Corpus iuris canonici. (v. 2)

(Graz :  Akademische Druck- u. Verlagsanstalt,  1959.)

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page 589-590  DECRETAL. GREGOR. IX. LIB. III. TIT. XXXIV. DE VOTO eie. e.
 

contìngerei"^ apud eara"*, [facile] posset illura adducere ad
infidelilalis errorem: [fralemilatì tuae] in favorem maxime
fidei Chrstianae responderaus, patri eundem puerum assi¬
gnandum.  [Dat Perusii XVU. Kal. Iun. A. IL 1229.]

TITULUS XXXIV.
DE VOTO ET VOTI REDEMPTIONE,

CAP. LI

Vola possunt clecinosynìs redirai, vei in aliud coinmutari, intercedente

superioris auctoritate, et iusta causa redimendi vel mutandi.

Alexander IIL Exonensi- Episcopo.
De peregrìnationis quoque volis, an eleemosynis redimi^
possint vel'i prò necessitate in ahud corarautari, libi'-" re¬
sponderaus, quod ab eius, qui praesidet'', pendei^ arbìlrio,
ut considerei dihgentìus et aiiendal qualìtalera personae, et
causam commutationisS, scihcet^ an tV/w ex infirrailate,
seu affluentia divitiarura conlingat, an aliai" causa probabìh
peregrinatio, an recorapensalio melior fuerii el Deo raagis
accepta; el secundura hoc debella exinde'-' dispensare.
 

Papa votum ultraiuarlniira, ìn bis maxime, quì ìn puerili aetate

Idem Norvìcensì^ Episcopo.
Venienlis ad nos R.^ clerici narratione accepiraus'^,
quod, qunm in puerih aetate^ conslitutus fuìsset Hierosoly-
raara disposuìt'' proficisci^, cuidara quoque^ consocio suo,
qui nihilominus sepulcrura doniinicura proposuerat visitare,
fidem" dedit, et suam recepit ab eo, quod sibi invicem in
Milo socuit fideles exsisierent, [et bonam socteiaiem sei
areni, (liii^- uiiqui. ilhoila mente leuiliem, od nos accessit,
Ili Slbl nosiium supt  1     • de  11  ii<. 1 aua   Nos autem

ipiitm giau infilimi                      idligenlei, et,

quid in puìlibui 01 i                       i/ìì (. n/ciiel,

ddu/tnlms altcndi.nl                        iluin  dai

inm^-^ III/ a iauoi                       ilh  lU \an

i/mnis tf/usioni hauti (., ipsuni 'i i \ jLo, qi jd n aetate tenera,
facilitate potius quam ex arbitrio discreiionis promìsit, ab
solvnnus, el ad pi opi io i emiliimus obsolulum, ila tamen, quod
idem votum eleemosjnis rediraat'-*, el iuxta consihura no
silurai'' tQtQ vilae suae tempore uni pauperum Christì, tam
ili vidu quam in ve.itìiu, dummodo ad hoc suae facultates
sufficiant, debeat" providere.

CAP. III.'

lix sola couceplioue boni oxplicandi non obligatur quìa ad bonum con-

ceptum e:;Gequendum.

Idem Magistro A. de Mandeforde^.
Literaturam tuara f ei prudentiam^ iam dudum referente
fama cognovìmus, ei soluti tuae tonto attentius consulere nolumus
el debemus, quanto personam tuam consideratione tuae^ honestae
conversano nis et vìiae ferventioris cariialìs brachiis amplectimur.
Relatum esl^ auiibus nostris^ ex parte tuo, quod, Quum ex qua¬
dam rainulione'' nimio fuìsses morlis pavore perterrilus,
haec'' verba iecMWi protulistì: „non diu hìc morabor," pro¬
ponens in animo, quod religionis habilura esses aliquando
suscepturus.  \^ed propter frequentes infirmitales^, quaepluri-
 

T il. XXXIIL  Cap. IL  IO) contigerit : iS.  Il) ipasm: FGHIK orig.

