Siber Dilberlere OGUtler


            Siber Dilberlere OGUtler 

1.5 yIl kadar Once, `dost' listesinde, genC TUrk kadInlarIna -kesinlikle patronluk taslamadan- bir takIm OGUtler yollamI$tIm. Bu arada, Bilkent'e baGlI `kadin' adlI yeni bir liste ortaya CIktI. Ama hala genel itibariyle eski tas, eski hamam. Ba$ta bir kadIn Ba$bakan var. KadIn i$lerinden sorumlu bir bakanlIk ve bu bakanlIGIn ba$Inda da bir kadIn bakan var. Daha geCen ay Pekin'deki malum konferansa dUnyanIn Ce$itli Ulkelerinden olduGu gibi TR'den de kadInlar katIldI. TUrk erkeklerinin CoGunun -aslInda hemen hemen her Ulkede gOrUnen cinsinden- OzgUven eksikliGi dolayIsIyla kadInlarIn ya$antIlarInI denetim altIna alma kompleksi, TUrk kadInlarInIn toplumda istenen dUzeyde kendilerini gOstermelerini engelliyor. NUfusun hemen hemen yarIsIndan hala doGru dUrUst yararlanIlamIyor. Bu arada, bilhassa bUyUk kentlerde, yUksek eGitim gOrmU$, modern, genC, dinamik ve baGImsIz kadInlarIn bilinClenmeleri, OrgUtlenmeleri ve haklarInI aramada diGer kadInlara Ornek olma zamanI geldi de geCiyor. Siber uzayIn tanrIsI olarak siber dilberlerin atIl kalmasIna ve maGdur olmasIna gOz yumamIyorum. Bu nedenle, kadInlara kendilerine daha fazla gUvenmelerinde, haklarInI arama ve almalarInda, aGIrlIklarInI koymalarInda ve erkek geCinenlere meydan okumalarInda yardImcI olmak iCin bazI tavsiyelerde bulunmak, onlarI te$vik etmek istiyorum. Bunun iCin ilk adIm, saldIrgan bir tutum takInarak onu sindirmenizdir. Onun sabrInI tUketmeli, kIzdIrmalI ve gIcIk etmelisiniz. UnutmayIn, denizde sonsuz sayIda balIk var. Elinizi sallasanIz ellisi. Biri olmazsa ObUrU. Siz de en az Universite mezunu olduGunuza gOre ekonomik bakImdan baGImsIzsInIz. KaldI ki bu kOtU ekonomik ko$ullarda sizin mali gUcUnUze ister istemez ihtiyaClarI var. KIsacasI, kozlar sizin elinizde. I$te, erkekleri sinir etmek iCin yeni ve geli$tirilmi$ tUyolar: 1. Ilk Once a$kInIzI ilan edin; onu da kendinize a$Ik edin; sonra bir yanlI$lIk olduGunu sOyleyip geri Cekilin. 2. Ilk Once, "OmrUmUn sonuna dek seninim" deyip kendinize baGlayIn. Daha sonra "A$k, sUrdUGU mUddetCe ebedidir" deyin. Bu, onu cin CarpmI$a Cevirecektir. 3. Gabriel Garcia Marquez'in Kolera ZamanI A$k'InI okumasInI co$kuyla salIk verin ve romandaki kahramanIn 51 yIl a$kInI beklemesi gibi bir davranI$ sergilemesini ondan da umduGunuzu ima edin. 4. KontrolUn kimde olduGunu gOstermek iCin, onun telefonlarIna ve e-posta mesajlarIna - verecekseniz bile - hep geC cevap verin. 5. Telefon ettiGinizde de, kendinizi odadaki ki$iyle konu$mayI kesmek zorunda hissetmeyin. BIrakIn, telefondaki erkek arkada$InIz beklesin ve konu$manIzIn yalnIzca sizin tarafInI dinlemek zorunda kalsIn. 6. `YanlI$lIkla' Ozel notlarInI okuyun, sonra hesap sorun. 7. Eski erkek arkada$InIza iletmeniz gereken bir mesajI yanlI$lIkla onun telesekreterine bIrakIn. 8. Evini ziyaret ettiGinizde telefon Calarsa, suClar bir biCimde "Hmm, bu da kim olabilir?" diye dudak bUkUn. 9. Randevulara 15 dakika geC gitmeyi adet haline getirin. Bir gUn, haklI sebepten de olsa geC kaldIGInda kUplere binin. 