KUCUK ILANLAR


                KUCUK ILANLAR

* 35, fiziGi dUzgUn, sevgi dolu, beraberliGe Onem veren sempatik bir bayanIm. Karakter sahibi, kUltUrlU, 1.70 boydan yukarI, turist ve ilticacI olmayan beylerle ileriye dOnUk, evlenmek istiyorum. Resimli ve telefonlular tercihimdir. Tel: (202) BEN IDIL. * Alaska oturumluyum. 32-1.78-78. HiC evlenemedim. Evlenmek iCin ciddi olan kIzlar arasIn. Ak$amlarI 17:00-22:00 arasI. Tel: (907) ICE COLD. * BekarlIk sultanlIktIr demi$ler. Bizim iCin geCersiz. Sizce nasIl bilmiyoruz. YalnIzlIk Allah'a mahsustur. Biz iki arkada$Iz. Zebercet 34, Hayri 24. Ciddi olan bayanlar arasIn. Tel: (814) 1DI RHEM. * 44 ya$Inda, bakImlI beyim. YalnIzlIGIn bilincinde olan bayan arkada$ arIyorum. Cumartesi saat 14:00'e kadar. Las Vegas'lI hanImlar tercih olunur. Tel: (212) 121 2121. * 33-1.85-90 OlCUlerinde bey. Mutlu dakikalar ya$amak isteyen bayanlar, aramak iCin 900 nolu telefona gerek yok, beni arayIn, yalnIzlIGI payla$alIm. Tel: (404) SEX DANS. * Karakter ve ki$iliGiyle saGlam temel edinmi$, Cevresinde sevilip sayIlan, ailesiyle beraber ya$ayan, ileri gOrU$lU, dU$Unme OzUrlUGUne pardon OzgUrlUGUne sahip, mantIk uyumuna Onem veren, daha Once hiC ama hiC evlenmemi$ tahsilli bayan kendine uygun 28- 35, 1.75 OlCUlerinde, hiC evlenmemi$, TR'de liseyi bitirmi$, Almanya'da oturmaya gelmi$, siyasete karI$mamI$, TUrk kUltUrU ile yeti$mi$, esprili, yumu$ak, dUrUst, ileri gOrU$lU, yalan konu$mayan, mazisi temiz, dini inancI olan, dUzgUn TUrkCe konu$an, Almanya'da ya$ayan TUrk genClerine hiC benzemeyen, olduGu yerde kalmamI$, canlI, aCIk, mert, aile iCine girebilecek, temiz, yakI$IklI, oturaklI beyle ileriye dOnUk elele olmak istiyor. LUtfen bu Ozelliklerin dI$Inda olanlar yazmasInlar. IlanIm, Almanya'da dUrUst kalmayI ba$armI$, gUvenilir aile erkeklerine mahsustur. Resim, telefon no gOnderen ve kimlikleri belirli olanlar arasInda Cekilecek kurada kazananlar ikinci elemeye hak kazanacak, aile ile tanI$tIrIlacaklardIr. Tel: 06023/CITIPITI. * 30-1.74-66 OlCUlerinde, Almanya'da, ilticacI, kimsesiz *ama* yakI$IklI gencim. IsviCre oturumlu bir bayanla evlenmek istiyorum. Dul da Cocuklu da olsa razIyIm. Tel: 0911/CARESIZ. * YalnIzIm, 26 ya$IndayIm. Sen de yalnIzsan ara beni. Tel: (312) YAL INIZ. * OzgUrlUkCU, ilerici aydInIm. 49-1.65-60. Hareketli, ne$eli bir erkeGim. TR ve FR'den erken emekliyim. Maddi manevi sorunsuz, Cocuksuz, saGlIklI, OlCUlerime uyan genC, ilerici bayanla evlenmek istiyorum. Resimli mektuplara, ciddi telefonlara yanIt vereceGim. Fransa-Almanya-Holanda sInIrlarInda oturumlular tercihimdir. Tel: 06181/MARXIST. * Ya$ar'dan oldukCa gUzellere. Bir OmUr boyu mutluluGa benimle ula$mak ister misiniz? Tel: (718) PAL AVRA. * Selam kIzlar. Biz, X 20-1.75-65, W 21-1.72-63 OlCUlerinde oldukCa sempatik iki genciz. Ciddi arkada$lIk kurmak isteyen kIzlar tercihimizdir. Saat 24:00'den sonra (696) 969 HEDO. * Atlantic City'den Sevim hanIm, daha Once konu$mu$tuk, numaranIzI kaybettim. LUtfen arar mIsInIz? Tel: (212) ILG ISIZ. * UzUldUGUmde teselli edip, gUlerken de benimle gUler misin? Minyon tipli, 31 ya$Indaki bayan, karakterli, tahsilli beyle ileri dOnUk tanI$mak ister. Geri iade etme $artIyla resim rica edilir. Meltem, (813) FAZ ILET. * 28-1.80-80 OlCUlerinde, sportmen, bayaGI yakI$IklI gencim. GOnlUmUn tahtIna sultan arIyorum. Sen de gUzelliGine gUveniyorsan ara beni, tanI$alIm. YiGit, (714) EGO TRIP. * Bir demet CiCekle seni bekliyorum. 27-1.75-60 OlCUlerinde, kOtU alI$kanlIGI olmayan gencim. Uygun bayanlarla tanI$arak evlenmek arzusundayIm. Ciddi olanlar lUtfen. Tel: (214) ROM ANTIK. * Merhaba kIzlar. Biz iki arkada$ Y ve Z, turist ve ilticacIlara bilhassa razIyIz. Tel: (668) HER NEVI. * Onurlu bir ya$amI hedeflemi$, dUrUstlUGUnden OdUn vermeyen, yalan sOylemek ve sigara iCmek dahil hiCbir kOtU alI$kanlIGI olmayan, sade ve temiz bir ev hayatInIn Ozlemini Ceken, ABD'de yalnIz ya$ayan, hiC evlenmemi$, 35 ya$Inda olsa da ya$InI gOstermeyen, duygusal ve kIrIlgan delikanlI, kendisine uygun dU$en, oturmu$ ve etkin bir ki$iliGe sahip, kendisini yeti$tirebilmi$, Karadenizli, CaGda$ dU$Uncelerle kendisi arasInda parallelik kurabilmi$, sigara iCmeyen ve yalan sOylemeyen, bana sevgisini verebilecek olgunlukta bir bayanla ya$amInI ciddi ve de acil bir biCimde birle$tirmek istiyor. LUtfen ciddi niyetli ve samimi olanlar arasInlar. Tel: (514) DES PRTE. Pazar gUnU bUtUn gUn, cumartesi 15:00'den, diGer gUnler 19:00'dan sonra 24:00'e dek. Ilan Ucretini, her yazdIGInIz sOzcUk $ 1 olmak Uzere hesaplayIp, en geC cumartesi gUnU saat 24:00'e dek elimize geCecek biCimde e- posta adresimize gOnderiniz. Daha fazla bilgi iCin 1-800-COP-VENK nolu telefonu arayabilirsiniz.
Date: Sun, 23 OCT 1994 10:50:02 -0500 (CDT) From: Burak Epir Newsgroups: soc.culture.turkish Subject: KUCUk Ilanlar; Kelimesi 1 Dolar from HH the DemiGod:


  • Back to Humor Page
  •