3 Ekim 2000
Sal›
 Atletizm
 At›c›l›k
 Badminton
 Basketbol
 Boks
 Bisiklet
 Binicilik
 Eskrim
 Futbol
 G¸reś
 Halter
 Hentbol
 Hokey
 Jimnastik
 Judo
 K¸rek
 Kano/Kayak
 Masa Tenisi
 OkÁuluk
 Plaj Voleybolu
 Senkronize Y¸zme
 Tekvando
 Tenis
 Tramplen Atlama
 Triatlon
 Voleybol
 Yelken
 Y¸zme 
OLđMPđYAT TARđHđ
  1896'dan bu yana her d–rt y›lda bir d¸zenlenen "Modern Olimpiyatlar", yaz ve k›ś oyunlar› diye ikiye ayr›l›r. Ne var ki, "modern olimpiyatlar"dan uzun y›llar –nce eski Yunanistan'da bu tip oyunlar d¸zenlendi. Ve bunlar tarihe "Klasik Olimpiyatlar" diye geÁti.

Olimpiyatlar› hayata geÁirmek iÁin nerede ise bir –m¸r feda eden Frans›z Baron De Coubertin
Eski Yunanistan'da ilahlara Áeśitli oyunlar, spor bayramlar› ve yortular d¸zenlenirdi ki, bunlar›n en ¸nl¸s¸ ve eskisi Peleponez Yar›madas›'nda Elis ¸lkesinin "Olimpia" y–resinde d–rt y›lda bir "ulu tanr›" Zeus onuruna d¸zenlenen "Klasik Olimpiyatlar"d›r. Bu oyunlar›n resmi baślang›c› her ne kadar Hazreti đsa'n›n do•umundan –nce 776. y›l kabul edilmekteyse de, klasik olimpiyatlar›n geÁmiśinin, g¸n¸m¸zden 4 bin y›l geriye gitti•i ileri s¸r¸lmektedir. Helenler, y›llar›n› bu oyunlara g–re hesaplarlard› ve "Klasik Olimpiyatlar" bu y¸zden Yunan takviminin baślang›c› niteli•ini de taś›r. Asl›nda, Áeśitli Yunan sitelerindeki birlik, bar›ś ve dayan›śmay› sa•lamak, amac›n› g¸den bu oyunlar, genellikle Temmuz - A•ustos d–neminde d¸zenlenir ve oyunlar s¸resince t¸m ¸lkede bar›ś ilan edilirdi. "Kutsal ay" olarak kabul edilen oyunlar s¸resince t¸m k›rg›nl›k ve savaślara ara verilir, yar›śmalar yap›l›rken, "Olimpia"ya silahl› tek kiśi al›nmazd›. 45 bin kiśilik bir statta d¸zenlenen bu oyunlar –nceleri "stat kośusu" ad› verilen 192 metrelik bir yar›śtan oluśmaktayd›. Zamanla, buna "đkili Stat Kośusu", tam teÁhizatl› kośu, cirit atma, disk atma, atlamalar, ikili ve d–rtl¸ araba yar›ślar›, at yar›ślar›, g¸reś, boks ve boks ile g¸reśin kar›ś›m›ndan oluśan "Pankration" branślar› eklendi.

1896 y›l›nda Atina'da bir araya gelen Uluslararas› Olimpiyat Komitesi
Yar›śmalara kat›lanlar›n safkan Helen olmas›, aranan en –nde gelen śartt›. Sonra, k–t¸ geÁmiśe sahip olanlar, yar›śmalara kabul edilmezlerdi. "Klasik Olimpiyatlar"da m¸cadele edecek sporcular›n kendi ¸lkelerinde 10 ay antrenman yapmalar› ve oyunlardan –nce bir ay da "Olimpia"da –zel yarg›Álar ve hakemler y–netiminde de sporcular, "Olimpia"daki Zeus tap›na•› iÁindeki Zeus an›t› –n¸nde yemin ederler, daha sonra da geÁit t–reni yap›l›rd›. Yar›śmalara kat›lan sporcular Á›plak m¸cadele ettiklerinden, bayanlar›n oyunlarda yer almas› ve bunlar› izlemesi yasakt›. Ne var ki, zamanla Áok śey de•iśti ve yabanc›lar›n yan› s›ra, Delhi'de d¸zenlenen bu tip oyunlarda bayanlar da yar›śmaya baślad›lar.

Olimpiyat śampiyonlar›, ¸lkelerinin ulusal kahramanlar›yd›. Bunlara verilen en –nemli –d¸l ise, alt›n b›Áakla kesilen zeytin a•ac› dallar›ndan yap›lan taÁt›.