10. Hatta randevulara hiC gitmeyin. SOzlerinizin hiC birini tutmayIn. 11. Sizi kentin en pahalI restoranlarIndan birine gOtUrmesini saGlayIn; yemek gelince de yUksek sesle porsiyonlarIn kUCUklUGUnden yakInIn. Ya da kItlIktan CIkmI$ gibi yiyin. 12. Evinizin en gOze Carpan kO$esine eski erkek arkada$InIzIn CerCeveli resmini asIn. 13. Yatak yapmayI, UtUlemeyi, yemek pi$irmeyi, temizlik yapmayI bilmemezlikten gelin. 14. Ilk OpU$tUGUnUzde dilinizi boGazIna kadar sokun. 15. Izinizi bIrakIn: boynunun gOrUlebilecek bir yerini IsIrIn. 16. O, evinden bir ba$ka yere ta$InIrken, mUnasip bir biCimde tatile CIkIn. 17. Bir ba$ka erkek arkada$InIz olduGunu sOylemeyi unutuvermi$ olun. 18. Onu i$ yerinde ziyarete gittiGinizde, amiri ya da daha iyisi memuru ile kesi$in. 19. Arkada$larInIn yanInda kUCUk dU$UrUn. 20. Annesini ele$tirin. Ebeveynini ziyerete gittiGinizde, onun hiC sevmediGi elbisenizi bilhassa giyin. En yakIn akrabalarInIn, karde$inin falan adInI unutun. 21. SOzUm ona size hediye aldIGI UtU, ekmek kIzartma makinesi, mikser gibi ev e$yalarInI yIlba$Inda annesine hediye edin. 22. En sevdiGi dostunu sUrekli ele$tirin. 23. VereceGi partiden Once en ilgisiz konuda kavga CIkarIn ve bUtUn gece suratInIzI asIn. 24. GideceGiniz partide kravat takma mecburiyeti olduGunu sOylemeyin. 25. O arabayI sUrerken sUrekli karI$In; arabanIn orasIna burasIna tutunun; frene basIyormu$ gibi yapIn. 26. Siz arabayI kullanIrken, kaybolsanIz bile durup yOn sormayI reddedin. 27. Film seyrederken elini tutmayIn. 28. Esprilerine gUlmeyin. 29. Michelle Pfeiffer'I beGendiGinde hakarete uGramI$ gibi bozulun; Daniel Day-Lewis'i seyrederken kendinizden geCin, alkI$layIn. 30. Eski kIz arkada$larIyla dalga geCin. 31. A$ka hazIrlIk safhasInda, anatomisinin a$aGI kIsImlarInda rastgele bir $eyi tutun ve "Bu mu?!" diye sorun. 32. Sevi$irken onun adI hariC, kendinizinki dahil herhangi bir ad haykIrIn. 34. Uyumak istediGinde, okumasanIz da gece lambasInI aCIk tutun. 35. Uyurken kol ve bacaklarInIzla ahtapot gibi ona sarIlIn ki sabaha kadar bUtUn vUcudu uyu$mu$ olsun. 36. Calar saatin sizin tarafInIzda olmasInda Israr edin ama CaldIGInda, eri$emeyeceGini bilerek, uyumayI sUrdUrUn. 37. Her gece, o, yataGa girmenizi beklerken cilt bakImInIzI son kerte yava$ yapIn; CantanIzI ba$tan dUzeltin; bozuk paralarI etajerin Uzerine bUyUk bir itina ile yava$ yava$ dizin. Sonra, yosunlu maskeyle yatIn. 38. Ili$kinizi, gelecek ku$aklar iCin gOrUntUleyin; daha doGal oluyor diye hazIrlIksIzken fotoGrafInI Cekin. 39. Arkada$larInIzla saatlerce telefonda konu$un; sonra o sizinle konu$mak istediGinde yorgun olduGunuzu, TV seyretmek istediGinizi sOyleyin. 40. TV seyrederken, uzaktan kumanda ile kanallarI durmaksIzIn deGi$tirerek kIvanCla el maharetinizi gOsterin. 41. Tam gazetesini, dergisini ya da kitabInI okumak istediGinde TV'yi aCIp sadece hanImlara hitap eden bir programI seyredin. 42. Ne okuduGunu gOrmek iCin elinden kitabI alIn ve sayfayI kaybedin. 43. O, tam gazete okuyacakken, ayaGInIzI kucaGIna uzatIn ve ovmasInI sOyleyin. 