Corpus iuris canonici. (v. 2)

(Graz :  Akademische Druck- u. Verlagsanstalt,  1959.)

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page 587-588  587
 

DECRETAL. GREGOR. IX. LIB. IIL TIT. XXXIL XXXIII. DE CONV. INFID. e.
 

allexerunt, proponentes eidem, quod in hospitah praedicto
cibis ad libitum posset uti, ac propriura retinere, praefato
B. sibì nihiloraìnus prominente, quod non solura aidorera,
sed etiam appetitum libidinìs exslingueret in eodera: propter
quod quicquid in hac parte fecisse dignoscitur, iratus, se
ductus pariter et illectus'^, el sub spe promìssionis, ic sub
ea conditìone vel raodo, si posset continentiara obser\are,
asseruit a se factura. Sed ad isla respondebatur econlri,
quod, an labellio ìn tertia persona instrumentum confidai,
vel in priraa, dummodo non mutetur substantia veritatis,
nìhil interesse videlur. Insuper, quamvis aliquando spes
memorato C, data fuisset, per quara ad hoc se proposuit-"
inductum, eo tamen lempore, quo talia facta fuerunt, pure,
simpliciter ac voluntarie, prò amore Dei el reraedio amraae
suae soluraraodo ad votum et ad'" alia supra dieta noscitur
processisse. Propter quod a consortio saecularium homi¬
num debet discedere, vitaraque raulare, quum se ilhus
aetatis esse proponat, ut sìne suspicione incontìnentiae non
valeat in saeculo remanere. Nos itaque, habiio fralrum
nostrorum Consilio, le ab ìmpetitione dìctì C. sententialiter
duxìmus absolvendam, perpetuum illi super hoc silentium
imponentes.
 

quoad lorura, latam ob
 

religi
 

iriiualem mariti, poleet uxor libere
 

Idera.
Mulier, quae in fide reraansit, potest, nolente viro, qm
ab infidelitate revertitur, propter quam ab eo fueral ludicio
ecclesiae separata, ad religionem libere convolare.
 

TITULUS XXXin.
DE CONVERSIONE INFIDELIUM.
 

quoti dì a:
 

Et est pulcboi-
 

Coelestinus IIL^
Laudabilera {Et infra:) Celerum'^ quod Interrogasti-i de
Sarracenis, qui, dura° in captivilale essent, quarundam Chri-
stianarurati viros earura" insidiis et machinalionibus occide¬
runl, utrum, quia postea^ per ìpsas-' ad fidera Christianam
conversi sunt'", eas de" iure possimi- accipere'-' in uxores,
vel, si duxerint, ipsum coniugium teneat'-^ eorundem'ì': hic
Tribiiriensis concilii regula"" contentì sumus, asserentisi^,
quod, si in mortemi^ ipsorum'^ virorum-" malitiose fuerinl
machinalae, hcet earura sludio ad eccle.daslicain-^ fidem ac-
cesserinl, tamen-- nec eis adhaerere debent, nec sunl-^, si
adhaeserint etiara^'', lolerandi. Non enim hic-'' dispensatio
sìne periculo possei admìlti, quura tale-*" damnum tali lucro
ecclesia compensare-" non velit. Ad hoc-'^' Sarraceni qui¬
dam, qui^'-' in bello soni Christìanos inlerfecisse notali, et^"
Christiani similiter Sarracenos, poslea vero^' Sarraceni, ad
catholicam fidem a genlililalìs errore conversi, uxores eorum
quos in 8^ belli ^-^ certaraine occiderunl ^-^j sibi mal ri moniali ter
copularunt, et^^ id ipsum Christiani de Sarracenis raulieribus
conversis ad fidera fecisse noscuntur: quae tamen, postquam
de priorum virorura raorte^'' compererint^^' veritatem^*^,
divortìum inslanler exposcunl.-"'. In hìs igitur*"' responde¬
raus, quod, quura lales 'i non procuraverinl virorum interi-
 

S) alice
 

i Illh I \
 

Tit, XXXIL  Cap. XX.

10) ad; deest: GH.

Cap. XXL  1)1227—34.— i^ttftnsiHO. UC5L

Tit, XXXm. Cap, L 1) .Bestj'iiiiKHi er Iaic. ap. Boi. Ili, 381 Gilb
anct 2. (3,20.) ; Csnip. IL e. 2. h. t (3, 20.) 2) Iniliiim capitis est in Comp li
e. 3. de cogn. sp. (4, 6.) ; — cf. e. 1. Ut lite peitd. (2, 16.) ; — llflI-3. — Jaffe
«0. 10735,    3) cet,: deest; BabSa    4) add.: enìm: Sa    5)quura  Lue

G) add.; raulierum; Bb 7) eorum: Bhi; — essenl Cbrìstìanorum, quosdam
vìros earum; tue.   S)post:Bi   H) per ips. : deest; /.«e.   10) fuennt  lù

