Corpus iuris canonici. (v. 2)

(Graz :  Akademische Druck- u. Verlagsanstalt,  1959.)

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page 585-586  DECRETAL. GREGOR. IX. LIB. III. TIT. XXXIL DE CONV, CONIUGATORUM.
 

censuram ecclesiasticara sublaio appellatìonis obsiaculo cogere
non omittas.
 

Idem Pictavìensi^ Epìscopo el Abbati de
Boribarden^ Piclaviensis dioecesis.

Veniens ad praeseniiam nosiram dileclus filìus L.'' lator
praesentium nobis humiliter intimavil, quod, quura olim in-
trandi monaslerium proposilura concepìsset, pluribus sacer¬
dotibus, mìltiibus el aliìs virisi praesentibus, apud uxorera
suam precibus institìt, ut super hoc suum impertirelur assen¬
sum, f eisdem presbgleris piimitus exoratis, ne praefatae mulieri
exponerent, quod el ipsam oporleret derelinquere'' saeculum, sì
dro suo darei licentiam ad monaslerium convolondi. Quumque
ipsum mulier, ne ob ea discederei, vice muiua precarelur, ipse
asserens, quod, nisi oh eo posset super hoc obiìnere Hcentiam, non
solum d se ìnulìlem redderei, seri etiam ioli mundo, Ipsa demura ^
tam ipsius quam muliorum adstantiura precibus flelibusque-^
devicla, caput eius altari supposuit manu sua; qui, ea prae¬
sente tonsuratus, ibidem monasterium adiil el finito proba¬
tionis tempore professionera fecit solenniter raonachalera.
Illa vero, in saeculo reraanens, inhoneslos araatores admisit,
■'i;unde idem L. meluens, ne suae coniinentiae illius ìnconlinenlia
impuieiur, an in monasierio perseverare debeai, a nobis consilium
■lioslulavii. Quocirca discretioni vestrae per aposlolica scrìpta
mandaraus, quaienus,sì ita est, praediclura L.^* in raonaslerio,
quod ìntravit,afo^iiemijd/cttK/onecMiHsiiruaHiperseverarelibere
permittatis. Licet enira in hoc videatur non modicum deli-
quisse, quod captiose '" asseruit, quia, nisi sibi eadera muher
consentirei, tam sìbi quam loti mundo se inutilem redderei,
et quura'i presbyteros exoravit, ne praediclaei^ raulierì ex¬
ponerent, quod eandem rehnquere saeculura oporleret, si
forte hcenliara darei viro; ex quo tamen eadera jHu/j'er caput
viri altari sponle supposuit, et postmodum, sicui asserìtur,
non continuitiSj super revocatione ìpsius non esti* ahqua¬
tenus audienda; quura ipsius '■' ìntentio, si eundem forle repe¬
lerel, excepiione possit"' coraraissae fomicationis elidi,
maxime quum, aniequam fuerii fornicata, ipsum non duxerit
repeiendum.  [Dal. Lai. III. Non. Apr. Ao. XII. 1209.]
 

Idera^.
Accedens ad praesentìam nostrani I,^ mulier lacrima¬
biliier proposuit corani nobis, quod, quum'* V.-'' vir eius
Eliensis dioecesis eara sibi legiiìme" raatriraonìo copulasset, ei
■per vigiliti fere annorum spalium ddem cohabìtans, prolem susce¬
pisset ex ea, volens tandera idem vir habilura assuraere rao¬
nachalera', posiulabat hurailiter ab eadera, ul tara pio
proposito faveret ipsìus; quae propter raulta verbera et
alia"* moleslalìonum gravamìna, quae dictus vìr inferebat
eidem, se ipsam asserens dimissurura, annuii votìs eius.
Quuraque idera vir ìn dorao^ de Vader^" Cisterciensis ordi¬
nis rehgionìs habilura assumpsisset, mulier ipso ìn domo ^^
monialiura, nullo ibi habitu relìgionis assurapto vel voto
conversionis eraisso, permansit ibidem, cui prò labore manuum
suarum eaedem monìales vilae necessaria mìnìslrabani. Processu
vero temporis, quum ìdera vìr ad saeculura rediens religionis
habilura relìquisset, eadem'^ mulier se inslanler ab ipso
petiit reassumi, j-ìpse ìllam recipere penìlus contradicens, prae¬
ler verbera, quibus saepius '^t affecìi eandem, sibì plurima convilia
el graves iniurìcts irrogavit. Quocirca discretioni vestrae per
apostolica scripla mandaraus, quatenus, sì res ita se habet,
et dieta mulier illius aeiaiis exsistit^*, ul de lapsu coi-nìs ÌUius
 

merito valeat dubilarì, dictura virura, ut eam recipìat, eique
affectum exhibeat coniugalem, monitione praemissa per cen¬
suram ecclesiaslicam appellatione remota cogatis. [Nullìs
literis etc.  Dat. Itom. ap. S. Petr. V. Id. Apr, 1205.]

CAP. XVIU.l

U:!or professi, quae dedit viro licentiam prostendi, non compellitur lugrcdi
religionem, si contiueus eet, el non suspecta.

Innocentius IlL^*  Epìscopo,  Decano  et

Thesaurario LinconÌensihus3.
Significavit nobis A. muher, quod, quum ipsa F. militi
viro suo coram decano S. Quiriaci Pì-uvineiisis, vices'' bonae
memoriae P. archiepiscopi Senonensis in hac parte fungente,
hcentìara concesserìt rehgionera intrandi, continentiae taraen
voto eìdera iniuncio, et recepla fide ab ìpsa, quod perpetuo
continerel, ìdera decanus post faciam professionera a viro
praedicloó in raonaslerio, in quo habilura assurapseral
monachalem, asseruìt, ìpsam debere rehgionem intrare,
quanquam id primo non expressisset eìdera, et hoc expresso
ipso ihi licentiam non dedìsset, fac eam ad hoc per venera¬
bUem frairem nostrum archiepìscopum Senonensem fecit pluries
commoneri, propler quod eadem de consensu dicii archiepiscopi
nosii-um super hoc consilium ìmplorarii. Quocirca raanaaraus,
quaienus, si est ita, el est talis aetatis, de qua suspìcio
haberi non possii, ipsam votura continentiae observantem
ìntrare monaslerium compelli non permittatis invitaras.
 

