Corpus iuris canonici. (v. 2)

(Graz :  Akademische Druck- u. Verlagsanstalt,  1959.)

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page 647-648  DECRETAL. GREGOR. LX. LlB. HI. TIT. XLII. .\LiII. DE l'KLSll'i'rEKO eie. e. i
 

MS
 

ìn aquam se ipsum immersìt, dicendo: „ego baptizo rae in
nomine Patris, et Filii, el Spiritus sanctì, amen."3' Nunc
autem quaeris, idrum idem ludaeus, ìn dcrotioiie Clirìstiunae fidd
perseverons, dcbeal buptìzori. Nos aiiti-m fralernìliili Iuae taliter
Responderaus, quod, quura inter baplizantem et baptizalum
debeat esse discretio'', sicut es verbis Domini colligitur erì-
iìentei-'->, diceniìs Apostolis: „lic''°, baptizate oranes genles
in noraine Palris, et Filii et Spiritus sanctì," raeraoratus
ludaeus est denuo^ ab .Mio baptizandus, ut ostendatur, quod
alius est, qui baptizatur, et alius, qui baplizat. Ad quod
etìam designandura ipse Christus non a se ipso, sed a Ioanne
voluit baptìzari, quamvis, si talis contìnuo decessisset, ad
coelestera'*' palriam protinus evolasset propter sacraraenti
fidem, etsi non propler fidei sacraraenium. In baptisrao
quìppe ìlla spirituahs generatio celebralur, de qua Verìias
ait'-': „Oportet vos nasci denuo, quia, nisi quis renatus fuerii
ex aqua et Spiriiu sancto, nou inlrabil ra regnum coelo¬
rum." •" Sìcul ergo in carnali generatione, qua proles ex
viro et feraina nascilur, alius est, qui camahler gignit, et
alius e.t/ii*, qui carnahter gignitur, sic ct^'-' in sacramentah
generatione, qua soboles ex aqua et Spiritu sancto re-
nascilur, alius debet esse, quì spirilualiter generet, et alius,
qui spirilualiter generetur. Sane, quura corpus exlerius,
sive quumi-' cor inlerius baptizatur, oportet, ut utrobique
palernitas et fìliatìo valeatis inveniri, quibus baptizans el
baptizatus adinvicera referanturi^. [Secundas autem etc. (cf.
e. s. de big. I. 31.)  Dal. Ferenlini V. Kal. Sept. Ao. IX. 1206.]
 

l'ili deest verbura vel elemonlum aquae, non est baptismi sac nunc un: ra.

Idera Morosiensi-' Episcopo,
Non ul apponeres^ -^libi scìentiam, sicut credimus, sed ut
per oraculum verbi nostri luoruin ignorantlam subditorum melìus
erudires, oposlolìcuM libi responsum fieri Postulasti, utrura
parvuli sint prò Christianis habendi, quos. In articulo
inortis'' constitutos, propler aquae penuriara et absentiam
aacerdolis ahquorum simplicitas ìn caput el pectus ac inter
scapulas prò baptismo saUvae conspersione linivil. Re-
spondeinus-^ quod, quura in baptisrao duo seraper, videhcet
verbura el elementura, necessario requirantur", iuxla quod
de verbo Verilas ail'': „Euntes in raundura unìversura prae-
dicate^* evangelìum orani creaturae, et baptizate omnes
gentes in nomine Patria, et Eihi el Spiritus sancti," eadem¬
que dical de elemento'-': „NÌ5Ì quis renalus fuerii ex aqua
et Spiritu sancto, non inlrabil'" in regnum coelorura:'"
dubitare non debes, illoi. veruni non habere baplisraura, in
tjuibus non solura utruraque praedìclorum, sed eorura
alterum esi omissum. [iJol. Itom. ap. .">. Peir. Kal. Mari.
Pont nostr. .\o. IX. I206.|
 

