Corpus iuris canonici. (v. 2)

(Graz :  Akademische Druck- u. Verlagsanstalt,  1959.)

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page 649-650  049
 

DECRETAL. GREGOR. IX. LIB. IIL TIT. XLilI—XLVI. DIO OBSERVAT. lEIUN. e. i. 2.
 

650
 

non potest, quod est Christus lesus: superaedificare'2 posse
videlur'3, sìcul saludfera opera, sic el quaehbet ecclesiastica
sacramenta, quum illud non sit generaliter verum, neque
de novis, neque de veteribus sacraraentis, quod baplismns
sit fundaraentum illorura, quoniam et sacraraentura coniugh
et sacramentum eliam eucharistiae a non baptìzatìs recipi
polest. Praelerea sacramentum ordinis non solum ponlì¬
ficalìs, sed sacerdotahs eliara et levitici ex institutione sua
praecessit baplisraura, per^* quod forsitan videtur, quod
;mte baplisraura huiusmodi ordines possent'-''* rite conferri,
maxime his, qui baptìzatì esse creduntur. (ìidd enim, si
forsiian ii, qui baptizatus esse creditur, el non est, in episcopum
saltem de facto fuerìi consecratus? Eruntne reordinandi omnes,
quì ab eo fuerìni ordinati? Et quum de pluribus episcopis
nesciatur, an renati fuerint aquo baptiimaiìs, quum hoc nec ipsi
reminiscantur, nec olii: dubìtatur igitur, an tales sìnt veracitei-
ìn epìscopos consecraii? Unde^^ quot et quanta sequantur non
solum ohsona, sed absurda, silendum est potius quom dicendum.
Quia vero in concilio apud Corapendium" legitur constìlu¬
tura 18, quod,si quis ìn presbyterura ordinatus deprehenderit,
se non esse baptìzatum, baptizetur, el iterum ordinetur: nos
circa latorem praesentium in hoc dubitabili casu quod tutìus
est sequentes, fraternìiaii Iuae per aposlolica scripta raanda¬
raus, quaienus ipsum per singulos ordines usque ad sacer-
doliura proraovere procures, et permittas, eura in sacerdotio
ministrare, quia non ìntelligitur ileratum quod arabigitur
esse factum. Nec male de sacramento sentitur, quum iUud
non religionis conleraptus, sed articulus necessilalis excludìl.
Et certe de ilio, quì natus de Christianis parentibus, et'^*
ìnter Christìanos est fideliter conversatus''<', tara vìolenter
praosuraitur, quod fuerii baptizatus, ut haec praesumptìo
prò cerlitudine sii habenda, donec evìdentìssirais forsitan
arguraentis contrariura probaretur^'. [Dot. Rom. ap. S. Petr.
Id. Aprii. Ao. IX. 1206.]

TITULUS XLIV.

DE CUSTODIA EUCHARISTIAE, CHRISMATIS

ET ALIORUM SACRAMENTORUM.

CAP. I.l

Unchai'lstia et chrisma debent fideliter sub clavibus cusludiii, et conirn

facientes suut puniendi.

Innocentius III. ìn concilio generali.
Slatuiraus, ut in cunctis ecclesiis chrisma et eucharistìa
sub fideli custodia clavibus adhibitìs conservenlur^, ne^
possit ad illa temeraria raanus extendi ad ahqua horribilìa
vel' nefaria exercenda^. Sì vero is, ad quem special
cuslodia, ea incaute reliquerit, tribus raensibus ab officio
suspendatur, el, si per eius incuriam aliquid nefandura inde^
contigerit, graviorì subiaceat ultioni.

CAP. II.
Supellectilla In eccleeile poni nou debent, nisi noceseilae ui-geal.  Hoc
dlcit primo,  Ecciesiae debent eua vasa et veslimenla munde tenere.  Hoc

eecundo.

Idem in eodein'.
Relinqui nolumus incorrectum, quod quidam clerici
ecclesias sic exponunt^ suppellectilibus propriis, et eliam
alienis, ut potius domus laicae,quam Dei basilicae vìdeantur,
non consideranies, quod Dominus non sinebat-', ul vas trans¬
ferretur per templura. Sunt el alii, qui non solura ecclesias
dimillunlincullas,verum etiara vasa ministerii, el vesdraenta
ministrorum, ac paUas altaris, nec non ei'" ipsa corporalia
tam iraraunda relinquunl, quod ìnterdum aliquibus sunt
horrori. Quia vero zelus nos comedii doraus Dei, firmiter
prohiberaus, ne huìusmodì suppelleclilia ìn ecclesiis admit-
 

Tit. XLIIL Cap. IH, 13) superaedlficarl posse videntur (vìderelur:
Cabdg: videlur; CA); CReg. 13) vìderelur: LS 14) per (propter; Cadgh)
quod apparet: CJÌefl. 15) possunt: GC Reu. IB) Unde quum et hoc
totellanittseq.: Cad 17) cf. siipia e. 1. 181 Institulura; Reg. 19) et:
deest; FGHIKLC   20) coneervalus; Heg.   31) probetur; ib.

Tit. XLIV. Cap. L 1) e. 20. C. Lalcr.lV. (I2l6.); —Coaip.IV. e 2. de
jiiimnii, (3, 17,) 2) conservetur; FDabd: resorvonlur: Df 3) ul non:
Cune, jVs.   l)el: Bbf   5)eenuranda; Hh   6) lode; deost; ib.

