Danicza horvatzka slavonzka y dalmatinzka

([U Zagrebu,  Ljudevit Gay]  )

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page 50  50
 

nye onih mudrih naredyeny nyihovih, po ko¬
jih, da nebi vnuczi nyihovi jednoch na rod
szvoj zabili, ter odludyeni kervi szvojoj dru¬
gim narodom poztali, preprechiti szu hoteli,
podelivshi vszakoj szversi roda nyihovoga
szlavenzko ime ili od mezta , gde ztanuvali
szu, ili od druge kakove laztovitozti: vszim
takovim iraenam szamim poszeb neshta many-
kati vidi sze, dokiam sze nepridade: „SzIa-
venczi," koje ime pri zgovarjanyu perveshih
naveke razmeva sze, tak, da ovo szamozlav-
no , a ona pridavna jeszu; — ovakovo velim
czeloga Szlavenztva vu obchinzkom , vu o-
szebnom pako ilirzko-szlavenzkoga lela raz¬
mishiyavanye vu ovoj navlaztito vnogo zna¬
menitoj dobi pri vszakom pravora domorodczu
sivu zbudili mora selyu, da sze vesz neizmer-
110 veliki narod prez ogieda na medye dersav-
zke, z kojemi knyiseztvo zmeshali sze ne¬
szme , vu jeziku szvojem ze vszih vnogo-
verztnih razlichnoztih vu chelvera glavna na¬
rechja ztegne, kojih knyiseztva na jake zlupe
izobrasenozti y ztarinzke szlosnozti uperfa,
obchinzko vszih jednoplemenih blago biti ho¬
cheju. — Nasha selya naj bolye pretese sze
na blisnyu bratju vu ztaro-ilirzkih dersavah
ztanujuchu, koje szlovztveno zjedinenye n¡-
kakova druga preehka zvan jednoztrane szvoj-
lyubnozti ili Iverdokornozti pachiti nemore, y
koja odmah preztane, kak bers vszaki zmed
nasz pripraven bnde , szvoje od tudjin pri-
jete falinge odhititi, y kak bers jeden drugomu
z bralinzkum lyubavjum priblisavati sze bude¬
mo pocheli,

Horvatzke mladozti szerdcza z plemeni-
tum seiyum ovaim povszuda razczvela sze je¬
szu, y zato ztarinzkoga horvatzkoga pravopi-
szanj'a, vu perveshih liztih milooke Danicze
napervoztavlyenu osznovu z pravum szlaven-
zkum lyubavjum radoztno prijemlyc, dobro
znajucha, da ovako k ztaroj szlogi y diki per-
vi korak uchinili jeszmo. Proztrano pako je
za bratju pravo szerdcze horvalzko. Naní ni¬
je dozta, tía u napredak, premdar zpadajuchi
k veiikoj hisi ilirzkoj szamo za nashe osze-
biijnke zkerbimo, iU, da vszaki szamo szvo¬
je gnyezdo za czelu domovinu, ili szvojega
szela rech za vesz materinzki jezik dersi. Hor¬
vat hoche , da ze vszum ilirzkum  bratjuin u
 

jedno knyisevno ztane kolo.  Ali y ufa sze,
da, kakgoder on ische y milozkerbno trasi bra¬
tju szvoju,  ova ne manye nyemu lyubiyeno
naproti dojti hoche. — Kak bi anda dobri na¬
shi szuszedi  prepuztiti  mogli,  one poprijeti
nachine, koji nasz polag szvelozli zakonov y
pravicze ak y ne vu dersavnom, harem vu na¬
rodnom sivlenyu,  kojega dusha knyiseztvo i-
menuvati  sze more,  nazopet zjedinili  budu,
Ali mozbit gdo miszli, da lo kaszno, ili zev¬
szema nenioguche jezt?  koj odrodilacz pod-
ztupi sze ovakovum nezrelum szumiyum, za
szvelum negdashnyum jednokervne bratje je-
dinozljiím  goruche  raniti szerdcze?  Anda li
nenioguche bude,  da brat brala szvojega zo-
pel jednoch po glaszu pozna?  anda li uvck
nenioguche bude, da szini y kchere jedne maj¬
ke onim jezikom harem u knyigah progovore,
kojega  zlaricza Szlavianzka  perve  rodilelye
nashe, za onda deczu szvoju izuztili jezt vu-
chila , z koini nye na szlogu y bratinzku lyu¬
bav vszevdilyno nagovarjashe?  Anda li ne¬
nioguche bude, da bí duh ilirzkih Szlavov o-
ne vu develnajzloni zloletju za  knyisevnoga
jezika y szlovztva szvojega zjedinenye dobil
kreiyuti, koje iinadoshe negda, za pol szvéla
z plamnom vitestva vojnichkoga preleteti, y to
ne,  da tudye zemiye pograbi,  vech,  da mir
y szlogu med narodi napravi,  y da pokvarje-
niin narodom Szlavenzke  krepozti peldu po-
kase?  Shta dakle zchekivamo u tak bogatoj
domovini duhov, koji u jednom letu vishe o-
baviti mogu, kak je u hilyadi godin do szada
uchinyeno! Jeli chekamo,  da za zto let zto-
pram jedan  korachaj  k zjedinyenozti nashoj
prizlavimo y da komaj vnukom nashim, y to o-
pet z kvarom jednoga ztoletja neshta szvomu
rodu koriztnoga zapocheli privuscheno bude?
— Baczimo  rajshi,  baczimo nekuliko ztolin
let za herble nashe, da nadoinezlimo ona, ko¬
ja zakashnyena jeszu. —Ako mi nashe duhov-
no sivlenye szamo telovnorau gibanyu prepuz-
timo,  tak ovim pochasznim lech.njem  szarao
kaszno dozpejemo do onoga krepozti verliun-
cza, koji je jedan izmed poszvetyenih verhov
Szlavie nashe.  Poischimo bratju nashu shi-
roin razdrusenu, pokasimo jednorodnim jednu
ztazu k szvelorau naroda sertveniku [oltaru j,
tamo naj vszaki donesze szvoja razluke zna-
  Page 50