19-B:  Yamashina Kankyo (Kunisada, 1837/08 Nakamura-za)

 


K09-1L 
K09-1M 
K09-1R