Corpus iuris canonici. (v. 2)

(Graz :  Akademische Druck- u. Verlagsanstalt,  1959.)

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page 583-584  DECRETAL. GREGOR. IX. LIB. IH. TIT. XXXU. DE CONV. CONIUGATORUM. e. 13-13.
 

583

nubendi profitebatur, quum inter eas moram faceret, praesertim
qnum postmodum ìn fade ecclesiae publice regi nupserìt, et usque
ad haec iempora cohabiiando^ filios ex ea3i suscepit, eam de¬
nuncietis praefato monasierio non lenerì. Non enim factum
ìllud matrimonii'^^ potest contractum dirimere, etsi forle posset
matrimonium contraìiendum impedire. De alio vero Fratemìtati
vestrae raandaraus, quatenus, sì 3^ inveneritis, uxorem regìs
Sueviae gravi infirrailate depressam continentiara vovisse,
et virum eius ad lempus praebuisse consensum, maxirae si
non idem vir peraeque continentiam vovit34 perpetuara, ean-
dem^a viro cohabilare faciatis, et.^'' utrumque invicem^^
maritali affeciione tractare.
 

IderaS.
Placet 3 nobis, -j-e/ tuam prudenliam commendamus, quod
in causìs dubiis sedis apostolicae consilium requiris. Licet enìm
praedilus sis sdeniìa literarum, cui matrem tuam ecclesiam Ro¬
manam idcirco devote recuirìs, ut, liabìta supei- quo dubiias
responsione condìgna*, quom in similibus formam sei-vare debeas
evidenter agnoscas^. Per dilectum [auiem] filium G.^ deconum
Calalanensem'' aposiolaium nosirum Solicìtudo lua^ consuluit,
utrum mulier, quae^, credens raorluum^" maritura, habitum
rehgionìs assumpsit^', et eo reverso de monasterio ediicla
fuil'^, post obilura viri sìt ad regularem^-^ observantiam
compeJlenda, Super quo discreiioni tuae sic respondemus,
quod, licet votum eius usquequaque non lenuerit, eatenus
tamen full obhgatorium, quaienus se poterat''^ obligare'^
Promìsit enira mirandola raonasterium^'^ se non exacturara
carnis debitura, quod erat in potestate ipsius l'i, redire vero
ad saeculura, in eius potestate non erat, sed in potestate
mariti. Et ideo, quantura ad ipsara, tenuìt votum, quod
post viri obilura tenere non desiit^'', quura ad eura casum20,
a quo poterai efficax habere principium, pervenisse nosca¬
tur^'. Consultìus^ ìtaque diciraus et ei congruentius ad
salutera, praedecessoris nostri felìds memoriue Alexandrì^-^
Papae vestigia imilanles, ut vanilatlbus saeculi derelidis ad mo¬
nasterium redeat, ubi bona ducta intentione professionem
fecit el habitum rehgionìs accepit-^. Sì vero ad hoc induci
non poterit 2^, ipsara invitam credimus non cogendara.
 

Innocentius III. Pisano Archiepiscopo^.
Ad apostolicam sedera {lit infra: [cf. e. 16. de regul.
III. 31.]) Quum autera vir et uxor una caro sint per-* copulam
coniugalem effecti, nec una pars convertì possit ad Domi¬
nura, et altera in saeculo remanere, profecto non est alter
coniugura recipìendus ad observanlìara regularera, nìsi reli-
quus perpetuam continentiara repromittal'^. Sed^ et vilara
debet rautare, nisi forle sit eius aetatìs, ut sine suspicione
incontìnentiae valeat ìn saeculo" reraanere. [Dai. Lai. IX.
Kal. Dee. 1198.]
 

Idera Lugdunensi^ Archiepiscopo.
Ex parte tua nostris est auriijus inliraatura, quod, quum
quaedam mulier dioecesana tua velura viduitatìs coram duo-
 

584
 

Tit, XXXU. Cap. XL 30) cohabìtans: BabSa; cohabilationis; Bc;
cohabìtans ipsi: Bi Richt 31) oo; BbciSa Ricìit. 32) matr.; deest; Sa
33) ita (deest: flc) sollicite (sollìciler: BabSa) discretio fraternilatis discu-
tiftl, quod ei inveneriiis eandem (eam ; Sa) gravi; BSa orig. 34) voverit;
Horig. 35) eand.: deesi; Bb 30) et; deesi: ib. 37) se ad invie,: Su
33) perti-actari: Hb.

