Corpus iuris canonici. (v. 2)

(Graz :  Akademische Druck- u. Verlagsanstalt,  1959.)

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page 645-646  045
 

DECRETAL. GREGOR. !X. LIB. III. TlT. XLII. DE BAPTISMO eie. e. 3. 4.
 

et22 circuracisionera cum baptismo servandam, quoniam
secundura Apostolura, dicentera ad Galatas: „Sì circura-
cidiraini, Chnstus vobis nihil prodest." Quum ergo circum-
cisio tam adultis quara parvuhs ex praecepto Domini con-
ferrelur-^, ne baptisraus, qui successìt-* ìw^ó Iqcd ipsius,
et-*" generaUor taraen exsistit-^, quum^^ tara viri quam
feminae baptizenlur, rainoris videatur^^ efFeclus^", tara
adultis, quara parvuhs est conferendus. Sicut enim3i alim
sine distinctìone qualibet Mosaica lex claraabal'*^: „Anìma,
cuius praeputii caro circuincisa non fuerit, peribil de populo
suo," ita nunc indislincte vox intonai evangelica; „Nisi quis
renalus fuerit ex aqua el Spiritu sancto, non inlrabil in
regnum Dei;" abhac^ generalitate nec sexum, nec aetatera
exchidens*'. Unde, sicui animo cìrcumcisi de populo suo non
perìbat^, sic, (pii ex aqua fuerìt el Spiriiu sancto renolus, regni
coelorum iniroilum oblinebìt. Caule tamen notandum^B est,
quantum plus baptisraus hodie conferat Christianis, quam
quondam Iudaeis circuracisio contulìsset, dictum est in fine
praedictae auctoritatis inductae de veteri lege: „peribit de
populo suo:" ìn evangehca vero aucloritate^^* subiunclura
est; „non intrabit^^ in regnura Dei:" quoniara^^, etsi*"
uriginalis culpa reniitlebatur per circuracisionisraysleriura''i,
et daranationis periculum viiabatur, non taraen''^ pervenìe-
balur ad regnura coelorum, quod usque ad-13 mortem Chrislì
fuit oranibus obseratum; sed per sacramentum baptismi
Chrislì sanguine rubricati culpa reraittìtur, vitatur^-^ pericu¬
lum, et ad regnum coelorum etiara^s pervenitur, cuius
ianuara Christi sanguis fidelibus suis raisericordiler reseravit.
Absit enim, ut universi parvulì pereanl, quorura quotidie
tanta multitudo raorilur, quin el ipsis raisericors Deus, quì
iierainera vult perire, ahquod reraedium procuraverit ad
salutera. Ceterum ex vi hterae satis patet, praediclas
auclorilales intelligendas esse tantummodo de adultis, qui
habent raultìludinem peccatorum; quura de parvuhs non
possit^*'■ intelhgi, qui peccalo lanium originali tenentur.
Sirailiter el illa^' alia auctoritas est soivenda^^; j,Oui
crediderit, el baptizatus fuerìt eie," quum non possint
credere parvuh, sed adulti. Et ob hoc tota auctoritas hic^''*
intelligenda est solummodo^" de adultis, nec^^ ad ahos
priraa, et ad alìos secunda clausula referatur; quamvis non-
nulli concedant, quod parvuh credunt^s non per usum, sed
per habitum fidei, quera^'^ suscipiunt ìn baptisrao, sìcut el^*
alia multa verba secundura coraraunem usura loquendi non
ad actura, sed ad aptìludinera referuntur. IUud vero^^^
quod opponenles inducunt, fidem aui carìtalera, ahasque^^
virtutes parvuhs, utpote non consentientibus, non infundi, a
plerisque non conceditur absolute; quura propter^'' hoc
inter dociores theologos quaestio referatur, ahis asserenti-
bus, per virlulera baptìsmi parvulis quidera culpam rerailtì,
sed gratiam non conferri; nonnullis vero dicentibus, et^s*
dìmiltì peccatura, el virtutes infundi habentìbus illas quoad
habilura, non quoad&'-'* usura, donec perveniamo" ad aetatem
adultara. Verura quidara ex hac solutione invenìsse se
credunt viara ad alias quaestiones, arguraenlantes ex eo,
quod diciraus, parvulis in baptisraate peccatum originale
dimitti''^ quod et adultìs"!^ dorraientibus vel araentibus
peccatum, si baptizenlur^^^ ratìone simili dimittatur. Ouum
enim neutri sentìant tunc vel consentìant, dicunt, idem in
consiraihbus*J^' iudicandum''^. Hic vero diciraus distìnguen-
dura, quod peccaium est duplex, originale scilicet et actuale ;
originale, quod absque consensu contrahìtur, et actuale,
quod committitur cura''" consensu. Originale igitur''^, quod
sìne consensu contrahìtur, sìne consensu per vim^ rerailli-
lur sacraraenti; acluale vero, quod cum consensu contrahìtur,
sine consensu minìrae relaxatur. Sed adhuc quaeritur, quare
non sallem originale peccatum amentibus, el dorraientibus
in baptisrao sìcul parvuhs dimittatur.  Ad hoc^'-* est taiiler
 

