Les registres de Grégoire IX (Tome I)

(Paris :  A. Fontemoing,  1896-)

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page 493-494  493
 

SIXIEME ANNÉE.
 

494
 

787
 

Rieli, 3 avril 123'2.
 

Archiepiscopo ot priori Sanclae .Mariae Holliomagensibus
mandai qualenus, —^cuin Iscinbardo, Willelmo el Johann!,
ordinis Tyronensis, prò se ac quibusdam aliis prioribus ejus¬
dem ordinis, et Gregorio, monacho monaslerii Tjronensis,
Carnolensis dioecesis, abbalis ci convenlus ipsius monaslerii
procuratori, iu apostolica praesentia conslilulis ipse papa epis¬
copum Sabinensem concessissel audilorem; coram quo multa
quae correclioucm aposlolicam rcquirehanl fueraul proposila;
cumque eidem abbali ipso papa inaudavissel ut, vocatis ad se
abbatibus el prioribus universis sibi subjeclis infra proximum
feslum Omnium Sanclorum, Tyrouensis monaslerii correclioni
darei operam, et de Eleciuosyna, de Focardi Monte et de Ebro-
nio abbalibus ul, eodem abbate in cxseculione mandali aposto¬
lici cessante, ipsi es lune idem mandalum cvsequi procurarent,.
renunlialo quibusdam lilleris quas magisler Andreas, papae
capellanus, decreveral non valere; eodem vero abbate, ul in¬
quisitionis negotium impedirei, lilleras apostolicas ad abbatem
el priorem Uealae Mariae de Cagia el officialcm Meldensem,
conlra TyroDcnses monachos, super eo quod diccbal ipsos sibi
dcbilajn obedienliam denegare, impelraiile, et visitatoribus
duobus, abbate de Eleemosyna excusato, quasdam excepliones
oppoucnle> — ne reformaiio praedicli monaslerii Tyronensis
per has lergiversaliones diutius valeat rclardari, raloxalis
excommunicalionum seU suspensionum senlentiis a praediclo
abbate Tyronensi prolalis, in negotium correctionis procedant.
— (Reg. 16, f. 1 v°; ann. VI, e. 4; — cL Pottuast 9669.)

« „ archiepiscopo et .. priori Sancte Marie Rolhomagen¬
sibus. Olim dilectis filiis —. Dat. Reate, III nonas apri-
.lis, anno sexto. ».
 

certum tibi neqiiimus tiare responsum, carissimo in
Christo filio nostro J., imperatori illustri, et venerabili
fratri nostro .. patriarche Constantinopolitano nuntios
et litteras destinamus, ut, super premissis et eorum
circumstantiis universis inquisita diligeutius ventate,
quod super hiis invenerint, nobis studeant suis litteris
fideliter intimare, ut procedamus exiude, prout secun- '
dum Deum videbimus melius expedire. Ipsorum itaque j
responsione recepta, sic Deo propitio in premisso nego¬
tio procedemus, nichil de contingentibus omittendo,
quod Deo prò posse satisfaciemus et homini, et tua
devotio poterit non immerito acceptare. Tu autem in
nostra et Ecclesie Romane devotione persistus, cum
possis firmiter credere ac sperare quod tibi sit tue de¬
votionis sinceritas responsura. Dat. Reate, kalendis
aprilis, anno sexto. »
 

788
 

Rieti, 20 janvier 1232.
 

Auxilano archiepiscopo nolum facil se slaluere ul ipse ar¬
chiepiscopus et sulTragunei sui, uec non abbales, archidiacoui
et alii clerici, priucipes, mililcs et populus universus Auxilunae
provinciae, pacem, quam nonnulli haerelici turbare uilcbautur,
jurenl se observaturos, hoc juramentum de celerò de quin-
qucunio in quinqueanium reuovaluri. — (Reg. 16, 1". 2 v";
ann. VI, e. 5; — Moreau 1187, f. -^22.)

« .. Auxilano archiepiscopo. Illius regis iiaoifici —.
Dat. Reate, VII kalendas februarii, anno quinto '. »

In euudem modum .. archiepiscopo Burdegalensi, quod in
Burdegalensi provincia eie.
 

789
 

Rieti, 2i avril 1232.
 

Archiepiscopo lìilunVcnsi mandai qualcnus, cum Campaniae
el Brilanpiac comiles inlcndcrenl conlrahere matrimonium in
gradibus non concessis, et ipse papa eis inlerdictioncm suam
super hoc direxissot, ci.sdem studeat inhibere ne procedant ad
lam inccsluosam copuhm consuinmaudam. — (Reg. 10, f. 2 v°;
ann. VI, e. 6; — .AIoreau 1187, f. 283; — Potthast 8919-.)

« .. archiepiscopo Bituricensi. Cum, sicut accepimus —.
Dat. Reate, VIII kalendas maii, anno sexto. »
 

700
 

Rieli, 29 mars 1232.
 

A. Samathie, Petragoricensi, et magislro Durando, Lemovi-
censi archidiaconis, et priori Sanclae lladegundae Pictaviensis,
mandai qualenus praelalorum Burdegalensis provinciae in ea
praesentium, el capilulorum calhedralium ejusdem provinciae,
et lliluricensis capituli, super provisionc quam inler Biluricen¬
sem et Uurdcgalensem archiepiscopos in causa primaliae duxe¬
rit faciendam, requirant assensum; quo habito, providentiam
apostolicam solemniler publicent. — (Heg. 10, f. 2 v°; ann. VI,
e. 7; — Mobeau 1187, f. 280; — cf. Potthast 9aG7.)

« A. Samathie, Petragoricensi, et magistro Durando,
Lemovicensi archidiaconis, et .. priori Sancte Radegunde
Pictaviensis. Hyxmi^s doctrina magistri humiles instruxit
discipulos salem in se et pacem habere inter se talem*,
ut pacis lenitas salem sapientie mulceat, et sai saplen¬
tie pacis condiat lenitatem. Sunt quoque nonnulli
qui zelum a[ni]marum contentionibus acuendo, tan¬
tum que salis sunt sapiunt, et corda scindente discor¬
dia sub umbra juris ad injuriam decidunt, interdum

1.  ìts. SAXtO.

2. Ms. Salem et pacem habere, in se salem Inter se pacem ut...
  Page 493-494