Corpus iuris canonici. (v. 1)

(Graz :  Akademische Druck- u. Verlagsanstalt,  1959.)

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page [1427-1428]  CONSANGUINITAS  PER  TRES REGULAS  DECLARATUR.
 

Prima regula magistralis prò linea recta. Aseendentium
et descendentium quoi sunt personue, de quibus qnueritur, com-
pniutis intermediis, unu dempia, tot suni gradus Inter eus. Si igi¬
tur uis scire, quantum disiai abauus a Peirncio, (Petrucinm esse
fingimus in cellula, ubi est facies,) utroque computato et interme¬
diis quinque sunt personae : deme unam, quatuor sunt gradus; et
sic de aliis.

Pro linea coUaterali duae sunt regulae.

/. Collateralium in linea acquali quoto gradu quis distat a
communi stipite, toto distant inter se, uel sibi utiinent. Exemplum
pone. Quum fucis abaunm stipitem inter P. et proneptem propa¬
tmi, (nam illi suni in lineu acquali^ quilibet distui a stipite quarto
gradu; ergo inter se quarto. De computatione tantummodo
canonica loquor.

IL    Collateralium in linea inacquali quoto gradu remotior
 

distat a communi stipite, toto distant inter se. Exemplum pone
faciendo abuuum stipitem. P. et filius propuirui sunt in linea
inacquali. Compuiemus ergo a remotiori, scilicet a P., sed P.
disiai a stipite quarto gradu, ergo a filio propuirui quarto. Sem¬
per intellige secundum canones.

Pro arbore consanguinitatis secundum compututionem ciui¬
lem duntur iules regulae. Prima: In lineu uscendentinm ei
descendentium quot sunt personae, de quibus quaeritur, compuia-
tis intermediis, unu demptu, tot sunt gradus inter eas. Pro linea
colluieruli: Colluierulinm in lineu acquali quoto gradu quis distat
a communi stipite, toto duplicato distant inter se, uel sibi utiinent.
Num .secundum leges quuelibet personu grudum fucii in collute-
rulibus. Computaiio enim legistamm ob aliud fit, quum compu-
tatio decretistarum.

Colluierulinm in lineu inuequuli quot sunt personue stipite
dempto, ioi sunt grudus. Si uniem aptus enncleuiionem, recurre
ad Ioannis Andreae declarationem.
 

DECLARATIO  ARBORIS   CONSANGUINITATIS.
 

Circa leciurum arboris diuersis olim diuersum modum tenenii-
hus, Ioannes de Deo Hispunus posi illos ledurue ipsius urboris
nonum modum ussumens, per suus meii-icus regulus intellectum
nisus fuit aperire; sed propier muliitudinem regularum et uer¬
suum obscuritatem uliquibns notum ignotum, aliis ignotum igna¬
tius reddidit. Attendens igitur ego Ioan. Andreue, inter decre¬
torum doctores minimus et indignus, inuentionem arboris ex eo
fuisse, ut habentibus materium consunguinitutis ei affinitatis igno¬
tum noia, et hubeniibus notum ex oculorum inspectione notissima
fieret, untiquorum scriptu reuolni, et (prout exjjedii-e credidi)
compilaui.

§. I. Primo quaerens ad utramque arborem: ud quid fuerii
inneniio urboris necessuriu? Secundo: un sii uuthenticuf Tertio:
ad quid in uolumine decretalium repetita, quae olim fucilai in
decretis?

§. -1. Primue quaestionis ex superius dictis paiei solutio:
probatio enim udoculum ulius uincit. Insili, degrudib. §. Agnu-
tio nis, 27. qu. i. Nec aliquu. Ex ostensione enim facti qnue-
dam melius perdpinninr, quum elocuiione., Extru de donut.,
Aposiolicue, uers. fin. Hinc esi, quod agrorum mensio subiici¬
tur oculis, 16. q. 3. Inter, de praescrip. e. Quia indicunte,
C. fin. reg. l. 3.; uentris inspeciio, an mulier sit pruegnuns. ff. de
uenir. insp l. i. in princ; locorum pudicitiae ^inuesiigatio, an
mulier sit uirgo. Extra de prob. e. Proposuisti. an urdù, de
frigid. ei mulef. e. Fraternitatis, uel aliter impedita, eod. iii. e.
Ex literis; iniuriae, an sit utrox, aestimutio ff. de feriis l. 2.; et
liter uè pupules un sint uerae uel falsae, de crimin. fals. e. Licet.

§. 3. Ad secundum die, quod arbor anthenticu esi, quod pu¬
tet ex cunonibus Isidori ei Alexandri, 35. qu. 5. cup. 1.2. et ultim.

