Corpus iuris canonici. (v. 2)

(Graz :  Akademische Druck- u. Verlagsanstalt,  1959.)

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page 651-652  651
 

DECRETAL. GREGOR. IX. LIB. IH. TIT. XLVI-XLVIII. DE ECCLESIIS ctc. e.
 

Hi* til» [udelicel] sii in omnibus Apostolorum dgìHìs ieìunandum,
quum pluies^ asseiont, non esse ieìunandum ìn omnibus, sed sex
tanium Uirum etiam idunandum sii ìn Adventu^, quum inde
kenilani diversi diversa, quibusdam dicentibus, sed paucioribus,
ieìunandum esSe lune lemporis, pluribus veio se ad hoc asserenti-
bus non teneri. Uii-um insuper, sì fe.ilum illorum, quorum
vigiliai teiunomus, secunda feria celebrarì contingat, in prae¬
cedenti sabbato sìnt vìgilìae faciendae^. Nos oulem super hoc
Consultationì tuae' taliter respondemus, quod opud nos
oraniura^ Apostolorum vìgiliae sunt in" observalìone ieiunii
celebrandae "J, praeter vigilias Apostolorura" Philippi et
lacobi, et B. Ioannis Evangehstae, quoniara ipsorura'^*
solennitas'^* infra'-i solennitatera paschalera, istìus autem
infra"* nalalera"J Doraini celebralur. leiunium eliam apud
nos in adventu Doraini agitur". Sanctorura quoque vigihae,
quorura festìvitates oportet secunda feria celebrari, in prae¬
cedenti sunt sabbato ieiunandae. De fesiivilate vero beati
Eariholoraaei Apostoli"*, de cuius celebratione dubietas
oritur apud quosdara, tibì petenti consilium responderaus,
quod ìn hoc consuetudìnera tuae regionis observes'^. [Et
infra: [cf e. 4. de cel. miss. III. 41,]) Quura autera quae-
sieris, quae sii illis-'* poenitentia iniungenda, qui diebus
quadragesiraalibus, quo tempore"* tantae farais inedia
ingruebat, quod magna pars popuh propter ìnopiam annonae
periret, carnes comedere sunt coactì, tìlii breviier responde¬
mus, quod in lalì=^ articulo Ìllos non crediraus puniendos,
quos tam urgens necessitas exctisavii, preces taraen Doraino
prò ÌUis et cum ìllis effundas, ne ipsis aliquatenus impuieiur,
quia bonarura meniium est, ibi liraere^s culpara^^, ubi culpa
rainime reperitur. Itera de illis, quì propler debilìtatem,
quam ìn se sentiunt, in sabbato iuxta terrarum consueliidinem
aliarum carnes sumunl, quod in partibus tuis nuhalenus
fieri consuevit, quura hoc ab aliis moleste feratur, el oriatur
inderò iiij5 occasio detrahendì, responderaus-", quod super
hoc consuetudìnera tuae regionis facias observari, sic taraen,
quod debilibus el ìnfirmis propter hoc periculura non
emergal. Praeterea posiula.ili apostolicum responsum habere
de illis i^^, qui in quadragesima vel in^<** aliis ieiunhs solen¬
nibus infirmanlur, et pelunt sibi esiim carnium ìndulgeri,
quorum quidam promìttunt '^^propler hoc eleemosynam sefaciuros,
ifuidom vero propler necessitatem infirmiiatis urgeniìs hoc a le
sìbi, quasi ex debito, concedi reqmrunl. Super quo libi re-
sponoemusS", quod, quum non subiaceat legi necessitas,
desiderium infirraorura, quum urgens necessitas exigii,
supportare poles el debes, ul maius in eis periculura evìte-
tur. [Dal. Rom. op. S. Peir. IX. Kal. Mart Pont, nostr. Ao.
VIIL 1206.]
 