Adultera, quara ii
 

CAP. XIX. 1
liis roconcillare non vuli, ad agcndun
iu aliquo claustro coUocatur.
 

Gregorius. IX.
Gaudemus in Domino {Ei infra:) Muheres \-ero, quae
rehcto maritah loro lapsu carnis ceciderunl, si raarìti earura,
a te diligenter coraraoniti, eas ad frugem raelioris vitae con¬
versas noluerint recipere propter Deum, in claustris cum
rehgiosis mulìerìbus studeas collocare, ut perpetuam poeni¬
tentìam ibi aganl.
 

Idem I. Moniali monasterii de Plauda^.
Dudum a C. laico raota conira le, quam uxorem suara
dicebat, materia quaestionis, R. sanctae M.3 in C^osmidin-i
diaconum cardinalem dedimus audìtorera. Corara quo dictus
C. conquerendo proponens, quod indebìle recusabas eidem,
cuius uxor eras per consensura de praesenti et carnis copu¬
lam subseculara, matrimonialìter adhaerere, te sibi restituì
postulavit. Ad quod fuit responsum, quod ìpse prò animae
suae remedio pura el spontanea voluntate, praesentibus
duobus rehgiosis sacerdotibus, et adhibitis quinque Iestìbus
fide dignis, omni iuri, quod in le habuerat, renunciavìt
oranino, resìgnando illud m raanibus allerius ex sacerdotibus
supra dictis, qui in personam ecclesiae resignationera huìus¬
modì recipere procuravit, et quod idem C. se castilatera
servaturum promìsit, pauperumque hospitalis de Ponte ob¬
sequìo se devovit, promittens volo solenni omnia et singula
supra dieta, el Inbuens tibi^ hcentiam ad raonasteriura
transeundi, le versa vice sìraihler proraittenle, ac Iribuenle
ilh lìcentìara, el ìus quodlibel resignante : sicui haec omnia
dicebanlur per publìcura instrumentum esse probaia, raanu
B.ti nolani Aretinensis^ confeclum. Verum praenominalus
C. proposuit, quod, casu araisso instruraenlo praefato, illud
in prima persona, quod prius eral in tertìa, insertis pluribus
in uno, ahler quam in alio fuit ab ipso formatura. Et quura
libi iratus fuìsset, sicut verba et verbera indicabant, nondum
calore iracundiae  quiescente,  quidara ipsum deceptorìe
 

Tìt. xxxn. Cap. XVL 1) ResUtuium ex Reg. RcU-XU, 13.; —a ,
III. e. 3. h. t (3,25.) 2) Patavlens.: CReg. pr. Cg 3) Bovlngardenbe^
(in Codd. nomin eorrupltini esi) PaUv. dioec: Beg. — Polihast no. 3698.
4) L; CA'i^.; H,: CC; Vf.: LbN; deesl: M 5) udd.; bonis: Oi 6) relin¬
quere; t6, 7) Illa delude: Reg. 8) praclbusque: Reg. oper. mcnd. 9) L:
«,- deest: K    10) cauto: Oi; add.: se; Cb    11) qaod: C'    12) eaepe-

dlcUo: ib. 13)vi»itlnconllnenter; CBeg. 14) esset; ib. 15)eius:
Beg.    16) poseet; CReg.

Cap. XVIL 1) ilejtituiiim ix Reg. Brequ. vm, 34,; —(himp. IV. e. ini,
'i, t. (3, U.) 2) Eilenei op. et arcbidiao. de Cantabi-uge et priori de Bar-
noeta Ellens. dlooc; Reg. — À>it/iiist no. 2470. 3) lullana: Beg. 4) quum:
deost: Dfgh 6) Vi.: liabcgh Reg. 6) legitimo; B 7) regularem: Reg.
3) allatum: B Big.    9) ad domum , . . accedens ibi (Ibidem: Babefg; ibi-
 

queiDh) rei..- DBeg. 10) Vaad.: FLa; Vanda: OH; Vanderiii: Lb; 'Waldo:
A',- Vandon.; Bag; DeVandon.; Ifc,-Dauad.: Db; Donandoli.: Dg: Vendon.i
Dh; 'Wardon.: Reg.     11) Iransferens se ad domum monialium; D Reg.

IS) et ead. muL ... ab eo poterei; DBeg.  IS)saepe; D  M)exelstat: Db.

Cap. xvm. 1) Aesit'iiilion ex Comp. V. e. un. h. i. (3,18.) 2) Uono-
riosIU,: FOHILMNErecie. 3) Lingonien,; LaNEa: Llngonens,: fSted; —
121G—27. — Polthast no. 7312.     4)vice: Ea     5) a mlllle anlodicto: E

5) invil,: deest,- Ed.

Cap. XIX,  1) 1227—34. — PoWiiisi no. 9662.

Cap. XX. 1)1227-34,-roii/inst«D.9G53. 2)Plo:>tn: fHff.V,-Roda:/,-
Pianta: La; Piota: Lb; Plonda: M 3)Hariaa: LS 4) Comes: Cont
Bihm.; leg.: Cosmedin,    6) tibi: deesi: Fk; el; I     6)R.: Lb; Q.; M

7) Aretini; LbN.
  Page 585-586