Corpus iuris canonici. (v. 2)

(Graz :  Akademische Druck- u. Verlagsanstalt,  1959.)

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page 915-916  915
 

DECRETAL. GREGOR. IX. LIB. V. TIT. XL. DE VERBORUM SIGN.
 

-15-
 

916
 

CAP. XLI

Dicit, quid alt pactum, et unde dìcatur.

Idera.

Pactura dicitur inter paries ex pace conveniens scriptura,

legibus ac moribus coraprobata: [et] dictum pactum, quasi

ex pace facium.

OAP. XILJ

Hic Isidome ponit etymologìam Iuris, prout haiietur in re, non prout esl

generale nomen.

Idem in eodem.
Ius dictura est» a iure^ possidendo. Hoc enim iure pos¬
sidetur, quod iusle, hoc iuste, quod bene; quod antera male
possidetur, alienura est.  Male autera possidet, qui^ vel^
suis fi raale utitur, vel aliena praesumit.

CAP. xni.i

Quicquid fidelis olferl ecclesiae, oblationis nomine eontinelur, et a saecu¬
laribus possideri non debet.

Paschalìs II.»' Canonicis sancii Marlini.
Causa Carpensis plebis (Et infra:) Ceterum primìtiae,
deciraae et* oblatìones in solis ecclesiarum bonis praecipue
numerantur. Oblatìones vero diciraus, quaecunque de pro¬
priis et lìcìtis rebus ecclesiae a fidelibus offeruniur. Qui¬
cunque igitur eas per manum vel potestatera saecularem ob¬
tinet, procul dubìo contra Deum* el contra sanctorum Patrura
nitìlur sanctiones &; quin irarao et qui accipit, et qui tradii,
raptor el sacrilegus iudicatur.

CAP. XIV.J

Solus sacerdos polest sacraraenium eitremae unctìonis infirmo conferre,

H. d. — §. 1. In anno bìasextìlì servari debet loci consueludo circa diem

S. Matlhìae festandum, dum tamen vigilia conlìnuetur feste.  Hoc dicit.

Alexander IH.»

Quaesivil a ìiobis fralemìtas lua, fuirum sacerdos uno
clerico tanium praesente infii-mum debeai inungere^, et qua die*
festum beati Matthiae in anno bìssextìli debeat observari, prae¬
seriìm ipium quidam inter mgUiam et festum velini diem inter¬
ponere, \ei utrum mulier eie. cf. e. 2, de div. IV. 19.I Nos ìta¬
que^ libi talìier" duxiraus respondendura, quod' sacerdos
uno praesente clerico el eliara solus polest infirraura ungere^.
§. I. Festum vero » beatì Matthiae ìuxta consuetudìnera i" ec¬
clesiastìcam vigilia eatenus praecedal, ul nec prò bissexlo,
nec prò ti* quolibet aho raodo ìnler se et solennitatera aliam
diera admillal, in qua utique vigilia, nisi venerit'» in dorai-
nica (?iei3*, ieiuniura celebretur'*. Ipsura aulem festum sive
fiat in praecedenti!^* die sivei^ ìn sequentì, qui duo quasi
prò uno reputantur, nuUus error, sed consuetudo ecclesiae
teneatur. [Quod auiem mulier prò furto eie. cf. e. 2. de div.
IV. 19.]

GAP, XV.l

Per verbum; „atatuo el praecìpio," diffiniliva sentenlia ferri polest.

Coelestinus IIL»

In his, quaeS arabiguilatera contìnenl, f od* sedem apo¬
siolicam ex debito^ recursus habetur^, ad quom re vera, lanquam
malrem ei caput omnium ecclesia-rum, maiores et dìfficìHores quae¬
stiones, sìcutt ob antiquis Patribus constitutum est^ et moribus
utentium recle approbatum, usquequaque confei-rì debent^. In¬
notuit siquidem apostolatuì noslro, quod, quum de contro¬
versia, quae inter magistrum M.io et conversos hospitalis
sancti^i Simplicianii» super eodem hospitah haberetur^^,
in praesentìa venerabUis fralris nostri 0. Mediolanensìs archi-
 

TIl. XL.  Gap. XL  1)/si'd. .7.. v. 24,; fimip. L e. IH. t, (5, 36.)

