3-A

Namiki Sôsuke (1695-1751), Takeda Izumo II (1691-1756), and Miyoshi Shôraku (1696?-)

Kanadehon Chûshingura

First performed 1748.08.14, Takemoto Theater, Osaka

ruri libretto

Tsubouchi Memorial Theatre Museum ni 10-1110