TERMS == K

== kaba, caba, cabaya: [*H-J*: cabaya]; [*Platts*: qaba]
== kabob: [*H-J*: cabob]; [*Platts*: kabab]
== kafila, qafila: [*H-J*: cafila]; [*Platts*: qafila]
== kamiz, qamis: [*H-J*: cameeze]; [*Platts*: qamis]
== kamkhab: See "kincob" below
== karkhana: [*H-J*: carcana]; [*Platts*: kar+]
== katar: [*H-J*: kuttaur]; [*Platts*: katar]; *views*
== kedgeree, khichri: [*H-J*: kedgeree]; [*Platts*: khicari]
== khaki: [*H-J*: khakee]; [*Platts*: khaki]
== khanjar: [*H-J*: hanger]; [*Platts*: khanjar]
== kharaj: [*H-J*: khiraj]; [*Platts*: kharaj]
== khilat: [*H-J*: killut]; [*Platts*: khal'at] -- *Tavernier 1:10*
== khutba: [*Platts*: khutba]
== kincob: [*H-J*: kincob]; [*Platts*: kam-khwab]

 

~~ GLOSSARY INDEX ~~ Indian Routes ~~ fwp's main page ~~