Cap. XU. l)flesiiÌMtiime3;Ot!fi.aii(;i.3.(3, i9.);(7omp.U.c.4.;i.t.(3,19.);
,Viiii7n eisiHi ili Lue. UI, 390. 2) Coelest, UL ; BabcgiSa; Clemens UT. : Bh —
1191-8,—Jnfe'110.10C82. 3)Placuil: ine. 4) responsionem condignam : Bi
5) cognoscas; flitìit, 6)'VV.; idiJii.,-fil, nostrum S. : Bu 7) Calalaneum : Sa ;
Calalaunensem : Richt H) add.: nos: Coni. Bóhm. 9) quae: deesi; Lue.
10) uiid.; suum: Sa 11) assumpserit; Baghi; susceperlt; Bc 13) fuerit:
JIDucghi; sii: Lac.    13) voti: BabcSa Lue; regulae: fli    14) potuerit:

y.iic. 15) se obi.; Bb 16) prora, luiando vel intrando m.; iìiii,- prom.
instando de celerò sese non; Sa      17) mon. non exsecuturam: Lue.

18) eius: ib.    19) desinit: fu.    20) eam causara: ib.; eum statura; Bbh;

ad causam ,. .aqua: Sa 21) redierit: BSaLuc. 22) add.: duxiraus et
congruum: Lnc.   23) qf. Siipra C.3.   24) assurasìt: Rb   25) nequivit: ib.

Cap. XIU. 1) Besiitiiiiiiaex Reg. Bat I,4àa.; — Gilb. auci. 3. (3, 18.)
Comp. IU, e. 2, h. t (3, 25.)     2) Poiiiiast no. 451.     3) per cop. coni. :
 

bus abbalibus assumpsisset, benedictione solenni cura cele-
bratione raissae ac litania, sicut debuit, accedente, postmodum
quidara nobihs proponebat^, se prius muherem ìpsam me¬
dìantibus internunciis per verba de praesenti, arrha etìam
interposita desponsasse. -^Audìlo, quod mulìer ipso velum
assumpserai*, 7nisit ad eam, ui desponsationem faciam carnalis
copula sequeretur. 7\i vero, postquam fuit ad iuam oudientiam
res pei-lata, inhibere curasti, ne ante dìscussionem negotii se
comaliler commìscerent. Postmodum aulem^ a muliere ìpsa in
tua praesentìa constituta quaesivisti, uirum consensìsset in illum,
el quare ob illa quaereret separali. Al illa, se in illum con¬
sensisse confessa, dixit, quod audierat, eura esse lepra per-
cussum,etob hoc eius fuerat" abominala coraplexus. -^-Quum
aulem posimodum per testes idoneos tìbi fuerat'^ plenior fada
fides, quod ante suscepiionem veli mutuus ìntervenerai inier ìpsos
per verba de proesenti consensus, sedem duxìstì aposiolicam con¬
sulendam, uirum veli susceplio ìmpedìai matrimonium inier ipsos.
Nos autera^ inquisitioni^ tuae tahter responderaus, quod,
etsi^i' possii non inconsulte videri, quod, ex quo raatrimo¬
nìum inter legitimas personas per verba de praesenti con¬
trahìtur, ilhs viventibus in nullo casu possiti dissolvi, ul
vìvente rehquo alter ad secunda vola Iransmigret, etiarasi
unus fidehura, ìnter quos est ratum coniugìura, fierel haere-
tìcus, et nollet permanere cum altero sine contumelia crea¬
toris, nisì forte secus fierel ex revelatìone divina, quae
superai oranera legera, sicut a quìbusdara sanctis legitur
esse factura, nos taraeni^ nolentes a praedecessorum no¬
slrorum vestigiis ìn hoc arliculo subilo declinare, qui respon¬
dere consulti, antequara^s raatriraonium sit per camalem
copulam consummaturaI*, hcere alteri coniugura rehquo
eliam inconsulto ad rehgionem transire, ita, quod reliquus
ex lune legitime poterli alteri copulari, hoc ìpsura libi con¬
sulimus observandura in articulo praenoiato, quaravis falsa
sìt causa, per^^ quam ad suscepiionem veli praedicta raulier
est inducta, quura sìne qualibet tah^" causa id ipsura reli¬
gionis obtentu facere potuisset. Porro, licet praedicta muher
videatur ìn veli susceptìone religionis habitum assumpsìsse,
si taraen velìt in dorao propria remanere^', quasi proposi¬
tum castitatis ìn saeculo servatura, nihilominus consum-
raandum est raatriraonium ^^ iara contractum, nisi se volo
adstrinxeritiy ad observantiam regularera, in quo casu cora-
pehi potest, ul relieto saeculo religionis proposilura exse¬
quatur.  [Dal. IL ld. lan. 1206.]

