Danicza horvatzka slavonzka y dalmatinzka

([U Zagrebu,  Ljudevit Gay]  )

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page 66  6G
 

szlavijanzki, prav horvatzki miszliti y chutiti
more, kojega szerdcze z lyubavjiiin y presti-
maiiyera horvatzkoga jezika napunyeno jezt.

Presliraavanye raaterinzkoga jezika nesz¬
me sze vendar z oholnum gizdoztjura zameniti.
Narod, koj jezikom szvojim gizda sze, dersi
ga tak gledech na nyegovu nulernyu priklad-
nozt, kak na iztu zvanzku zdelanozt najobil-
nejira y najvugodneshiin, z jeduura rechjum po-
szve zvershenim; y lo szarao zato, kajti je
nyegov; ter polag nyega poleptava vsze dru¬
ge jezike szamo poradi toga, kajti nyegovi ni¬
szu. Szlav ijan, — Horv^at nebude oholno giz-
dav szvojim jezikom. Blago nyemu, da mu
nije szile. Jer oholna gizdozt, kanoti szeztra
bedaztoche, pretese sze szarao na tasche, pra-
zne y chálame ztvari, mi pako Szlavjani ima¬
mo jezik, kojega glyublina z czelum dogo-
dovschiiuim narodov europejzkih, kojega shi-
rina z poloviczum Europe, kojega nuternya
prikladnozt z pametjura y razborom od oszaiii-
deszet miiionov lyudih prizpodobiti y iiieriti
sze more.

Na tom vendar vu naraenenyu nashega
razgovora nije tuliko leseche, — niiszliino .szi
dapache, shto vu nashih okolnoztjah tajiti ne¬
da sze, da je nash jezik pod teskira brenie-
noin, u szvojoj prikladnozti zvxzan, vu szvo¬
joj zdelanozti ili obrasenozti pomanykanya pun ;
— Horvat to z tim rajshi valuje, jer dobro u-
putyen je, da nash narod doszad gledech na
obdelavanye materinzkoga jezika, szvoju dus¬
nozt zato uchinil nije, kajti nyega tudyine vu
tora szvetom poszlu prechili jeszu. — Neka
szi miszle vnogi zmed nashinczev prirodyenira
krotkim nachinom, da nashemu jeziku josh
v^nogo manyka, zato kajti vszu szveta mi-
szlih y mishlenya obilnozt neprevagne; po¬
lag vszega toga bude pravomu Horv^alu nye¬
gov Szlavenzki jezik, ako bi y vu tudyein,
Bog zna, kakove y kuHke oszebitozli naha¬
dyal , zverhu vszih zlranyzkih najdrasji y je¬
dini, vu kojem sze mu siv^eli y obchiti hoche.
On niti nekani, niti nemore drugach. — On bi
moral szvu izkernu lyubav, szvu ztaluozt do-
moro Jztva , szve plemenito na sze dersanje
y najzadnyich szebe szamoga aldovati, da bi
drugach hotel.

Domorodztvo ovde vu najshirjem zna:iic-
 

nuvanyu razuineva sze kano vernozt naroda proti
szanioni szebi, y poszebnih prara narodu szvo¬
mu. Verán pako jezt szebi narod, ak sze vu
szvojem piirodyenom liczu zobrasuje, szvo¬
je naravzke laztovitozli domachim nachinom
razvija, y plemenitu, chlovechanztva vrediiu
vishinu na domorodníh zlezah doztignuti ter¬
szi sze; koj anda ztare, poshtuvane, nedusne
obichaje, vu kojih mozbit za boljshe naredbe
zdravo korenye nahadya sze, — lahkovolyno
neodbacziva; koj ono sto mu narav kano za rav-
nilo y kazilo naznachila jezt, blaznechum lah-
kotnozljum nepoteptava ; koj zlarinzku szvo¬
ju szvetinyu [szvetozt] nedira, nepodkapa, ne-
zatira. —

Poszebni je szvomu narodu verán, ako
tak vu szebi, vu szvojem nulernyein narae¬
nenyu, sivot naroda zdersavati y pobolyshati
naztojno terszi sze, kak takaj ako u zvanzkom
baratanyu, kak daleko sze moch pretese, nye¬
govu vrednozt povekshuje y lazshirava. Obo-
dvoje pako niti prav zreszno, niti dozta pom¬
nyivo , nit' z dobrim y zlanovilim poszledkom
obvershav'ati sze neraore, prez iztinzkoga pre-
stiinavanya y zasgane lyubavi materinzkoga
jezika. Ar jezik je pred vszira drugira, vu
chera sze lazlovito sivlenya naroda ochituje.
Duh y jezik jeszu sivo y nerazdruslyivo zje¬
dinyeni: jezik je dapache izti duh, koj sze
odperto javiya. —

Ochituje sze zadnyich takajshe duhovno
sivieiiye naroda po obichajih , nav laztito po
zakonu pravicz y veré, po bogochaztju y o-
ztalih navadah; ali nigde tak izraven ochive-
zto, kak po narodnom jeziku, koj je osivlyena
szapa, v^ jedini naravzki glasz narodnoga du¬
ha. Zato izlomu bogochaztju potreben jezt
jezik ; vszako pako mudro délo , vszaki za-
nat, vszaku uiiielnozt, vszaku znanozt y szled¬
nyi obichaj raorarao z rechmi raztolmachili y
jezikora razvezati, ako nuternyi duh razlosno
dokuchili y prerazmeti hochemo.

Z pervim gibaiijem duha zapochel sze je
jezik, ter kak gibanye duha laztovito bishe,
uprav tak y gibanye jezika vu kojem on per¬
viput og!a.szil sze je. Z razvijanyem takovo¬
ga pochetnoga duhov^noga gibanya, koje sze
za korenitu kliczu narodnozti iliti narodnoga
znachaja dersati ima, raszel  y zobrazil sze je
  Page 66