Cap, IL l)c. 19. lil.,-— Comp. IV. e. 1. ds immun. (S, 17.) 2) dìs-
ponunti Dh     3) Dora, noluit; Db     4) et: exstat: FGHIK; deesi: Db

5) per: Db 6) oporlei: GN; oporleret: La 7) habere: Dh 8) ut in: Db
9) ordinarla; Dh     10) et nìt.:  deest; Dab     11) serventur: NDabh

12) videretur; Da; videtur: Bh 13) ord. ; deest; Dab 14) dedecenl: Dbh:
dee e ani: Da.

Tit. XLV.  Cap. L  1) Reslitutum tzAlan, auci. 2. (0, 3,); Comp. U.
 

tantur, nìsi propter^ hostiles incursus, aut incendia re¬
pentina, seu ahas necessitates urgenies ad eas oporteat"
haberi'' refugiura, sic tamen, ut** necessitate cessante, res in
loca pristina reporlentur. Praecipimus quoque, ut oratoria'-',
vasa, corporaha et veslimenla praedicta raunda et'" nitida
conserventur". Nimis enim videtur'^ absurdura in sacris
sordes'^ negligere, quae dedecerent'-^ etìara in profanis.

TITULUS XLV.

DE  RELIQUUS ET VENERATIONE

SANCTORUM.

CAP, LI
iSiue Papae licentia non licci aliquem venerarl prò sancto.
Alexander IlL^
Audiviraus, quod quidara ìnler vos sint, qui, diabolica
fraude decepli, hominem quendara in potalìone et ebrielate
occisum Quasi sanctura raore ìnfidehura venerantur, quura
vix prò talibus in ebrietatibus^ pereraptis ecclesia perraitlat
orare.   Dicit  enim  Apostolus^;  „quod  ebriosi  ìiomincs
regnimi Dei non possidebunl."  lUum ergo hominem non
praesuraatis de celerò colere, quum, etiamsi per eum mira¬
cula plurima fierenl, uon lìceret vobis ipsura'"' prò sancto
absque auctoritate Romanae ecclesiae ^)"tó'ce venerar!.
 

Innocentius III. in concìlio generali.
Ouum ex eo, quod quidam sanctorura rehquias ex¬
ponunt venales, el eas passim ostendunl, Chrislianae re¬
ligioni detraclura sii saepius, ne=^ ìn posterum delrahatur^,
praesenti decreto slatuiraus, ut antiquae reliquiae araodo
extra capsara nullatenus oslendantur, nec exponantur
venales. Inventas autera de novo nerao pubhce venerarl
praesumat, nìsi prius auctoritate Roraani Pontificis fuerint
approbatae. Praelatì vero de celerò non perraìttant' eos''^
qui ad eorura ecclesias causa veneratìonis accedunt, variis''
figmenlis aut falsìs documentis decipi, sicut [et] in plerisque
locis occasione quaestus fieri consuevit. [Lleemosynarum
eie. (cf. e. 14. X de poenit V. 38.)]

TITULUS XLVL
DE OBSERVATIONE lEIUNIORUM.
 

Innocentius III. Clericis S. Petri Magalonensisi;.
Ex parte vesira quaesitura fuit a nobìs, utrura, si Nati-
vitatera Domini, vel Assumplionera beatae Mariae, vel
festivitalem alicuius Apostolorum in secunda feria contigerit
evenire, die sabbati praecedentìs^ vigilia debeat ieiunari, et
utrura in vigilia B. Matllhae Apostoh sit ieiuniura ìniungen¬
dum. Ad quod breviier responderaus', quod [ef] die sab¬
bati festìvitates praelibatas secundae feriae praeceaentis^ el
B. Matthiae Aposlolis debet vigilia ieiunari. [Insuper eie.
(cf e. 5. de celebr. miss. IH. 41.) Dat. Rom. ap. S. Peir. Non.
Nov. 1204,]
 

Idem Bracharensì Archiepiscopo^.

Consihura nostrum^ fsuper quibusdam ariìculìs requisislì.
 

e. u«. h. t. (Ó, SI.) a) inonaeliìB Grietanis ex nimiam caga Baranti et Gon-
E«?eii'i'«»ii'eeiui«,- —1159—81.— Ju/e 110-92ii0. 3) ebrielate: Si/i 4) I. Qii'.
VI, 10.   6) eum ; BabclTa.

Cap. IL  1) e. Ci, Conc. Laler. IV. (1210.); —Comp. IV. e. 2./(. t. (3, 17.)
2) ot; Bad: deesl: Bb: saepius: Bg Conc. Ms.     3) detr,: dccst; Bubdg

Cone.Ms.   ,l)uopcL'm.: Bag: uon praesuraant nec permitt.:. B/i   .')) Itlos:
 

6)v.
 

'li Conc
 

Tit. XLVL Cap. I. 1) Resliiutmn ex Reg. Breria. VII, 150,; Alan,
uuct 9. (6, 2.): Coiiip. III. e 1. h. f. (3, 35.) 2) Petri et Magdalon.: Cabcg;
in Magdalonai  R'g.; — Potthast no. 3319.     3) praecedenti: .Vi? R^g.

4) duximus respondendum: C Eeg.     S) pi-aecedenii: Cnbc     6) Ap,;

deest; r

Ca.
(^mp. III. e
  Page 649-650