ghazal
{1913}

 
 

*{1913,2}

;Gunchah hai sar pah daa;G saudaa kaa
dekhe;N kab tak yih gul bahaar kare