TU. XXXIV. Cap. L l)Aesti'tiiÌHin ej; .Ipp. XXXV, 3.i 7.i/js. XXIU,
23.;fianiii. XXVLun.; Cass. XXXIX, 2.; COmp. I.C. 1. h.t (3, ÌS.) 2) Vide¬
tur pars eins cap. esse, quod ex App. XXXV,2, : i-e/ertni- e. 30. de sv'jii. (5,3.) ; —
1153-81.— J(#e «0.8930. 3) restituì: R 4) vel aliud (odd.: per: OF)
prò necessitalo impleri (adimpleri: 00): Coltcitt     5) tibi: exsiai: G

0) poesidel; MR    7) depeudeat: AbcF; depondel: AalOI^R    3) commi-

gr,iLiouis: 0     9)acil.: deest; R     10) ìd : erstal: G     11) aut alia:

FOHIKLS; nut cliara alia; M; ot (d'est; AR) utrum peregrinatio an (aut: Q)
ree. uiillor (melior: Al)R) fuorit; Colt ciil. 12) babet; Bd. Rom. oper. laeiid.
13) inde: AQR.

Cap. II. 1) Jlesitiiiiiiui ex App. L, 15.; Cnss. XXXIX, 3.; COmp. I.c. 2.
h. t (3, 29.) 2) ^oraonensi ep.mor.: Anieiidose,- —ndd,; ìn eodem libro(/.e.
lib. Vili. Beg,): 0; — 1163—67. —Jaffé no. 7578. 3)R.: deesf.- 0 4) Audi¬
vimus; AO; Bene audivimus (reti, omissis): B 5) puerilitate; ÀI G) pro¬
misìsse: Ji; deesi; Au 7) se profeclurura; Colt ciit 8) quoq.: deest; H:
ul cuidara: 0 H) et fidera ded. et senleniìam; JI mendose 10) invia:
deesi; 16.     Il)e0cii: deest: 0     12) quod; Ab     13) cler.: deesi; ib.

M) idquodidvoL: /t nieiidoso 15) redimerò debeat: CoU. ciU. 16) noatr.;
deest: Ab: ouxllium vestrum: Ji nieiidose   17) deb.: deesi; Off.

Cap. IU. 1) ffesiitiiiimi ex Alan, auci.l. (3,16.) ; Comp.U. e. i.ft. i. (3,21.)
2) Monte forU: La; Nandeforle; ilf; Mag. M. abbati de Vadeford,: Ba;
luag. JL de Vad. Forden. : Bi: Mag. M. do Vadeforte ; Beg; Mag. Ambrosio
de Vad.For.; Ta; insci:: deesl; Bbh;— 11&2-S1. — Jaffé no.'J213. 3) piu-
douliam tuam priraum revelaule fama: Bb    i) Iuae; diesi: ib.    5) est
 

rajfwi" vitae relìgìosae dislriclionem impediunt, et quìa transeun-
libus^^* hospìialitaiem exhibes, ei plura salulario^- impendis,
quod concepisti olìm ìn animo opere^'-^ nondum implevisii, ac per
hoc dubiias, ne prò i-l froda fide voti in dìsirìcto debeas examine
conveniri. Tibi ìgìtur 1^, licei prudenliam iuam latere non cre¬
damus, quid canones in liuiusmodi statuant^'', consulenti respon¬
deraus breviter quod sentimus, praesenlium significatione man¬
dantes, quod, si plus non est in voto processum'^, quam
praediximus, Iransgressor'^ iudìcari non poteris, et^ si non
impleas quod dixisti. Monemus aulem prudenliam tuam aileii-
lius ei-o hortamur quaienus id facius quod iuae saluti ampliiis^^
cognoveris provenire et conditionis Iuae memor exsislens memori-
ler teneas, quod Lolh dum montìs tìinerel ascensuin, Segor-'^
civìlaiem pai vutam-^ peliii et accepìi.

CAP. IV.'

Omne votuin mutabile est In votnin relìglouia
Idem-.
Scripturae ^sacrue-^* leMìmonio declaraiur, quod-^pirilualis
homo propositum non mutai, quum pio salme animae suae utìlius
alùjuid medìlalur'K Inde est, quoti, vestris iuslis postulationibus
inclinali-', cobis indiilsimiis, quaienus, sì quìs '' .lepulcrum dominì¬
cum vel alia'' snnctoruni I/mina proposuerit dsìlare, et ìnfirmitate
vel alia rationabili causo occurrente apud>^ nos habitum relìgionis
ussiiinerv atque Deo .teri-ìi-e voluerìl, Hbere eos^ recipere valeatis.
Reus fraclì voti ahquatenus non habelur i", qui teraporale
obsequium ìn perpetuam noscitur religionis observanlìam
coramulare.

tJAl'. v."
Jìssecnlìo voti ultramarinì auctoritate l'apac putosl ex c;iusn difforri.