Cap. XU,  1) Isid. ii, 25.; Comp. L e, 12. ft, (. (5,36.)     2) est: deesi;

Àk; dici, est; deest; orig. 3) iuale: Abkl orig. 4) quod: Ai 5) vel:
deesl: Ab    6) sua: orig.

Gap. XHI. 1) Jtestt'lutmn ex Coii^. I. e 13. A. t (5, 30,); deesi 111 Afi
B)n.: deesi; FOHIK; Paachaaios; A; — 1099—1188.—Jo/e tio. 4863. 3) et:
deesl; A   4) Dominum; FAI   5) instilutìones; A.

Cap. XIV.  1; Besit'iTitiiiii ex App. L, 22.; Comp. I, e 9. ft, t. (5, 30.)

2) Idem in eodem (!'. e. Carnet, ep. in XIV. lib. Eeg. pars Illius eap. ; Quum
sac rosane la Bomana); 0, non ita fieiie utnidetw-; — 1172—73.—Jaffé no.3121.

3) ungere: Aac i) et quando; A 5) utique: Aa^ik 0) lai, : deesi: Abl
7)quod: deesi: A 8) iniungere: AJO 9) vero; deest: Aac 10) regu¬
lam: 0 11) prò: deest; FGKLAO 12) eveniat: 0 13) die; exsiai: F
14) celebralur: 0   15) praesenti; GHKAO   16)veli A.

Cap. XV. l).Reaii'iiiiuineiAton. auct. eif. ii't. 80.; Cbniu. IL e. 1111. A. t.
(5, 23.) 2) 1196-7. — Jafféno. 10023. 3) quoe In sei BaiRicht 4) ad ...
deb.; deesl; Ta 6) merito (ei: deest): Bb 6)haberì debet; ii, 7)sìc.i
deest; Bbc 8) eel; deest; Bfi 9)debere: Babc 10)L; M; Micb.i Ba;
Malh.; Bbi; Micb,i Bcg; H.: flft     11) sancì. . . . boapit.: deesi; Ta

32) Simplicii; F; Spolicianii Bbh   13) habebatur: Bi; deCTt; Ta  14)qu.;
 

episcopi quaestio^* verteretur, ipse archiepiscopus posi
cognìtionera causae in prolalione sententiae his verbis non
fuit usus, ut secundum ius cìvUe diceret: „talera parlera con-
derano, veD^ lalem absolvo," sed pronunciavjl ita: „slaluo
et praecipio," -J-ne^S de celerò, et reliqua^'', quoe expressim^^
continentur in instrumenlo''^^. Quoniam igilur^", sicui'-'' ex rela¬
tione dilecti fila noslrì Oynthiì^^ S. Laurentii m»* Lucina, et
Ioannis .S.»* Priscae presbylerorum eardinalium dìdicimus, quos
od hoc concessimus auditores, super hac fuit prolalione^'' senten¬
tiae dubitatum^^: Attendentes»' igitur»**, quod»^ hoc verbura
„staluo" secundum legem rera perfectara significat^Oj et cum
effectu, non verbotenus accipitur^', ilem quod^'^ secundura
Gregoriura quod^s praecipilur imperalur, et quod iraperalur
necesse est fieri, et-^^ aliquando, si ^ non fiat, poenara habet,
consideranies"'! nihilominus, quod iuxio^i eundem Gregorium
non debet aliquis considerare verba, sed voluntatera et ìn¬
tentionem, quum^ non ìntentio verbis, sed verba inlentionì
debeant deservìre^^, inlerpretamur**' in proesenti^^ articulo
de*» fratrum noslrorum consUio^^, procuratoribus utriusque
partis praesentibus, et** dìffiniraus, quod praefati archiepi¬
scopi verba, lalì^& forma prolaia, perpetuo valilurae sen¬
tentiae obtineant firrailalera. Nos liaque^^ senlentiam ipsam
licet appeilalionis obstaculo hucusque fuerii impedita, pi-aesenti
pagina sedis apostolicae confirmamus, et huius*'' scriplì pairo-
dnio communimus statuentes ei auctorìiaie aposlolica prae-
dpienies ui ipdus hospìlalis proefati^^ frotres abbati eiusque
concessoribus obediant in perpeiuum tanquam praelatis suis et
dominis sicui orchiepiscopus ipse praecepìi.

