Administrative Terms and Titles

Names of administrative areas, arranged in descending order from the centre down to the village

 

Wylie

Tibetan

Pinyin

Chinese

The Centre

grung dbyang

 

zhong yang

中央

Province

Zhing-chen

 

sheng

Autonomous Region

rang-skyong-ljongs

 

zi zhi qu

自治区

Prefecture
(literally, ‘region', ‘area')

sa-khul

 

di qu

地区

Autonomous Prefecture
(only found outside autonomous region)

rang-skyong-khul

( sa khul/kru'u/grig)

 

zi zhi zhou

自治州

City / municipality*

grong-khyer

 

shi

County ( sometimes ‘district', literally ‘fort')

rdzong (shan)

 

xian

Autonomous County

rang-skyong-rdzong

 

zi zhi xian

自治县

Inner city (metropolitan) area

kran-kong-chu

 

cheng guan qu

城关区

Sub-district
(literally, ‘area')

chus

 

qu

Township
(sometimes ‘sub-district')

shang

 

xiang

District Office

don-gcod-khang

 

ban shi chu

办事处

Neighbourhood

grong-lhan

 

ju wei hui

居委会

Village

grong-tsho

 

cun

Team, unit

ru-khag

 

dui

* Municipalities can be at various levels: Lhasa and Xining are prefectural level municipalities and Golmud and Shigatse municipalities are county level.

Titles of Officials in the Party, the Government & the Military

 

Wylie

Tibetan

Pinyin

Chinese

Party

Party

tang

 

dang

Secretary

hru'u-ci

 

shuji

书记

Deputy Secretary (executive)

hru'u-ci gzhon-pa ( rgyun-las)

 

fushuji

(chang wu)

傅书记

(常务)

Standing Committee

rgyun-las au-yon lhan khang

 

changwu wei yuan hui

常务委员会

Committee

au-yon lhan khang

 

wei yuan hui

委员会

Committee Member

au-yon

 

hui yuan

会员

Party Member

tang-yon

 

dang yuan

党员

Government

Government

srid-gzhung

 

zhengfu

政府

Governor of province

hran-krang

 

shengzhang

省长

Chairman

kru'u-shi

 

zhuxi

主席

Vice-chairman

kru'u-shi gzhon-pa

 

fuzhuxi

副主席

Minister
(in a national office)

‘bu'u-krang

 

buzhang

部长

Director
(in a provincial office)

thing-krang

 

tingzhang

厅长

Deputy Director

thing-krang gzhon-pa

 

futingzhang

副厅长

Commissioner
(at prefecture level)

gron-yon

 

zhuanyuan

专员

Deputy Commissioner

gron-yon gzhon-pa

 

fuzhuanyuan

副专员

Head
(of an Autonomous Prefecture)

khul-dpon / krig-krang

 

zhouzhang

州长

Head
(of a county)

rdzong-dpon

 

xianzhang

乡长

Deputy head
(of a county)

rdzong-dpon gzhon-pa

 

fuxianzhang

副县长

Township Head

shang-krang

 

xiangzhang

乡长

Army

Commander

si-ling yon

 

siling yuan

司令员

Deputy Commander

si-ling yon gzhon-pa

 

 

fusiling yuan

副司令员

Political Commissar

greng-au'u / chab-srid au-yon

 

zhengzhi wei yuan

政治委员

Chief of Staff

tshan mu'u krang

 

zong canmouzhang

总参谋长