Danica horvatska slavonska i dalmatinska

([U Zagrebu :  Ljudevit Gay]  )

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page [190]  DÁNICA

Horvatska, Slavonska i Dalmatinska.
 

Tecaj I.
 

Dana 5.  Grudna 1835.
 

Br. 48.
 

Miriitin serdcem se radiije
Ki za rod i dom posluje.
Vitezovic.
 

Z D R A V I C A.

Puna serdca, pune case,
Neka z¡v¡, sto je nase,

K tomu ljubav svaki cas,

Bratjo , neka vodi ñas !

Boze zivi nase krasne ,
Naseg zitka zvézde jasne ,

Neka bude citav svét,

Njima samo jedan cvét.

Boze zivi prijateije

I sve doraorodne zelje,

U njih nara je prava slast,

U njih domovine cast.

Ovu casu za Slavene !
Nek im Slava nepov'ene,

Od lije ime naroda

Cuva ñas od propada.

Josce jednu za Ilire,
Nek se sloze , i razsire,

U jeziku, kréposti

I u staroj vérnosti.

Bratjo, sada zadnju casu ,

Za ljubav i slogu nasu !
To je ona süna moc
Koja sravna sve jcdnoé.

Alexaudar Zdencaj,

Ilir i/. Horvaiske.

SLAVO-ILIRSKO I 8LAV0-CESK0 NA-

récje s drugimi jezici vu ogledu bogatosti
récih prispodobljeno.

Koji verhu obiinosti ili verhu pomanjka¬
 

nja récih nasega jezika govore, mogu iz sle-
decega kratkoga pregleda vidéti jeli i na ko¬
liko pravo ili krivo sude.

Némacki jezik broji cistih réc¡h - 29,000
Spanjolski — — — _ _ _ 30,000
Francuski — — — _ _ _ 32,000
Taliunski — — _ _ _ _ 35,000
Engleski — — _ - _ _ 37,000
Slavo-Cesko narécje       _  _  _  57,000

Sluvo-Ilirsko  —          _  -  _  83,000

Broj némack¡h , spanjolskih, francuskih ,
talianskih, engleskih récih napravijen jest po¬
lag najboljih ^écnikov^ Slavo-Ceskoga naréc¬
ja réc¡ sbrojene su polag réénika Pulko-
vicevogu, kojemu, kak slavn¡ sp¡satel sám
spoznava, josce ranogo do soversenosti manjka.
Broj pako Sluvo-Ilirskih récih izvadjen i sora-
cunan jest najvise polag StuUia. U prispodob-
Ijenlh medju sobom drug¡h ¡lirskih récnicih
nav lastito: od Vuka Slefunovica Karadzica ,
od Delu Belle, od Voltiggiu, od Verancicu,oA
Mikulie, od Bclostencu, od.lumbresica, od Hab-
delica, od P. Marka, od Gutzmana, i od
Murku velika ranozina ¡stih u svakdasnjem
z¡vienju sasvira obicajnih réc¡h raanjka. Ako
josce k tomu premisllmo , da je nase nazi-
voslovje (terminología) dosad malo obdéla-
no , koje drugim piispodobljenim jezikom ni
malo nemanjka, tak se uprav polag ovih po¬
raanjkanjih verhu razmérnoga bosatstva na¬
sega materinskoga narécja zadosta cuditi ne-
mozemo, koje polag svega toga, da mu nazi-
voslovje fali, svaki drugi jezik brojem récih
jos jedanput nadlada.

Da cemo gledec na toliki broj récih, ko¬
je se  u ilirskom i u ceskom narééju nalaze,
  Page [190]