Innocentius III. Slrìgonensi- Archiepiscopo.
Non est voli dicendus transgressor, qui quod vovìt de
auctoritate sedìs apostohcae, iusta Iamen ex cau.ia, dìstulit^
adimplere. Sane, significavit nobis carìssimus in Christo filitis
noster Ilenricus* illusiris rex Hungariae, quod, quum ìn regni
perturbationeó consilium et auxilium luum sìbi senserit
hactenus profuisse, ulilitatì eius non raodicum derogaret, si
Hierosolymam, sicut ex voto teneris, regno pergeres ìmpa-
calo. -]- Quum ìgilur nobìs iininineai da honore ìpsius regis ei
slalu regni Hungariae sollìdle cogìlare, /'ralcrnìlati tuae per
apostolica scripla mandamus, quatenus non prius iter arripias
Hierosolymam adeiindi, quam regnum ipsura fuerit tran-
quilhlali pristinae /aciente Domino restitutum, vel" super
hoc receperis ab apostolica sede raandatum. [Dai. Luterani.
1198.]

CAI'. VI, ■

Ecclesia compellil heredem laicum per excomranuicationem et bonorura

subtractìonem ad exsecutionem voti ulti-amarìui, ad quod se obllgavìt prò

detuuclo.

Idem Andreae Duci-.
Licei universis hberum sii arbìtrium in vovendo, nec
necessìias in votis locum habeat, sed volunlas, usque adeo taraen
solutio necessaria est post votura, ul sìne proprio^* salutis
dispendio alicui non liceat resilire ab his, quae sponle ac so¬
lenniter repramisìt. Accepimus sìquidera, quod, quum ìnclylae
recordaiionis B. quondam rex Hungariae, pater tuus, agens-^'
in extremis, votura, quod voverat Domino, Hìerosolymita-
nam provìnciam ìn forti manu eió" bracìiìo exienso'', humili
 

autem: Bi Richt 6) est sìquidera uobls: Bb 7) quum ex quadam niiou-
lione bracbiì tui (tibi brachium: Bb; brachium luum: Bgh) miuuisses (intu-
muisset: BbìiTa). pavore mortis perterrilus (tcrrilus : BbTii) : BTa 8) huius¬
modi: Bb 2)aiid.: corporis: Ta 10) plerumque vit. distr.: Bb ll)add.:
indìgentìbuset; ib. 12)solatia: iJi. 13) magnopere (in an, : deesi); Ta
14) de; ib. : deest : BcTa 15) Licet aulem ,.. tibì tamen consulenU breviier
(Ialìter: Bi) responderaus, quod sentiraus (libi duxiraus rospoudeudura: Bah)
praesentium (praesenti : Baghi) : BTa 16) conslìluanl: Rbl 7) progres¬
sum: BacghiTu lS)add.: voU; Bb 19) etiam; Bbc 20) attenti usque : Bb
21) aperlius viderìs expedire; ib.   22) in Seg,: ib.   23) parvula et pet, et

c';i p. I\'. 11 Rrslitiiliiiii ex Alan, uuct 2,(3,16.) ; Comp. II.c.S. h. 1. (3,21.)
2) universis .-ibbalibua Cislercìen. ord. per Anglìam consiìluiis: Baegiì'a:
monacbis Cisl. ord, : BWiv — 1159-31. — Jafféno. 3915,    3) sac: exsiat; Q

4) medìlelur; Bb    5) non indignali ìndulgemus quat.; ib.    6) qui: Bbc
7) aliorum: Bb 8) Inter: ib. 3) ipsos: l'i- 10) nec rei voti fraclì
habeantur aliquatenus, qui lerap, (teraporalibus: Bb) obe. in perpetuam
(perpetuum; Begi) . . . nosountui-: BTa.

C a p. V. l) Restitutum ex: lleg. Rat I, S. ; Comp. Ul. e. 1. li. f. \,3, 26.)
^),Slrigoniensì: CReg.; — PoilhaSl no. 14.    3) disluleril: Reg.    4)H.; C

5) lurbatione: L.\0'icgh Reg.    0) et: Cb.

Cap. VL 1) iiestHiiliim ex. lleg. llid.l.W.-, Comp.IU. e. 2. li. t (3, 2li.)
2) A.: CgBeg.; - Potthast no. i.     3) propriae; OHlLHCReg.: suae: K

4) agerei ; GH; agerei... extrcuiìs, et de sua penilus couvolescenlia despe-
rarot: CBeg.   5) et; exsiai; U   f;)extento; Cabc.
  Page 589-590