44. TV'de heyecanla maC seyrederken odaya girip kanalI deGi$tirin; "Bu belgeseli kaCIramazsIn" deyin. 45. "Meyve yemek ister misin?" diye sorun ve onun kalkIp getirmesini bekleyin. 46. O, dI$arI yemek almaya giderken aC olmadIGInIzI sOyleyin. Sonra o yerken aGzInIzIn sularI aksIn; ba$InIzI yana eGip, size de vermek zorunda kalIncaya kadar sessizce onu seyredin. 47. SUrekli ovulmak isteyin ama onu ovmak iCin hiC oralI olmayIn. 48. O ilk Once ovarsa sizin de onu ovacaGInIza sOz verin; sonra uyuyakalIn. 49. Evlilik lafI edildiGinde yUzUnUz kireC gibi bembeyaz olsun. 50. Ne konu$tuGunun farkInda olmadIGInI sOyleyin. 51. Konu$urken dinlemeyin. 52. Telefonda konu$urken esneyin ve o sIrada uzandIGInIzdan rehavet COktUGUnU bahane edin. 53. GUnUnUn nasIl geCtiGini sorun; sOzUnU kesin ve kendi gUnUnUzU anlatIn. 54. GUnUnUn nasIl geCtiGini sorun; sonra ObUr odaya geCin. 55. GUnUnUn nasIl geCtiGini sormayIn. 56. Arkada$lara bir olayI tatlI tatlI anlatIrken ortasInda sOzUnU kesin ve siz bitirin. 57. Onun her gUn biteviye yaptIGI olaGan bir i$i siz yaptIGInIzda iltifat bekleyin. 58. Sizi sevdiGinizi sOylediGinde bo$ gOzlerle bakIn. 59. Her fIrsatta, "Ben demedim mi?" deyin. 60. SuratInIzI asIn; "Neyin var canIm benim?" diye sorduGunda, "HiC!" deyin. 61. CanInIzIn bir $eye sIkIldIGInI bildiGini bildiGinizi bildiGinde bile hala "HiC!" deyin. 62. Nihayet, "Neyin var canIm benim?" demekten vaz geCtiGinde kIrIlIn ve artIk duygularInIza eskisi kadar Onem vermediGi iCin serzeni$te bulunun. 63. Cok bUyUk bir kavgadan sonra hiCbir $ey olmamI$ gibi davranIn ve yapmakta olduGunuz video kliple ilgili alakasIz bir soruyu sakince sorun. 64. Cumartesi gUnU hasta yataGInda yatarken, arkada$larInIzI davet edin ve iskambil oynayIn. 65. Kilo aldIGInda, yerCekimsel OzUrlU olduGunu bilhassa belirtin. 66. Kilo vermek istediGinde, eski erkek arkada$InIzIn egzersiz programInI ya da gIda rejimini tavsiye edin. 67. Ona, kendi gOrsel zevkiniz iCin, en sevdiGiniz erkek artistin egzersiz videosunu alIn. 68. Yeni saC tra$I olduGunda aldIrmayIn, farkIna varmayIn. 69. Yeni aldIGI elbisenin yakI$Ip yakI$madIGInI sorduGunda, gOzUnUzU TV'den ayIrmadan yakI$tIGInI sOyleyin. Daha sonra baktIGInIzda, "A, bunu mu giyiyordun?" diye sorun. 70. Ona, `bitirim, son kerte yakI$IklI' artist ve modellerin sizi hiiiC mi hiC ilgilendirmediGini, hep *onu* tercih ettiGinizi gereksiz yere, durup dururken anImsatIn. 71. Onu, eski erkek arkada$InIzla sUrekli kar$Ila$tIrIp, "HayatIm, o saCImIn daGInIk kalmasIna hiC aldIrI$ etmezdi" gibi bir laf edin. 72. Her ya$gUnUnde, ilk verdiGinizde Cok sevdiGi ti$OrtUn hep benzerlerini alIn. 73. Onun ya$gUnUnde, kendi gitmek istediGiniz bir etkinliGe bilet alIn. 74. Kutlanacak herhangi bir gUnde, aslInda kendinizin istediGi bir $eyi hediye edin. 75. Ya$gUnUnde ne istediGini yUzde yUz bildiGiniz halde, daha fazla memnun olacaGIna `emin' olduGunuz bamba$ka bir $eyi alIn. 76. Ya$gUnUnU unutun; sonra UstUnde UzgUn bakI$lI bir enik olan bir kart atIn. 77. YIllIk tatil iCin birlikte biriktirdiGiniz parayla makyaj malzemesi alIn. 78. Evi kendi zevkinize gOre yeniden dO$eyerek ona sUrpriz yapIn. Ba$ka erkeklerle olan anIlarInIzI canlandIracak $eylerle sUsleyin. 