Tit. XLn.  Cap. IU.    22) et; deest; ib.      23) conferatur: La;

confertur: NCa; conferelur: Cd 24) succeseeril: Cont Bòhm. 25) in:
deesl: Cbgh Bicht 26) et: dersi; T 2:)ex6istal: F; eisistil: Lb 28) nt;
IJi; deesi; N; non: Oi 23) vìdeantur: L; viderentur: T 30) esse eff.; Cd
al)NamsÌcut: CadT    32) Gen, XVII, 4.     33) hoc Beneraliler: Cad;—

./. lortii. Ili, 3. 34)0XCludiraus; T 35) peribil: ii. 36) ad no lan dum
quantum: Cadr 37)veritalo: FGHlKLaCT 38) introìbil: CbT 3--ì)add.:
quidem: T     40) et: ib.     41) rainisteriura: LaT     42) sed non: T

•13) per: ib. 44) et vii.: Cb 45) et.: deest; Cbd 46) possei; FGHIKLa;
ijosBonl: C: - Marc. XVI, 13. 47) li!.: deest: T 43) Marc. X'VI, 16,
40) haec: FGHÌKLaCadgh: deest: CbT BO) tantnmmodo: Ch Bickt 5l) ne:
FHIK 52) credant: T 63) quam: ioA'Ojdd/i *4) et: deesi; Cad 55) ergo :
Cadi/hT; autem: di    56) et alias; Old    67) super: T    58) et: eastai.-

FGHIK  63) ad; FGHIKLbNCudT  60) pervenerint; FGELNCadgh   61)

