Bibliography for the History of Medieval Catalonia
compiled by Paul Freedman and Adam J. Kosto
V.  Festschriften and Collected Studies

(*=includes a comprehensive bibliography of the author)

*Abadal i de Vinyals, Ramon d’.  Dels Visigots als Catalans.  Ed. Jaume Sobrequés i Callicó.  3rd ed.  2 vols.  Col.lecció estudis i documents 13–14.  Barcelona, 1986.

(Abadal i de Vinyas, Ramon d’.  Miscel.lània Ramon d'Abadal: Estudis d'historia oferts a Ramon d'Abadal i de Vinyals en el centenari del seu naixement [=Estudis universitaris catalans 30 (1994)].  Barcelona, 1994.

(Altisent, Agustí) Miscel.lània en homenatge al P. Agustí Altisent.  Tarragona, 1991.
.
Bisson, Thomas N.  Medieval France and Her Pyrenean Neighbours: Studies in Early Institutional History.  Studies Presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions 70.  London, 1989.

Bonnassie, Pierre.  Les sociétés de l’an mil: Un monde entre deux âges.  Bibliothèque du Moyen Âge 18.  Brussels, 2001.

(Bonnassie, Pierre)  Débax, Hélène.  Les sociétés méridionales a l’âge féodal: Espagne, Italie et sud de la France, Xe–XIIIe s.: Hommage a Pierre Bonnassie.  Toulouse, 1999.

Coll i Alentorn, Miquel.  Obres.  4 vols.  Textos i estudis de cultura catalana 21, 24–25, 30.  Barcelona, 1991–93.

(Saez, Emilio.) Homenatge a la memòria del Prof. Dr. Emilio Sáez: Aplec d’estudis dels seus deixebles i col.laboradors.  Barcelona, 1989.

Freedman, Paul H.  Church, Law and Society in Catalonia, 900–1500.  Collected Studies Series, CS440.  Aldershot, 1994.

(Lladonosa, Josep) Miscel.lània homenatge a Josep Lladonosa.  Lleida, 1992.

McCrank, Lawrence J.  Medieval Frontier History in New Catalonia.  Collected Studies Series, CS528.  Aldershot, 1996.
Mundó, Anscari M.  Obres completes.  Vol. 1, Catalunya 1: De la romanitat a la sobirania.  Textos i estudis de cultura catalana 66.  Barcelona, 1998.

*(Pladevall i Font, Antoni) Cara, Carme.  La historia arrelada al territori: Homenatge a Antoni Pladevall i Font.  Vic, 2000.

Rius Serra, José.  Miscelánea Mons. José Rius Serra.  2 vols.  Biblioteca filológica-histórica [14–]15.  Sant Cugat del Vallès, 1965.

Valls i Taberner, Ferran.  Obras selectas.  4 vols. in 6 parts.  Madrid, 1952–61.