11) easdem; BSa L^ic.    12) possunt: line    13) ducere in uxorom  Lìic

14) valeat; Su Lue: valeai irritar:: Bb:  an ips. coniug. v.ile.it ileian  Bh

15) eor. ; deest: Coli, citt    16) regulae conscnlimus : Lue.    17) asseren
les; BabhSa Lue. IS) quum mortera: l.iif-,: in morie; Uh    19) ips
deesi; BcSa Lac. 20) vir,: deest.- Bac 21) Christianam: Bb 23) tum
iiic, 28) snnt: detst: ib. SI) et.: iTcesi; Sa6c tue; ab ecclesia Sa
25) hic; deest; Bb 26) lanium : Coll.citt 27) rocomponsare; Babcgia
28) haec: FLNB Lue. 29) qui; deest; BbSa 30) el: deesi; Lite. 31) iaro
deesi; ib. 32)in; deesi: Coltcitt 33)bonìco: Coltcitt. 31) neti tra
dideraal: BabchSa Lue; occiderint; Bg 36) et: deest; lìab 36) de priori
morte; £iic.  37) comperiunl; Codd. coti. Bag Lue; comperernnl; 5i  3=1) et
 

tura defunctorum, raitrunon u
hcite potest conti 1
ej\i^ianl  >'
 

mter huiusmodi peisonas

/ m neq leunt^-^ postu
lire  Idem '. j ii ì                 11  u i/ucm pi oponei e

iliiduisli  qunm S C             j    odium uxorn Christum

negante el ^^ibi ( ipul It. j iganaiii et ex ea filios pi oci eante
Chiiiliana in ipp ibiiuii Itsu Chitstt ìdicia, cum*^ a^tensu
aidiidiaioni ■,111 ud ecundas miplias convolavit ei fihos suicepil
LI ipsii non enim** iidetui nolns, quodsi puoi maritus iedeat
ad unitatem ecdesiostìcam, eadem a leciindo debi,at*' recedei e
cl**^ laignoii pilori, maxime quum ab co tisa /mul eccleaiae
indino disi es-^Uise el leste Giegoiio lonttiiiielia iicatoiu, tolvoi
IUS matiimomi elica eum qui relinquitui odio fidu Chnslianae
Quod aulem mnhei *'' possii pi imo vn e qm ad fidem i èva sus esi
noknlù ad ulam viona',licam lemeare, vel ulium illc leieisus ad
eam, quam ìilu gentili sibi loniunxit, et quae pioptei eum ad
fidali noitiam cum libeiis suts est convello*^, moilua prima
posili ìiabeie uxoiem*'', el an fila ante conteisionem geniti ob
leniu nnpitai um quae post convei stonem i itu ecclesiasiico cele
Il   1     1  I  1  1  11    ri  II I f quae cum hcentia archi

I                              I ) in fi leh ni p'ni 2 vn o

iif/vla quam  diibina

1                            / h  tdui  un uum fa

Il    I          L             c li st.riituli-' ,'  quam"''

illud decieiiim menioinli (jicgoiu ,non est peccaium dimiaso
pi opler Deum st ahi se e ipulaiei il, mfidelis enim dtscedens ei =^
ift Deum peccai ri in mali iiiionium, ' niliilominus''^, quod pi aede
cessoì noslei bonaenicmoiun ilcxandei III tladixeiil"' „ianta
est US inaliimonii, ut qui aniea suni qeniii po'-t unlia Ium mo
liiiiioniuni leqiliint habeantui " Aos in huiusmodi duhitaie non
smunta, qum in his ei libei aditui pateal ad digumem migiaie
volenli, ei ille qui ad fidem revertitur, eam. quae conversa esl''^
defunclo primo sibi lìdie posdl copulare, filìì etìam in supradìcio
ulroque casu legitimi censeantur. Praeterea etc. [cf. e. 27. de
test. II. 20.]

CAP. IL'

Si .iltei' inlìdellum coniugnm venit ad fidem, altero remanenle In inlìdoii-

lalis errore, communis pn.Ics assignatur couverso.

Gregorius IX. Argentìnensì Epìscopo-,
Ex literis tuis accepiraus, [perlalam fuis.ie ad synodum
tuam huiusmodi quaestionem], quod quidara de ludaicae caeci¬
tatis errore ad Christum verura lumen [el dam verìlati.t]
adduclus, uxore sua in ludaisrao rehcta, in iudicio postulavit
instanier, ul eorura fihus quadriennis assignaretur eidera,
ad fidem catholìcara, quam ipse susceperat, perducendus.
Ad'' quod ìlla respondit, quod, quum puer adhuc ìnfans
exsistat, propter quod raagis materno indiget solatio quara
paterno, sibique ante parlura onerosus, dolorosus in parto,
[ne]'** post parlura laboriosus fuisse noscatur, ac ex hoc
legitima conìunclio raaris et feminae magis matrimoniura
quara patriraonium nuncupetur, dictus puer apud eam-' de¬
bet convenientius remanere, -^[quam apud pairem ud fidem
Christianam de novo perductum Iransìre debebai, avi saltem neu¬
trius sequì, priusquam ad legìtimam aetatem pervenuti. Hinc
inde muliìs alìis allegatis: tu aulem praedicto puero medio tem¬
pore in tua potestate relenio, quid iìln faciendum sit in hoc ca.su
nos consulere voluislì.] Quura antera ^ fihus in patris potestate
consislal, cuius sequitur faraìliam, et non malris, et in aetate
lah quis non debet■* apud eas^* remanere personas, de qui¬
bus possit esse suspìcio, quod saluti vel vilae insidicntur-'
illius, et pueri post Iriennìum apud patrera non suspectum
ali debeant et raorari, raaterque pueri, si eura remanere
 

411) Rospo
 

d
 

m
 

(lÌLapondco
 


 


 


 


 


 


 


 

.sounlur(no
 

J,,'„ì luu
 


 


 


 


 

;■
 

i
 

1  Coli  citi
o=sunl  Illl
lb)vol  Bb
 

adii.
 

58) nibll   dee^t
 

Cap n 1) Beslilulum tx
indicaliimexGieii IX Bei 111,1
3) asserens quod favole rehgion
nis annos eial potius ipsam et
sequi debet et  0117     4) ac

OMq    6) vero  ong     7) di

'I) m5id:inlur  011^
  Page 587-588