Newyorske listy Nezavisle ceske

elektronicke noviny

Fall 99 Fri, 22 Oct 1999 19:53:14 -0400


ref: To byla ceska narodni budova Mildred Suva * NYL brezen 1996
Komuniste nyni ziskavaji vetsinu v CR:
Bude vlat ruda vlajka s kladivem a srpem z Narodni Budovy v New Yorku?(pozn. red)

Plác Národní budovy
Vladislav Slavík

Opustís-li mne zahynes.
Opustís-li mne nezahynu, vecná jsem.
Ale zít budu s desným úzasem.
Kterak jsi zapomnel dedicný na díl,
Kterak jsi zaváhal a kterak zradil.
Jak mozno kletý cin provésti vedomky,
Sebe jsi zradit moh', ale své potomky?

Viktor Dyk, Zeme mluví

Jako jeden z posledních, a mozná I poslední, krajanských cinovníku z let padesátých az dodnes, jakoby zástupce tech, kterí Budovu pomocí petáku a obetavé práce postavili a udrzovali, dovoluji si obrátit se na vedení Národní budovy s výzvou:

Výzva k zachování krajanského pokladu

Neprodávejte tento dukaz cesko-amerického národního cítení, pokud nevycerpáte vsechny moznosti jak Budovu udrzet v cesko-amerických rukách. A jsem si jist, ze mluvím jménem vsech, kterí více jak sto let v této budove nacházeli dusevní sílu k udrzení svého národního pokladu, jestlize zádám vedení Budovy, aby v hodine dvanácté svolalo verejnou schuzi vsech Cecho=americanu, kterým osud ceské myslenky lezí na srdci. Protoze pan predseda výboru Budovy sám tvrdí, ze Budova patrí vsem krajanum, výbor by mel verejnou prílezitost vysvetlit duvody proc prodává tuto Budovu za pouhý jeden dolar a na druhé strane by výbor vyslechl I jiné praktické a dosazitelné návrhy na udrzení Budovy v cesko-amerických rukách.

Výbor je patrne zplnomocnen ci oprávnen Budovu prodat, pokud je neschopen se o Budovu a cinnost v ní starat a jestli mu to vlastní stanovy a narízení státu New York dovolují. Morálne, pred krajanskou verejností, by se vsak clenové výboru zproneverili svému vlastnímu slibu, kterým se zavázali pri prijímání funkcí, dokud by nevycerpali vsechny jiné moznosti na opravu Budovy.

Je prodej jediná moznost?

Projednal výbor vsechny jiné plány? Dle projevu predsedy výboru Budovy na Ceském dni, 2.10.99, prodej Budovy potrebuje jen príslusné úpravy prodejního dokumentu obou stran ke konecnému prodeji Budovy za jeden dolar. Jiní clenové výboru ríkají, ze dali souhlas pouze k vyjednávání a ze ke konecnému rozhodnutí potrebují více informací. Ceská vláda si téz není jistá, jestlize ríká, ze o konecné koupi bude muset jeste jednou hlasovat. Je jasné, ze vláda nemuze okamzite uvolnit 6 ci 7 milionu dolaru. Zádost o peníze musí projít parlamentem. Poslanci, v roli zástupcu ceských danových poplatníku se nemohou starat o cinnost Cecho-americanu, pokud nejsou peníze ani pro chudé deti nebo nemocné duchodce. V nejlepsím prípade vláda by musela rozlozit celou cástku na nekolik let.

Vítaná spolupráce s Ceskou republikou

Na druhé strane Ceská vláda nutne potrebuje více prostoru pro svou zastupitelskou cinnost. Cecho-americané takovéto rozsírení cinnosti vítají a s radostí pomohou prostor najít. Cím více se lidé stýkají, tím více a rychleji roste vzájemná duvera, která podporí styky krajanu s rodnou zemí. Proto si dovoluji navrhnout Budove tento plán:

1.. Ceská vláda pronajme dve poschodí Budovy pro své vnitrní úcele. Príkladne, nájemné na 20 let, které predem zaplatí, polovinu na pozádání, polovinu za rok potom. Toto predem zaplacené nájemné pomuze k okamzité práci na oprave.

2.. S pomocí profesionálních odborníku výbor Budovy zahájí sbírku na opravu Budovy, v které se obrátí hlavne na federální a státní instituce /viz Ceské muzeum v Cedar Rapids a cástecne Národní budova v Clevelandu/. Dále se obrátí na nadace, podporující etnickou cinnost, podobne tak na korporace a konecne na ceskou Ameriku.

3.. Kazdý spolek Budovy /dle posledního 'odhadu' deset spolku/ se svým zpusobem postará o fondy, nutné pro svou cinnost. Na príklad spolek Antonína Dvoráka se priciní o opravu mistnosti pro Dvorákovo muzeum a její vybavení.

4.. Národní budova se obrátí na vsechny Cecho-americany s výzvou o svépomoc, dle príkladu Národní budovy v Astorii nebo sokolu z let 1964-65, kterí si bezplatne opravili sokolovnu a tím i nadále se starají o výplod své dobrovolné práce.

5.. Jakákoli sbírka musí být dobre proplánována, aby nedoslo k fiasku minulých let, kdy výbor vyhlásil sbírku na opravu Budovy a dnes chce Budovu prodat. Peníze darované na urcitý úcel musí být na onen úcel pouzity. Prodá-li se Budova, budou se vracet peníze darované na opravu v letech 1995 az dodnes?

Svépomoc

Nejkrásnejsí Národní budova je v Clevelandu, kde sokolové a vsechen ceský zivel dokázzali, ze svépomoc nejen ze takrka rozpadlou budovu opraví, ale ze ti, kterí pomohou obetavou prací I nadále navstevují a podporují svuj ceský stánek. Svépomoc elekrizuje jinak vlazne naladené lidi k horecné spolupráci. Chápu postavení výboru Budovy. Jiz radu let pracují bezúspesne na oprave Budovy. Takováto nemohoucnost není nejlepsím duvodem k vyslysení jiných návrhu na opravu. Výbor se domnívá, ze Cecho-americabé nemají zájem na obnovení Budovy. Príklad v Astorii a v sokolovne na Manhattanu tvrdí pravý opak. Jestlize by nebyla nadeje na obnovení krajanské cinnosti v Národní budove, pak jiste nebude zájem prodá-li se Budova komukoli s podmínkou, ze jedno poschodí bude patrit Cecho-americanum.

Víra v budoucnost

Nadeje vsak je, viz Ceský den u ceské mise. K tomu ovsem je zapotrebí, aby I ti, kterí se dobrovolne postavili do cela ceského zivota na Manhattanu, svým príkladem a vlastní silou volali a prímo burcovali krajanskou obec k cinnosti tak jak jsme cinili pred padesáti ci dvaceti lety. Dobrovolne se postavivsí vudcové musí mít plnou víru v uskutecnení svých predstav, aby inspirovali ceskou verejnost. Tam svet se hne, kam se síla napre.

A nakonec. Není zde moznost nejaké spolupráce s Národní budovou v Astorii?

Vladislav Slavík

Autor je byv. starostou Sokola a zakladatel Ust. Vyboru pro pomoc CSR v 1990 (pozn. red)

NAZPET K MENU (budovy)


Home | Vitejte . . | JS homepage | Eleanor's kitchen | J. Schrabal
Copyright © 1998 Newyorske listy (New York Herald) *All rights reserved* ISSN 1093-2887