Bīrūnī, Muḥammad ibn Aḥmad, Alberuni's India (v. 2)

(London :  Kegan Paul, Trench, Trübner & Co.,  1910.)

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page 350  3SO              ALBERUNTS INDIA.

avdpvTVois, cos 8ydev eTn^^doviy Trdpos '^ev,
rjpXero S' dvdpwTrwv KaTevavTiy, ov8e ttot' dvSpwv
ovSe ttot' dpi^atwv lyvTyvaTO (fivXa yvvaiKwv,
aXX' dvapl^ eKadyTO Kal ddavaTy rrep eovera.
Kat e AiKyv KaXeecTKOv ' dyetpopevry Se yepovTas
ye TTOV etv ayoprj y evpv)(6pw ev dyvLy,
8yp.0Tepas yeLSev eTrLa-Tvep^ovcra. depLaras.
ovTTW XevyaXeov TOTe veiKeos TyTrtVTavTO,
ovSe 8La.KpL(TLOs Treptpep^eos oijSe Kv8oLpov •
at'Tws S' e^'ojov.   )(^aXeTry 8' aTreKeiTO ddXaera-a,
Kat /3tov OVTTW viyes aTroTrpo^ev i^ytvecTKOv •
aAAd /?des Kat dpoTpa Kat avTy TTOTVta Aawv
[MvpLa TravTO. Trapel^^e AtKij, SwTetpa StKatwv.
To^p' ^v d(^p' eVt yata yevos \pva-eLOV ecfiep/Sev.
apyupew 8' oXtyy Te Kal ovKeTL TrdpTrav opoly
wptAet, Tvodeovcra TraAatwv r|^ea Aawv.
aAA' epTrys eVt Ketvo KaT' dpydpeov yevos '>yev.
ijpyeTO 8' e^ dpewv VTToSeteAos yxy^^'^^^
jiovvd^ • ovSe T€w eTTeptVyeTO pLeiXiXLOLcrLv '
aAA' ottot' dvdpwTTWv peydXa.s TrArycratTO KoAwvas,
TyTretAet Siy eVetTa KadaTrTop.evy KaKOTyTOs,
ovS' eV e(^7y eto"WTrbs eXevcrecrdaL KaXeovcnv,
o'lyv ^pweiot TvaTepes yeveiyv eAtTTOVTO
^eLpoTepyv ' vpels Se KaKWTepa Te^etedde.
Kat Syy ttou TToAepot, Kat S^y Kat dvd.p(TL0V atfxa
ea-Q-eTaL dvdpwTVOLo-i, KaKots 8' eTrtKet'o-eTat dAyos.
ws etTTOvcr opewv CTrepateTO, tovs S' dpa Aaods
ets avTyv eVt TrdvTas eAtpTrave Troj!rTa.LvovTas.
aAA' OTe Sry KdKelvoL eTedva.aav, ot 8' eyevovTO,
XaXKeiy yeverj, TTpoTepwv oXowTepoi dvSpes,
Ot TvpwTOL KttKoepybv e^o.AKeiVavTO pd^^atpav
etvoStryv, TvpwTOL Se fiowv eTrdcravT' dpoTypwv,
Kal TOTe pLO-yaacra AtKiy Ketvojv yei'os dvSpdiv
eTTTad' vTTOvpaviy.

P. 384. T/ie commentator of the book of Aratus.—This
  Page 350