Honorius IIL Pragensi^ Episcopo.
Exphcari per sedera aposlohcara postulasti, j-utrum sit
liciium dlis, qui nec voto, nec regulari observanlia sunt adstrictì,
carnes comedere, quando in sexia feria dìes dominicae Nativitatis
occurrit. Ad hoc Responderaus^, quod ilh, qui nec voto, nec
regulari observantia sunt adstrictì, in sexla feria, si feslura
natìvìiatìs doraìnìcae die ipso venire contìgeril, camibus
propter fesli excellentiara vesci*' possunt secundura con¬
suetudinem ecclesiae generahs, Nec taraen hi reprehendendì
sunt, qui ob devolionera voluerint abstinere. [Dal. Lai. IV,
KaL Nov. Pont, nostr. Ao, I. laió.]
 

TITULUS XLVn.
DE PURIFICATIONE' POST PARTUM.

CAP. UN.i

Mulier post partum statim poteet Ingredi ecclesiam, nec tenetur abstinere
per aliquos dies secundum legem Moiaicam.

Innocentius III. Arraachano^ Archiepiscopo.

Volens ■{ fraiernìias tua per responsum^ aposiolìcum edoceri,
humiliter a noids expeliil, uirum mulieres slalìm post portum
delieani ecclesias ingredi, vel ab earum ingressu per dies aliquot
abstinere. Licei aulem secundum legera Mosaicara certi
dies determinali fuissenl, quibus raulieres post parlura a
terapli cessarent ingressu : quia taraen lex per Moysen data
est, gratia el veritas per lesum Christum facta* est, nos,
sanclorum Pairum vestigiis inìiaerentes, inquisitìoni tuae talìier
responderaus^, quod, postquara urabra legìs evanuìi, et
illuxil verilas evangelii, si raulieres, post prolera emissam"
acturae gratìas ecclesiam intrare voluerint, nulla proìnde
peccati mole gravanlur, nec est ecclesiarum eis adìlus ali¬
quatenus denegandus, ne' poena ìllis converti videatur in
culpam. Si taraen e.v veneralione voluerint alìquaradiu
abstinere, devotìonem earura non credimus ìmprobandara.
[Dat. Laterani. 1198.]

TITULUS XLVra.

DE ECCLESIIS AEDIFICANDIS VEL

REPARANDIS'.
 

Habentes benctìcinm In e
 

CAP. 1

cela
 

r coutrlbuere ad ipsiiu
 

re parati onen

Ex concìlio Magontino.
Quicunque ecclesìasticura beneficium habent,
adiuvenl ad teda ecclesiae reslauranda^', vel ipsas ecclesias
eraendandas, el nonam et decimam reddant.

CAP. IL'

Leprosi perm Ut! debeul, sine praeiudicio antiquarum parochiarum, habere

eccloeiam propriam et pi-enbylorum, noe tenemur solvere decimas de horlis

vel tiutrimonlia animalìum.

Ex concilio Lateranensi.
Quura dical Apostolus-, \obundantiorem honorem membrìs
inferiorìbus^ ileferendum*, e conira quidam, quae sua .sunt, noa
quae lesu Christì, quaerentes, leprosìs, qui cum sanis habìtare,
non possunt vel ad ecclesiam'" cum alììs convenire, eccl&das el
coemeteria non permiiluni habere, nec proprìi ìuoarì màiitterìo
sacerdotis. Quod quia procul o3 pieiaie Chrìstianal esse"
dignoscitur, de benignilaie sedìs apostolicae Constiluiraus, ut
ubicunque tot sìmul leprosi sub communi vita fuerinl con-
gregatì, quod^ ecclesiara cura coemeterio sìbì construerei"',
el proprio gaudere valeant" presbytero, sine contradictione
ahqua perraillantur habere. Caveant taraen, ul iniuriosì
veteribus ecclesiis de iure parochìali nequaquam exsistant.
Quod enim'^ eis'^ prò'** pietate conceditur, ad aliorum in¬
iuriam nolumus redundare. Statuimus eliam, ul de bortis
et nuiriraentìs'i^ animahura suorura decimas tribuere non
cogantur.

