: SbgSa     6) Nat.: deesi;

FGLH 7) sancii ; A'flSo 8) interpolallone : fiSiifliicSni/ flìnrfd.: nuptias: flli
10) solennitatis (ob rev.: lieesi); f  11) ipaia: FQHILMSBacqiVa; illis: Bbh

12) Penlecoslea: FMH; diem Pentecesles: Bb; et per diem Pont, et Illis: Bh

13) earumque: Bb; ilemeamm: Bc 14) igilur: Codd.coll.o. fl«ci ÌS)quae:
La: qune illamm: Lb; utnim ratio islarum opinionum posierior vel prlor
potior: Bb; ultra quae Ist. op. potior vel prior: Bh 16) quum; J?5n 17) ea:
deest: ìì 13)in:flii 13) longe:!/ SO) lemp,; deesf; i/ 21)depraoB.:
deesf; iS. 23) quìa : udd, a Ragni. 23) seplimum diem : RbhSii Coni. Bóhm.
24)sinanlur; SabhSa 25) postea vero; C; el,: deesl: LRbSa 26)lnlrlb,:
LaBhSa 27)30lennilatem: (/^ 28)oelebrentur: flSn 29)fovotur: flnJcffiSat/;
servetur: Bh 30) Kom, : deesi; F6HKMN 31) seplimum diem : BbgliiSa
Cont. Bóhm. 32) festivitatìs : /,- deest: La 33) Peutecoalen. : F,V 34) qui ;
GHIKMSBabcgiSa; quod , ..oct.; deest: IJ 35) delude vel deiucepa: Bb
36) indislincte (deinde dìstricte ; Bh) valeant cel. : BI.a.

Gap, V.  1) 1227—34. — P(iii;i«si no. 9092,     2) lunocontura:  FOH

3)Bpipbania™m: FQHMS ; et Epiphaolarum ; La     1)add.: diebus: ilf^'

Sìsubsequunlur: laMU.
  Page 271-272