§. 4. Ad tertium die, quod quiu in decretis de consunguini¬
tute et uffinitute truciutur, utile fuii ibi arborem ponere, et quia in
decretulibus est idem tructuius, et in hoc uolumine utile fuit repeti,
ex ec muxime, quiu nemini uenit in dubium, id sutis esse ualidum,
satisque famosum, qnod repetita lectio probui. C. de emend. Inst.
C. l. unu. Item ex eo, quia antiqui canones circa muterium illum
nnltnm fuerunt corredi, unde expediens fuit secundum siutum
iurium nouorum antiquum urborem decidere.

§. 5. Deinde ud urborem consunguinitutis speciuliier descen-
dumus. Ei primo quuei-iiur: quid sit consunguinitusf et unde
dicutur? quid lineu, quid grudus? Secundo quueritur: quomodo
arbor formetur? et quare sic punctetnr? ei inter ser emus regulas,
per quus cognoscuntur grudus. Demum ponemus quaedam no-
tundu, et quusdum quaestiones.

§. 6. Ad primum dico, qnod Consangninitus est uttinen-
tiu personurum, ex eo proneniens, quiu unu descendit ab altera,
uel umbue ab eadem, uel est uinculum personurum ub eodem stipite
descendentium, cumuli propaguiione contracium, quod satis est
idem.    Dicitur autem consangninitus, quusi sanguinis unitas, a
 

con, et sunguine: quiu de communi sunguine descenduni. Et
quoad probationem coniugii non distinguo, un iules consungninei
sint producti ex uxorio coitu, uel ex fornicurio, quod est expres¬
sum Extru de prob. e. Per tuus.

§. 7. Lineu uero esi collectio personarum ab eodem stipite
descendentium, gradus continens, et numeros disiingnens. Et est
triplex linea, scilicei graduum descendentium, uscendentinm et
colluierulinm, ut infra patebit, et ff. de grudib. l. 1. ei l. luris-
consulins.

§. 8. Gradus esi habitudo disiantium personarum, qnu
cognoscitur, quòta agnutionis uel cognationis distuntiu duue per¬
sonue inter se differunt. Ei dicuniur grudus ud similitudinem
grudnum sculurum, uel locorum procUninm: qniu itu grudimnr
de proximo in proximum. ff. de grud. l. lurisconsultus §.
gradus.

§. 9, Formatur auiem sic arbor. Primo uide cellulas uscen¬
dentinm, secundo descendentium, demum colluierulinm. Ascende
super cellulum uacuam, quae remunsii ideo uacua, quia non
potuit nomen proprium hubere, quum uiiue cellulue, [exceptis his,
quue per genitiuum nominantur,) sumant nomen ab ipsa. Quo¬
modo enim possemus illam cellnlam nominare, quam dicimus
filium putris, frutrem fratris, putrem filii, ei sic de singulis? et
eum ulii uocuni louchim, ulii Protheum, alii iruncum. Nos auiem
a nomine bidelli nostri uacemus eum Peirucinm. Et scire debes,
qnod competenter illue cellulue mediue aseendentium et descen¬
dentium diuiderentur directe per medium, ui a latere dextra illa¬
rum cellularnm ponerentnr nomina murium, ut ubunus, proauns
eie, a latere sinistro nomina mulierum, ut abauiu, prouuiu eie,
quiu positi a latere dextra descenduni a maribus, et e conuerso.
Supru cellulum nucuum est cellulu huec continens, puter muter,
ei unum punctum supru, ei unnm infru. Supra illum esi cellula
unus uniu, continens dna punciu supra, et duo infra. Supra
illum esi cellulu proauns proauia, continens irla pancia supra, et
irla infra. Supra illam est cellulu ubunus ubuniu, habens qua¬
tuor supra, et quatuor infra. Descendendo sub cellula uucuu esi
cellulu hubens filium et filium, et hubei unnm punctum supra, et
unum infru. Sub illa habens nepotem et neptem, et duo puncia
supra ei duo infra. Sub illu pronepotem et proneptem, ei triu
punciu supru, et tria infra. Sub illa abnepotem et abneptem, et
quatuor punciu supru, et quuiuor infru.

§. IO. Anieqnum ud collaierules iranseamus, scire debes,
qnod punctorum numeratio est numeratio grudnum, hubiio respe¬
ctu ad cellnlam uacuum, et puncti superiores denotunt computu¬
tionem secundum ius cunonicum, puncti inferiores secundum ins
ciuile, etc. Ponitur uutem computuiio canonica in superiori parie
cellularnm, ciuilis uero in inferiori, ui detur intelligi excellentia
iuris canonici ad ciuile: ei maxime quoad hunc cusum, quo in¬
struimur in matrimoniis, quae licite conirahi possuni, necne, ei.
  Page [1427-1428]