mìtti; T  e2)quodìnad.i "^   ■"" -•'--■ - -"--■  "-'  '- —^-------'--

C.i)elmUlbus; ÓHlLaCabd
 

respondendum, quod Dominus, quì totura horaìnera salvuni ™
fecit in sabbato, opus iraperfectionis non novit, et ob hoc
peccata non ex'f parte, sed ex loto diraittit. Praelerea
poena originalis peccati est carenila visionis Deì'^; actualis
vero poena peccali est gehennae perpetuae cruciatus.
Unde, si dìraitleretur ahcui priraura, allero non diraisso,
tahs non carerei visione Dei propler originale diraissura, el
crucìarelur in gehenna perpetuo propler reatura crirainis
actualis; sed haec''^ tanquara incompassìbilia'* sese rainirae
patiuntur, irarao sibi rautuo adversantur. Ilem'^ vero^**
quaeritur, utrura huiusmodi dorraientibus et araentibus sacra¬
menti saltera character in baptisraate irapriraalur, ul excitati
a somno vel ab aegrìtudìne liberati non sint denuo bapti-
zandi, Sunt autem nonnulli, qui dicunt, quod sacraraenta,
quae per se sorliunlur effectura, ul baptisraus ef'' ordo
celeraque sirailìa, non solura dorraientibus et amentibus,
sed invitis eiiam et contradicentibus, etsi non quantum ad
rera, quantum taraen ad characlerera conferuntur, quura
non solum parvuli, qui non consentiunt™, sed et'^* fictì,
qui quamvis non ore, corde tamen dissentiunt, recipiant*'
sacramentum. Sed opponitur tahbus, quod, qui fuissent
invìtì et reluctanles iramersi, saltem*'^ ratìone sacramenti
ad iurisdictionem ecclesiaslicam33 pertinerent, unde ad
servandara regulara fidei Chrislianae forent rationabihter
compellendi. Verum id'*^ est religioni Chrislianae contra¬
riura, ul semper invitus et penilus contradicens ad recìpien-
dara et servandara Christianilalera aliquis compellatur.
Propter^* quod inter invitum et invitura, coaclura el coactum
alii nonabsurde dislinguunt, quod ìs, qui terroribus alque ^^
suppliciis vìolenter altrahitur''s, el^^, ne detriraentum^s in¬
currat, baptismi suscìpit sacraraentura, talis quidem, sicut
et^^is, qui fide ad baplisraura accedit, characlerera suscìpit"*'
Christianilalis irapressum, el ipse, tanquam conditionahter
volens, Ucet absolute non veht, cogendus est [lamen'^ ad ob-
servantiara^i fidei Chrislianae. In quo casu debet intelhgi
decretura illud concihi Tolelanì, ubi dicitur, quod, qui ìam
pridera ad Christì ani talera coactì sunt, sicut facium est
temporibus rehgiosissimi princìpis Sisibuli32*j quia iara
conslat eos sacramentìs divinis associatos, et baptisrai
gratiam suscepìsse, et chrismate unctos esse, el corporis
Dominìis exstitìsse partìcìpes, oportet etiam^*, ut fidem,
quara necessitate susceperunt "5, lenere cogantur, ne noraen
Doraini blasphemetur, et fides, quara susceperunt8e, vìhs ac
conteraptìbilis habeatur. Ille vero, qui nunquara consentii,
sed penitus contradicit, nec rera, nec characlerera suscìpit
sacraraenti, quia plus est expresse conlradicere quara
minime consentire: sicuf^ nec ille notam alicuius reatus *
incurrit, qui contradicens penitus et reclamans Ihurificare
idolis cogitur vioienler"^. Dormienles autem"" el amentes,
sì, priusquara amentiam ìncurrerenl autt"o dorrairent, in
conlradictìone persisterent'"i*, quia in'es eis Ìntelhgitur
contradictionis propositura perdurare, elsii"^* fuerinl sic
immersi, characlerera non ^'^ suscipiunt sacramenti. Secus
autem, si prius calechumeni exstìlissent, et habuisseni pro¬
posilum baptìzandi; unde lales in necessitatis artìculo con¬
suevit ecclesia baptìzare, Tunc ergo characlerera sacra-
raenlalis iraprimil operalio, quum obicem voluntatìs
contrariae 1"^ non invenit obsistenlera.
 

Nemo polest se ipsum baplizare, etìara instante nccesaitalis artìculo.

Idera Melensi^ Episcopo.

Debitum \pasloralìs affidi exsolvis, quum super dubiis iuris

ariìculìs responso sedìs aposlolicae posiulas edoceri  Sane per

iuos nobìs lìleras intiraasti, quod quidam ludaeus, in mortìs

articulo constitutus, quum Inter ludaeos tanium exsisteret.
 

deesi,- Cb 63) virtus remìttit; Cad 69) quod: T 70) eanum; LbNCabdhX
71) in: T 72) divinae: CdT 73) quae (sed; deesi): T 74) impoeslbilia:
LaCT 7ó)Interirai CbdT: iterum: Ca 7(i)vero; deesl; Cah Riclit 77) el
ord.: deest; T 73) sentiunt: T 79) et: deesi; FGHIKCT 80) recipiunt: C
31) add.; taraen: l^ad 32) ecclesiae: LaT 83; Verum quum non con¬
erò at reb ; T 84) propterea (quod; deest): T 85i absqno; LaCb 36) in-
ducitur: T 87) ut ne .. . suscipiat: Cf 88) add..- Balutis; T 89) et;
deesi; GT; iste: T 90) recipU: T 91) observatìonera; C 92)Sieebuti:
FtJHlKCad; Sisebuci: Cb: Silebull: Cg: SìaeboU: T     93) dominici: T

04) et.; deest; T 95) susceperint: Cg; sueceperant; Cad 96) eosceperlnt;
Cadgh 97)8ìautem:r 98) viol.: d<est; iiV 9a) ani.: deest: T 100) aut
dorm. ; deesi; il. 101) peratìterant; FGHlKLaSCadf/hT 103) in eis; deesf;
Cad  103) El: FGHIELNCT  104) nec: Ch   105) voi. contr,: deest; CT.

Cap. IV.  1)Bestiiuium ex Beg. Brequ. IX, 159, ; Alan. 15. (6,2.) ; Comp.IIL
e. 2. ft.t. (3, 34.)   2) add,; ven, fratri; Beg.;-Potthast mct. 2375.
 

41*
  Page 645-646