CAP. XVL'
Beneficiura princìpis lalìsslrae Interpretari debet.
Innocentius III. Patriarchae Grandensi».
Olira libi scripsisse recoliraus, ul, si dilecius fiìius archi¬
presbyter^ et canonici Paduani, quìbus super hoc scripto nostro
direximus, dilecto filìo raagistro G. canonico Paduano, prae¬
bendam, quae tantum resìdenlibus de communi conferlur,
sicut unì ex ahis de coraraunibus proventibus et manualia
beneficia omni dìlatione poslpnsiia non^ conferrent, lu eos ad
id appehatione cessanle corapellere procurares''. Quia''
vero, sicui nostro aposiolaiui reseratum esl, quidam mandatum
nostrum interpretari alìler, quam deceat, mohunlur, quum
beneficia principura' sint ìnlerpretanda largìssìrae: valenies
a mondato nostro dubieiatem auferre, non quaestionis sci-upulum
reservare, ut quoe mandamus^ diligeniìus et liberius exsequaris,
nostrum iìln m eo aperiendura duxiraus inlellectum, videlicet,
quod praebendam, quae lantum resìdenlibus ìn viclu el
veslitu de corarauni conferlur, ipsi magistro G. piene, sicut
unì ex ahis resìdenlibus, iniunxiraus conferendara. Quodrca
fraiei-nìiaiì Iuae per aposlolica scrìpio mandamus, quaienus in
negoiio ipso molìiiosam inierpretaiionem aliquam non attendens,
sìc, quod de praefato magislro tifti praecipimus, sublaio cuius¬
libet contradictionis et oppellatìonìs obsiaculo exsequi studeas
 

CAP. XVILl
 

Idem Colubrìensì» el alìis Episcopis in regno
Portugaliae^ constilulis.
Quum in partibus vestris peccatis exigeniibus saepe con¬
tingat diversa loca inlerdicto supponi, quando generale vel
parliculare dici debeat interdictum, apud vos accepiraus in
dubìum revocarì, quum ilh, qui ab ecclesia Romana decorari
 

deesi; Ra; contentiot Bift; concertatio: BciTa 15) et; BTa 16) ut: Ta
17) celerà: BbTa 18) eipressius; Ta 19) registro: Bb; eenlenlìa: Ta
20) ergo; Bae 21) sic: deest; Bb 22) Vicenlìì lune: Ta; cierioi canonici
lìt.i Ba; tit.; Bbc    23) diaconi (Lue: deesi): tfi.     24) add.: ione: ib,

25)inproL: tfi. 2G)dub.nos; Bi Richt 27) Intendentes; Bb 28)Ig.:
add.aRaym. 29) quod qunm: Bbli 30) eignillcet: Bb 31) acclpiatur: Ta
32) quia: Bfi; deesi; Bac 33) quod; deest; fa 34) alioquin: RbcghTa; —tf.
Grat ad e ult C.XlV.qu.l. 35) si.. .fiat: deeai; Ta. 36) cons.; deesi: ib.
37) quamvis secundum ; ib.     33) quia ìntentio non debcl verbla inservire

(deservire; Bc; por verbura definirì: Tn) sed verba inlentionì: BTa 39) de-
servlanti flfi      40) el aecnndura Ìntentionem verba ìnterprelantur; Bbh

il) add.; quìdem; Bb 42) eli Ba; side: fli; ex: Bc 43) conseneu: Bb
44) el: deesi; BabcTa     45) sub tali; fleft; taliter (form. : deesi): BbTa

46)utìque: Ta    47) buiusmodi; Ta    48) praelaU (frat.: deesi): ti.    "

Gap. XVL 1) flesti'tut«tneaCiimp. IH, c.6, de rescripi.tL 2.) 2) Gra¬
densi: Caffi-ecie,-—SET, 00.1200- —Poltftosiwo. 1027. 3)add.: vester: Cb
4) add. : ei ; Cfi fi) corapellerea : Cabc 6) Verum quia ; Caficft 7) prìn¬
clpalia; Cbc    8) inandavimna: Cb.

Gap, XVIL l)Hesfi'i«iimiea;;jejf. JJaM,554.;CoiHH.lILc.l.A.t.(6,23.)
2) Golimbriensi; Eeg.   3) Logion : Cfi; - PoII/idsl no. 592.
  Page 915-916