79. TanInmayacak hale gelmi$ e$yalarI bile bir gUn faydasI olur diye atmayIn. 80. ICine giremeseniz bile lise yIllarIndan kalan buluzunuzu giyin ve "Oldu!" deyin. 81. Eve kedi almakta Israr edin; ba$aramazsanIz, evdeki bUtUn CiCeklere ad koyun. 82. Onunla konu$acaGInIza kedinizle konu$un. 83. KOpeGi*niz* OnUne gelene havlamaya ve saldIrmaya ba$ladIGInda, "EGitilmesi iCin, artIk kOpeGi*ni* okula gOnderme zamanI geldi" deyin. 84. MIrIn kIrIn ettikten sonra kuru temizleyiciden kerhen aldIGInIz elbisesini, kedinin Uzerinde uyumasI iCin yataGIn Uzerine fIrlatIn. 85. Sorulmadan, evin bUtCesini dengelemek iCin OGUtte bulunun. 86. AlI$veri$ sIrasI size geldiGinde, mUmkUn olduGunca, donmu$ yiyecek alIn. 87. Buz kUpleri yapmaya yarar $eyi buzluGa susuz koyun. 88. I$ten eve geldiGinde, ak$am yemeGi iCin eksik malzemeyi almak Uzere, en yakInI iki km Otede olan $arkUteriye gOnderin. 89. KIrk yIlIn ba$Inda, iCinden geldiGi iCin Ozene bezene yaptIGI enfes yemeGi TV seyrederek yiyin. 90. KIrk yIlIn ba$Inda, iCinden geldiGi iCin Ozene bezene yaptIGI enfes yemeGin iCine tuz ba$ta olmak Uzere her tUrlU baharatI koyun. 91. KIrk yIlIn ba$Inda, iCinden geldiGi iCin Ozene bezene yemek yaptIktan sonra, sIzlanarak o gUn hamburger yemek istediGinizi sOyleyin. 92. KIrk yIlIn ba$Inda, iCinden geldiGi iCin Ozene bezene hazIrladIGI yemeGi sizinle payla$ma giri$iminde bulunma cesaretini kIrIn. 93. KIrk yIlIn ba$Inda, iCinden geldiGi iCin size yemek yapmak istediGinde ailenizden birinin Cok iyi yaptIGI bir yemeGi yapmasInI isteyin; tattIktan sonra yUzUnUzU buru$turun. 94. Yemek pi$irmesinin sizinki kadar iyi olmadIGInI sOyleyin. Ancak, Cok me$gul olduGunuzdan yemek pi$irmeye ayIracak vaktiniz olmamI$ olsun. 95. Cama$Ir yIkama sIrasInIn ona geldiGi hafta, her gUn UC kez elbise deGi$tirin. Hatta bir saat iCin giydiGiniz buluzu, katlayIp $ifoniyere koymaktansa kirliye atmanIn daha kolay, her du$tan sonra havlunuzu deGi$tirmenin bayaGI yararlI olduGunu birden farkedin. 96. Kan lekeli donlarInIzI ortalIkta bIrakIn. 97. Tuvalet kaGIdI bitince, bilhassa bir yolculuk iCin bir sUre kent dI$Ina gidecekseniz, ruloyu deGi$tirmeyin. 98. Tra$ losyonu yerine bol bol kullanmaya bayIldIGI cilt temizleme losyonunuzu saklamayI ihmal etmeyin. 99. Islak havlunuzu yataGIn Uzerine, onun yattIGI kIsma fIrlatIn. 100. Asetonla temizlenemiyorsa temizlemeye, mutfak bICaGIyla dUzeltilemiyorsa dUzeltmeye deGmez diye dU$UnUn. 101. O hazIr olmasa bile garsona sipari$ vermeye hazIr olduGunuzu sOyleyin. 102. Ona sormadan onun iCin de sipari$i verin. 103. Kendisine ait olmayan siyasi gOrU$leri ona atfedin. 104. Ba$InIzdan geCen tatlI bir olayI anImsatIn ve anlamsIz gOzlerle baktIGInI gOrUnce, "Oyle ya, o sen deGildin" deyin. 105. Ba$ka erkeklerle olan ili$kilerinizde belirsiz olun; sUrekli tahmin etmeye CalI$sIn. 106. YapIlmasI gerekli bir $eyi gelecek hafta yapacaGInIzI sOyleyin. 107. YapIlmasI gerekli bir $eyi gelecek hafta sonu yapacaGInIzI sOyleyin. 