11-B

Enya Hangan Attacks Kô no Moronao

Act III, Kanadehon Chûshingura

Bandô Mitsugorô VIII as Moronao (R)

Onoe Baikô VII as Enya Hangan (L)

Kabukiza, Tokyo, November 1968

Monochrome photograph

Tsubouchi Memorial Theatre Museum F51-01542