Idem ìn concilio generali.
Licei tiraccos [in] dìebus noblris ad obedientiam- aedis
aposlolicae revertenles fovere a<: honorare velimus, raores
ac ritus eorum, in-' (luantum cum Domino possumus, sustì-
iiendo: in his tamen illis deferre non voIiimu5-',nec deberaus,
quae periculum generant animarura el ecclesiastìcae de-
rogant honestaii. Postquara enira Graecorura ecclesia cum
quìbusdara complicibus et fautoribus suis ah obedientia
:.edts apostolicae se subiraxit, in t;ratum Graeci coeperunt
iibominari Latino^, qnod inter alia, quae in derogationein^
eorum impie conimitlebanl, m ijuandu  sacerdote^ Latini
 

super eorum celebrassent altaria, non prius Ìpsi sacrifica-
bant'' in ipsiss quam ea, tanquam per hoc inquinata, lavìs-
sent. Baptizatos etiam a Latìnis ipsi Graeci rebaptizare ausu
temerario praesumebant, et adhuc, sicut accepimus, quidam
hoc agere non verentur. Volentes igilur tantum scandalura
ab ecclesia Dei amovere, sacro suadente concilio dìstricte
praecipimus, ut taha de celerò non praesumant, confonnantes
se tanquara filìi obedientiae sacrosanctae Roraanae ecclesiae
mairi suae, ul sii unura ovile el unus paslor. Si quis aulem
tale quìd3 praesurapserit, excoraraunicatìonis raucrone per-
cussus ab omni officio et beneficio ecclesiastico'' deponatur,
 

TITULUS XLIIL
DE  PRESBYTERO  NON  BAPTIZATO.
 

Ex concilio apud Corapendium.

Si quis presbyler ordinatus deprehenderit, se non e
baplizatura, baplìzelur, el iterura ordinetur-.
 

Oiiii^sio baptismi non nocel credenti iirobabllitcr, se case bapli'itatuiii.
Innocentius III. Episcopo Cremonensi-*.
Apostolicam sedem, venerabilis frater nosier'-i, ut debuisti,
consulere decrevisii. (Ei infra:) Unde inquisitìoni Iuae
tahter' responderaus, presbyterum, quem sine unda bapti¬
smalis extremum diem clausisse lileris tw» significasti, quia
in sanctae raatris ecclesiae fide et Christi norainis confes¬
sione perseveravitó, ab originali peccalo solutura", et
coeiestis patriae gaudium esse adeplum, ex iiiictorìlaie
sanclorum Patrum Augusiini alque Aiiibro.di'' asseriraus in¬
cunctanter. Lege, fraler^, super octavo" libi^o Augusiini de
civitate Dei, ubi'" ìnter cetera legilur: „IJaplisnius invisibi-
liler rainìstratiir", quera non contemptus religionis, sed
terrainus necessilatìs excludìl." Librum"* etiami^ B. Am-
brosii de obitu Valenliniani idem asserentis revolve. Sopilis
igitur quaestionibus doctoruni Patrura sententias'-' teneas,
et in ecclesia'" lua iuges preces hostiasque'" Deo offerri
iiibeas prò presbytero memorato.

CAf. Ili.'
ordinis thai-aclerom, licei credebalur baptizatus.
Idem l'errariensì Episcopo-.
Veniens ad apostolicam sedera dìledus filìus 1.^ latoi-
praesenlium nobis exposuil', quod, ijuum per^ singulos
ordines usque ad gradum sacerdotii adscendìssel, comperit
tandem pi-" cerio, quod non fuerit'' secundura formam
evangehi baptizatus, unde nos eum pur i-eiicrobìlem fratrem
nostrum .\", ' Tiisciiloniim episcopum rite fecimus baptìzari.
Quumque'' super ordinibus corani nobis fuìsse! diulìus-'
dispuiatum, quidam in eara declinaveruni senlentiam, ut,
quura baptisraus sìt fundanienlum omniuin'"* sacraraento¬
rura, ante susceptionem baptìsmi non suscìpiatur ahud
sucramenlum, quoniam, ubi fundamenlura non est, super-
aedificari non polest. Porro econtra" videri posset. Nani
quum quis non solum per sacraraentura lidei, sed per fidem
eliam sacramenti efficiatur procul dubio raerabrum Chrislì,
et qui Christura habet per fìdein, etiarasi baptìsinum non
habeat, habet utique fiindanientuiu, praeler quod aliud poni
 

TU, XLU. Cap. IV, J) am.: diisl: FGHIhVIhg. h dirtu-ienlin: ,V;
dietluctlo personaL; la; udd.: porsonarum: Cb 01 ev.: diesi: Caii li) Ite:
deesi: FGHIKLbC lleg.;--cf, Manli. \XVm.l». 7) donno: d<f.-,t: C: indu¬
bitanter: Beg. 3) cool.: deesi: FGHIKLbXCBfg. ili Ioan. 111. 5. 101 Dei :
l-b Btg. 11) est: ixitiii; U; dust: Cad 121 et: crstot; FGHIK IT.) liuum :
•Ucst: Cabd   14) valeant: Cbgh Rtg.    13) rcfuraliir: I.aVgb.