CAP, III,"

Propter nimiam dìsiantiam ecclesiae polest nova ecclesia ìn ìpsius parochia

aedilìcari, et certa portio de antiqua sibi deputar!,

Alexander 111.^^ Eboracensi Archiepiscopo.
Ad audientiara nostram noveris pervenisse, quod villa,
 

Tìt. XLVI, Cap. IL 4)Quidam: 0 5) «dd,; Domini: Cic 6) ìeiunau-
dae: C 7) fraternitatì tuae; ff; tibì; Beg.; cons. tnae: deesi.- C 3) omues
omnium:C^,- omnes; Beg. 9) cum:C& 10) celebrantur: CBeg. Il) saneto-
ram-.Oi 12)IHorum; i*'CH/(?/Ìe,.j.; eeriim; K 13) {lììtWiUUia : FOHIKhai!
Reg. li) Intra: Cont Bihm. la) ef. noi. U. 16) natale: K»c 17lel sanct.
,. . vìgilìae,.. Iciuuamus; C Big. la) Ap.: deest; Cb Iti) serves: C^h
30) eìs: Ci. 21) tempore qno; FGHIK: lempore ilio, quo: CReg. 2:ii hoc
Cb: deesi: Rtg.     23) limerò prò culpa, ubi minime rep.: ib.     24) prò

culpa ubi olTensa: Cb    25) in tilie: Ch    23) tale damus libi responsum:

CReg. 27) bis; 6* 23) in: decsi: FOHIK SJl promlserlnt: Ct 30) doii-
mus reepondendam; CReg.

Cap. !II. 1) /iestrtiitiim ex Reg. I, 44., ex 1,110 afferlur au. Rni/nald. ad
a. 1216. Ilo. 45.; Comp. V. e. «11, h. t. (S, 23.)      z) l'argaoen.; Ed; Aug.;

Ec; — Polihast tio. 5349.     3) tale damue responeum; E Rrg.     4) uti;

FGHIKLSEoi-ig.

TU. XLVII. Cap. un. 1) Beslilulum ex Reg. Bat I, C3.; Alan. auci.
lib. VI. e 50, ; Comp. Ul. e, un. li. t {3, 36.)     2) Armacanen. ep, ; Cac;
 

Annacan. op.; Cgh; — PotUiiisl no. 017.     3) responsionera apoatoiicara:

Cabc   4) palefacla; Cb    5) talller Ubi (deest: C) duxiraus respondendura ;
CReg.    0) enixam: Ccagh Reg.    7) no jioonam illis In culpam ci
 

i-Idean
 

: CRtg.
 

XLVIIL  1) vel rep.: deesi; et,

Cap. I. 11 e. Bó. Conc .Iret \'I. (B13.); — cf. Ben. Ler. I. 158.; Burch.
Ul, 30.; leo Becr. Ili, 35.; Comp. I. r, 4. h. I. (.3, 35.) 2) restitaenda:
FGlK\actl

Cap, IL 1) Rtsùliiluia ix e. M. Colle. l.-llti: IH. (1179.); Lips. 24,;
Bamb. 21.: Cnss. XU, 15.; Comp. L r. 1. b. t. (3, 35.)    2) t/. I. Cbr. Xtl, 23.

3) infimiiorlbue; AQ 4) exhibendum: Q 5) erclosias: Q G) a: detsl: Ab
7)Chrislinnitalo: Q     S)esl(dign.; dcesi): .lf>     3)quì: Gilt ciil. orig.

10) constilnere: OÀabcQConc     lì) vnleni; Aac     12) namque: COtie-,

13) ols: deesi: Q    14) prò: detsl; FOHIK; ex: LN    15)deoulr.: .lacQ;
 

.  _______ nntr.; La.

Cap, IIL  1) Besliiulion ex Lips. XIX, IO.; Comp
?) Lucius IIL : P: — 1153-81. — Jafé tio. B31D.
 

;. h. t (3. 35.)
  Page 651-652