Modern Olimpiyatlar do•uyor

Roma đmparatoru 1'inci Teodosius'un yasaklad›•› "Klasik Olimpiyatlar"›n d¸zenlendi•i Yunanistan'daki "Kutsal Olimpia" y–resini 2'nci Teodosius tahrip etti, ayakta kalan eserleri śiddetli depremler topra•›n derinliklerine g–md¸. "Olimpia"y› Romal›lardan sonra, Gotlar da ya•malad›. Aradan uzun y›llar geÁti. 1829 y›l›nda ¸nl¸ Frans›z Arkeologu A.Blouet, "Olimpia"da yapt›•› kaz›larda "Zeus Tap›na•›"n› ortaya Á›kard›. Ne var ki bu tap›nakta yer alan ve "D¸nyan›n 7 Harikas›"ndan biri olan "Ulu Tanr›" Zeus'un alt›ndan imal edilmiś dev an›t›ndan eser yoktu. 6'nc› y¸zy›lda Romal›lar taraf›ndan đstanbul'a getirilen bu an›t, meydana gelen b¸y¸k bir yang›nda t¸m izlerini kaybettirmiś, tarihin karanl›klar›na g–m¸lm¸śt¸. Daha sonralar›, bir baśka arkeolog, Alman E.Curtius (1875-1885) "Olimpia"da giriśti•i kaz›larda, d¸nyaca ¸nl¸ Fidias'›n at–lyesi, efsanevi śampiyon Krotonlu Milon'un at›n› ve daha baz› tesis ve eserleri g¸n ›ś›•›na Á›kard›. "Olimpizm" ve Olimpiyat'›n fikri do•muśtu art›k.

Ancak, "Modern Olimpiyatlar"›n as›l mimar› ve kurucusu Frans›z Pedagog Baron Pierre de Coubertin'dir. ABD ve đngiltere'deki spor faaliyetlerini Alman ve đsveÁ jimnasti•ini inceleyen, –zellikle eski Greklerin spor hareketine b¸y¸k ilgi g–steren Baron Pierre de Coubertin 1892 y›l›n›n 24 Kas›m'›nda Paris'in Sorbon Đniversitesi'nin anfisinde d¸zenlenen "Union de Societes FranÁaises de Sports Athletiques - Frans›z Atletik Sporlar› Kuruluślar› Birli•i"nin 5'inci y›ld–n¸m¸nde, Áeśitli uluslar› birbirine yaklaśt›r›p kaynaśt›racak, d¸nya genÁli•ini, ›rk, din ve politik kavramlar g–zetmeksizin, spor ve sportmence yar›śmalar yoluyla birleśtirecek bir spor organizasyonunun d¸zenlenmesini –nerdi ve –nerisi kabul edildi. "Modern Olimpiyatlar"›n do•uśuydu bu.
 


1896 ATđNA
I.Olimpiyatlar
1900 PARđS
II.Olimpiyatlar
1904 ST.LOUIS
III.Olimpiyatlar
1906 ATđNA
Ara Olimpiyatlar
1908 LONDRA
IV.Olimpiyatlar
1912 STOCKHOLM
V.Olimpiyatlar
1916 BERLđN
I. D¸nya Savaś›
1920 ANVERS
VII.Olimpiyatlar
1924 PARđS
VIII.Olimpiyatlar
1928 AMSTERDAM
IX.Olimpiyatlar
1932 LOS ANGELES
X.Olimpiyatlar
1936 BERLđN
XI.Olimpiyatlar
1940 TOKYO
II.D¸nya savaś›
1944
II.D¸nya savaś›
1948 LONDRA
XIV.Olimpiyatlar
1952 HELSđNKđ
XV.Olimpiyatlar
1956 MELBOURNE
XVI.Olimpiyatlar
1960 ROMA
XVII.Olimpiyatlar
1964 TOKYO
XVIII.Olimpiyatlar
1968 MEXICO CITY
XIX.Olimpiyatlar
1972 MĐNđH
XX.Olimpiyatlar
1976 MONTREAL
XXI.Olimpiyatlar
1980 MOSKOVA
XXII.Olimpiyatlar
1984 LOS ANGELES
XXIII.Olimpiyatlar
1988 SEOUL
XXIV.Olimpiyatlar
1992 BARCELONA
XXV.Olimpiyatlar
1996 ATLANTA
XXVI.Olimpiyatlar
Ana Sayfa | H¸rriyet Haber đndeksi | đstanbul | Ege| Akdeniz | Kelebek | Cumartesi | Pazar | Piyasanet | Teknonet
E•lence | Ţehir Rehberi | Gezi | Astronet | đnsan Kaynaklar› | Seri đlanlar | Arama+Arśiv | E-mail | Yard›m
© Copyright 2000 www.hurriyetim.com.tr