Cap. V. 1) BtaUInlum iJ-, Hig. Bmiii, IX.-J.: M-ix. ì.iii, -J.i-, lk:,\p. III.
'. 3. A, t. (3, 34.) aiXldroMenel; IKNCgh tt"/, 1/'"."!/'■''i-'K- - h'ri,lt iJufld.
i'Ointn corruptum mi; — Pollhasl no. 2306, Sioppinici'L^: l.'i.\'; ujipouuns : Cb
■1) mort.: lUcsi: Cailg H'g.   5) «Jnum igitur in iiaiil, : '' /.'.'/,    'il requii-un-

lur; Oiit   7) Jtattii, XXVIII, iU,    8) praedic____..t: ihol: FGHIKC Big.

•J) loaiin. Ul, b.   lo) introibil: Cait

Cap. VI. 1) e. 4. Olile. Laler. IV. (1213.) - Coi.-p. IV. e mi. li. t (3, 16.)
:;) ab obedientia: Dh 3) In: deest; Dabcfg 4) nec voi.; FHIDadfgh Cane.;
noluraus: G 5) derogatione: FQKLa 6) sacrificare volebant: B Eeg.
7) lille: Conc   8) aliquid; Conc. Ms.   9) ecclesiae: Dh.

Til. SLDI,  Cap, L  Ì'\':f.^.ri3. CI,'iH.l.eìColi, ib. citt-ii'i'.'U:il}.:
 

;,;>,-!. XXIV, 3,; Ci,in,i. \. e. l. h. i, (5. 35.)    ;;l.idd.: ut uiiiucs, ([Uu» priu,,.

(ìpse; 0) ordinavit! OPexRiireh,

Cap. II. 1) Hestituliim ex Lips, XXIV, I.: Boinli. XXVIII, 1.; I^Ua.-'.
XXXVII, 1,; Comp. I. e 2. h. t. (5, 350 S) Inuoc. IL: iff/^fi; — 1130-43. -
Jiifftiio. .t383. 3) nost.; dcesh AbQ 4) breviier {bone; .W rcspondomu»
etplaclde: Al' ù) perseveraverlt; AQ C) absolutura; GP 7) Aug.,
Ambr. et Gregorii: .46 8) frat.; dcisl: AabQ 0) oitavum : (.'; trai, uclav.
Auy. librum: .UP; super Ausuellnum VIIL L.; /(: -1/. .\iig. I. e. XIII, 7.
HI) libi: dLtsl: AacQ: In quo: /': ibi: A' 11) bapllsmnm ... inliiislratum :
.[bQl.-; — cf. e. 34. mi. IV. iti. cons.     12) vel: B     13) ol; detsl: AabQ

14) senleuliaui : L.VCont 15) et occleslae tuae: Coltelli. IS) hostiasquu
(et iiost, ! .lb<i) prò eo (Ipso : Ak) olTerrl (olTerre: .itO lulic-is ; AQ: Iuges pru
eo(pr,eo; deest: P) prcc. el Iiost. offerre lubeas: Plt

Cap. IH, 1) Beslilulum fx Reg. Rreon.lX,M.; — Coiiip. Ul.r.an.h.l.
(ó, 32.) 2) Patlhasi no. 8749. 3) L; dtest: C 4) lacrimabili nobie In¬
ainnatlone monstravìt; CReg. fi) per; detst: Cad     6) fuoral; Cb Rtg.
7) N. : deesi: Cad 8) et quum ; Cntic 0) aliquamdiu : Cb Ren. 10) omn. ;
detst; rGUlKC-i  Il)BOontca., . Nniu,: dessi: CReg.
  Page 647-648