CAP. XV. 1
ìVIarìtus, factus monachus, a coniuge adulterata revocar! non potesf.

Idera Rudinensi^ Episcopo.
Constitutus in praesentia nostra H.3 Vitalis*, lalor prae¬
senlium, sua^ nobis confessione monstravìt'', quod, quum
essei in acolylhatus ordine constitutus, quandam puellam R.
nomine ìn facie ecclesiae duxit uxorera^*. Quam quum*
carnaliler cognovissel, orla discordia inter eura el amìcos
puellae, coram te habiio dìligeniì iraclatu ìpsa^ fuit cuidam
ahi V.io nomine copulata, et tu memoratura H. usque ad
gradum sacerdotii ordinasti, et ddem ecclesiam concessisti.
Quum autera eura sua conscientia reraorderel, habilura ordi¬
nis Cisterciensis assurapsil*^; f iandem [N.] abbati suo omnia
praedicia revelavìt, qui eum commonuit diligenter, ut super hoc
saluti animae suae provideret. Ideoque fraternilaii tuae per
apostolico scripla mandamus, quatenus, si res ila se habet,
praedìclara mulieremi^, ul a dicto V.i^ recedat, cui per
adulterium est coniuncta, nec praedìcturai* raonachura im-
petati-'i, quo mìnus regulare votum valeai adimplere, per
 

deesl; Sa 4) compromitlat: ib. 5) neque (deest.- Sa) vitam qnonne de¬
bet mutare; CSa Eeg.    6) In saec: add. a Raym.

C ap. XIV. 1) flesiiiiitiim ex Reg. Bregu. vm, 195, ; — Comp. UI. e. 1.
h.t (3, 25.) 2) Laadeual: CbReg.;— Poilhasl no. 2G51. 3) qui sex men¬
sibus ante proponebatur (proponebat se; C) mul. eandem (ipsam: C) .. .
desp,: CBeg.     4) assumali; Ca; assnraeerll; Cc     5) aut.: deesi.- Coc

6)fuorit; Cont Buhm. 7) fheril: C 8)aul.; deest; Cac 9) fraternitati;
Cb Reg.    10) si: Cab    11) possint: Cb    12) autem; Cacgh    13) qnod

antequara ,.. licet: Oicgh Reg. 14) confirmatum: Cac 15) propter: Cab
J6) tali: deesi; Cb     17) permanere: LXCBeg.     18) coniugium: Beg.

19) conslrinserll; Cb Beg.

Cap. XV. 1) Reslitutum ex Rain. ap. Bat 1, 603.; Comp. UI. e. 2. h. t
(3, 25,); mutit exsiai ap, A tim. 5. (4, 1.)     2) Niclinien, ; C/i; Nitlnlensi:

Baili.:— SCi-.ao. l'iOO. — Potatasi no. lOil. S) Hug.: Cabgh; Ilugo: .fiditi.
4) VII.: deesi;  Cb     5) humili; C; huraniiraa ... ìnsinuatione: Rain.

G)narravll: Cb 7)lnux.: OHIC 8) quumque (quì quum; Cc) aliquam¬
diu cohabilasseiil iuslmul, el ipse eam ; Colt ciit 9) praedicta puella
(mulier; Ca): ib. 10) Vitali: ib. 11) el de Consilio quorundam religio¬
sorum habitum Cist, ord. assumsissel, taiideni : ib. 12) praed. R. : Colt cill.
13) praefato Vitali: ib.    li) praescriptum : Rtiin.    15) impediat: Cac.
  Page 583-584