108. YapIlmasI gerekli bir $eyi `yakInda' yapacaGInIzI sOyleyin. 109. Her $eyi ba$ aGrInIza yUkleyin. 110. Annesi geldiGinde, abonesi olduGunuz Playgirl tUrU derginin ortalIkta gOzUkmesini saGlayIn. 111. Kileri temizleyeceGinize sOz verin; sonra sadece iCindekilerin yerini deGi$tirin. 112. Evdeki hayvanIn sizi daha fazla sevdiGini sOyleyin. 113. Bir spora ba$layIn ama gerCekte sadece TV'den seyredin. 114. Eve yeni alInan bir aletin i$letme talimatInI "Bir moron bile bunu i$letebilir" diyerek okumayI reddedin; sonra bozduGunuzda kabahatI fabrikada bulun. 115. Onun fUtursuz alI$veri$ huyu Uzerine ileri geri konu$un; sonra gidip yarIm dUzine Cift ayakkabI alIn. 116. Ertesi Car$Ida bir Cift daha alIn; fazla mal gOz CIkarmaz. 117. Sabah kendinize kahve yaptIktan sonra sUtU dI$arIda bIrakIn. 118. YalancI tIrnaklarInIz salatanIn iCinden CIksIn. 119. Di$inizi ilk Once siz fIrCalayIn ve macun kOpUk ve artIGInI lavabodan temizlemeyin. 120. Yatmadan Once banyoyu Once siz kullanIn ve her yere su sICratIn. Naylon CoraplarInIz ipte asIlI, kanlI tamponlarInIz yerde atIlI kalsIn. 121. SorduGunda, evlenmek istediGinizi ama zamanInI bilmediGinizi sOyleyin. 122. SorduGunda, `i$ler yoluna girdiGinde' evlenmek istediGinizi sOyleyin. 123. SorduGunda, `belki gelecek yIl' evlenmek istediGinizi sOyleyin. 124. KafasI Cok fena bozukken Cocuk taklidi yaparak konu$un. 125. Kavgadan sonra CiCek gOnderin ve artIk her$eyin eskisinden daha iyi, gUllUk gUlistanlIk olduGunu varsayIn. 126. Kilo vermeye CalI$Irken, "Harika gOrUnUyorsun hayatIm, tatlInI yiyebilirsin" deyin; sonra geCen yIlIn pantalonlarIna sIGmadIGInI sOyleyin. 127. Kendiniz 10 kg aldIktan sonra onun 2 kilo almasI ile alay edin. 128. HayatInIzda onu hiC sakallI gOrmediGiniz halde a-acayip yakI$acaGInI beyan edin. 129. Yeti$kin hayatI boyunca bIraktIGI sakal ve saClarInI dibinden kestikten sonra uzun saC ve sakalI ne denli Cok sevdiGinizi sOyleyin. 130. SaCInIzI onunkinden daha kIsa kesin. 131. A$ikar bir yalan sOylemekten sakInIn. Kilolu gOrUnUp gOrUnmediGini sorduGunda "Yo, *aslInda* hayIr" deyin. 132. SOzde kompliman yapIn; ka$ yapayIm derken, gOz CIkarIn: "Siyah da Cok ince gOsteriyor", "Cildin de bayaGI dUzeldi" falan deyin. 133. Ah bir anlayabildiGinizde, kaygIlarInI tartI$maktan nasIl da mutluluk duyacaGInIzI belirtin. 134. Okumak iCin gece lambasInI aCIk tuttuGunda $iddetle itiraz edin ama o uyumak istediGinde siz okumak iCin aCIk tutun. 135. Yatak odanIzdaki TV'nin bir sUre sonra kendiliGinden kapanacaGI konusunda onu temin edin; sonra sabaha kar$I sOndUrmek iCin kalkmak zorunda kaldIGInI gizlice ve haince seyredin. 136. Cama$IrlarInIzI etraftan toplamayIn; sonra "BurasI darmadaGIn" diye yakInIn. 137. 3 yastIkta Israr edin; o uyuduktan sonra onun tek yastIGInI da CalIn. 138. YorganIn onun UstUndeki kIsmInI da UstUnUze Cekin, donsun. SiberTanrI ========================================================================= Date: 26 OCT 1995 05:03:47 GMT From: CyberGod <71247.2361@CompuServe.COM> Newsgroups: soc.culture.turkish Subject: Siber Dilberlere OGUtler


  • Back to Humor Page
  •