Danicza horvatzka slavonzka y dalmatinzka

([U Zagrebu,  Ljudevit Gay]  )

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page 48  48  —
 

porushlyive temelyiíozti  ztarinzkoga horvat¬
zkoga pravopisza, y da mu neprikladnozl ma¬
gyarzkoga krivopiszanya ,  kojim  sze  szada
szlusimo, vre odurna poztati je morala.  Onim
pako, koji nasz potvarjaju, da mi na porushe-
nye ztarinztv^a shetujemo, na mezto odgovora
pilanye  poztaviyarao ,  nek' nam povedu, vu
chem ztoji ztarinzlvo, jeli vu dobi, — ili vu
navadi ?  Kulike imamo navade,  koje doizta
niszu ztarinzke, a kulike opet ztvari za nov^ey
tudye dersinio, koje szu negda vu ztarini pra¬
ve nashe bile, — y na mezto kojih szu nam
shegavi tudyine  szvoje  opachnozli narinuli,
da nasz raed szobum josh bohe razdvoje ,  ili
da nasz szamini nam odtudjili mogu.  Pitarao
nadalj^e,  ako magyarzki  piszanya nachin za
ztarinzki kod nasz  dersati sze ima,  sto sze
pak od onoga pravopiszanya dersati more, ko¬
jega Horvati predleniloga imali szu, y koji sze
josh szada, kak na pochetku nashega razgo¬
vora rekli szmo, vu ztarinzkih piszmah nahaja.
Zvan korenile temelyiíozti, koja sze iz rod-
binztva nashega narechja z drugimi Szloven-
zkirai narechji, ter iz rodbinzlva vszega Szlo¬
venzkoga jezika z drugirai jedne europeanzke
korenike jeziki po zadersanyu chiztih korenov
pravomu  jezikoszlovczu  vu  szvojoj  czeloj
zvershenozti kase,  zvan ove rekoh temelyi¬
íozti nadalye za nash ztarinzki pravopisz vo-
juje izta polehchicza vu chitanyu y piszanyu.
Ar ako doszadashnya magyarschina nekuliko
miiionov nashih blisnyih bratov vu dolnyem y
gornyem Ilirju ztanujuchih od nashega szlov¬
ztva odbija, y vszu nashu jednokervnu, jed-
nopleraenu  oztalu  bratju  od  nashega nyim
drugach vugodnoga narechja odvratya, kak bi
sze za. Boga ufati mogli,  da koj ztranyzkoga
naroda chlovek ovakove teskoche obladali bu¬
de  hotel ;  gde pako szuprolivnim  nachinom
pravoga  Nemcza polag zlaroga  horvatzkog'
nachina za pol vure dobro chitati y pravo pi¬
szati navuchil jeszem.

Poleg zjedinyenoga vszih vuchenih szú-
da, szmé sze kod nasz szamo takov pravopisz
szvojega imena vrednira nazvati, po kojem
sze mi Horvati vnichenéshim — nashegaSzlav-
zkoga naroda pukom,  ne pako nam vu rodu
 

manye ili vishe ztranyzkim narodom [kakovi
szu Talíani, Neniczi ili naj zadnyich azianzke
korenike Magyari] vu jeziku vsze bolye pri-
bHsavati budemo mogli. Zkupglasznike: c. c,
s, z, imaju nasha jednokervna bratja Polyaci,
Chehi y z nyimi Moravczi y Szlovaczi; a ze-
ztavke: dj. gj, Ij, nj, Ij, pishu jurve dugo
vszi nashi jednopleineni szuszedi vu gornyem
y dolnyem Ilirju. Nakuliko pako nash ztarin¬
zki pravopisz, kojega nazopet iz tmine zko¬
pali y vu domovini ponoviti seliino, vszem
drugim Szlavom vnigoden y povolyen je, to
vidimo iz nenavadne vnosine predbrojnikov
na: Kacicer razgovor 7igodni naroda Slovin-
skoga, kojega z ztaro-horvalzkim pravopiszom
g. Dunder u Bechu prestampali chini. — Szim
josche zpatlaju, vnogi lizti , koje ze vszih
zlranih vuchene Szlavie dobivara, y koji vszi
zajedno, kakgod y on iz Becha vu Br. 5. Da¬
nicze za nash ztarinzki pravopisz zasgano go¬
vorechi ochilo kasu, da sze prez abece¬
darzkoga hoja— szlositi hochemo. — Poleg ov¬
de zpelyanih temelyov ima sze popravili knyi-
sicza od horvalzko-szlavenzkoga pravopisza¬
nya vu Budimu I. 1830 vandana.

Odhitimo anda predszude y poprimimo
naziad ona, koja nam nekoji mudréshi predyi
ozlavili szu; zlupimo vu szlogu y budmo u
napredak jedni. Korizl bit' che neizmerna.—Od¬
hitimo vu nachinu piszanya nemschinu, talian-
schinu y magyarschinu y dersino sze Szlav-
zke, nam naravzke ztarine.

Lyudevit Gay.
 

P O z i V a n y e.

Dana 10. dojduchega meszecza Travna vu ov-

deshnyem kr. varaskom kazalischu  bude sze

opet zpeiyival na korizl detcze gozp. Josefa

Shveigerla nyegov domorodni igrokaz:

„Die Magdalenen- Grotte bei Ogulin"

z horvatzkim pevanyem y narodnim kolople¬
szom [gl. Br. 4. Danicze].

Nedvojimo, da ov igrokaz .szada josche z vek.shum
radozíJHin, neg perviput od domorodczev prijet bude.
 

llcdakior y V.: Dr. Lyndevit Cay, — Stanipano pri Franyi .Suppanu vu Zagrebu.
  Page 48