Corpus iuris canonici. (v. 1)

(Graz :  Akademische Druck- u. Verlagsanstalt,  1959.)

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page 1429-1430  1429
 

CONSANGUINITAS PER TRES REGULAS DECLARATUR.
 

1430
 

quum matrimonium sii sacramentum ecclesiae, in eo praecipue
lex minor esi canone, Extru de secund. nupt. e. ult. ei pen.
Vides uutem ex punciutione pruediciu, qnod in computatione
uscendentinm et descendeniitan concordai utrumque ius, quia in
eis semper persona addita personae per curnis propugutionem
grudum udiicit.

§. II. Ad inueniendum uutem grudus inter eos secundum
utrumque ius, tolle hanc magistralem regulum. Aseendentium et
descendentium quot sunt personae, de quibus quaeritur, compuia-
tis intermediis, unu demptu, tot snnt grudus inter eus. Si igitur
■uis scire, qnunium distui abauus a Peirncio, utroque computato et
intermediis, ipiinque snnt personae: deme -unum, quuiuor snnt
grudus. Idem dico de ipso P. ad abnepotem, qniu eo modo erit
reperire quinque personas: et sic quatuor snnt gradus. Si uelis
scire, quot disiei ubunus P. ub nepote P., inuenies ibi nouem
personas computato P., et sic octo emni gradus. Scias autem,
quod iste P. non habet totam snam computaiionem in arbore.
Scias enim, qnod quilibet habet duos purenies, (jnutuor auos, odo
prounos, .sedecim ubunos, et sic semper uscendentes duplicuntur.
Unde impossibile fuisset tot personas in arbore scribere.

§. 12. Quaero: un inter uscendentes et descendentes prohi¬
bitio copulae coniugalis excedui qnurtum gradum? et dicit Goff,
in sum. de consang. et uffin. §. Item qnunium, quod non, per
decr. Non debei, eod. tit., quue gener uliter locpiiiur. Alii cam-
muniier contrudicenies inier ascendentes et descendentes perpe¬
tuam esse prohibitionem dicunt, et qnod de quarto grudu dicitur,
in colluterulibns locum hubei; ud hoc 35. quuesi. 3. Progeniem.
et duobus cupiiulis sequent., in quibus dicitur, quod olim non
solum usque ud secundum grudum, sed etium, in quuninm noiiiiu
erut purentelue, exiendebutur prohibitio. Ex quo ergo certum est
ulterum descendentem, et ulterum ascendentem, perdurai prohi¬
bitio, ad idem Insili, de nupt. §. i., ff. de ritu nupt. l. Nuptiae,
et hoc uerum puto.

§. 13. Ad collulerales iranseamus, et ad fratrem ei sororem,
et causu breuituiis prosequendo solum pariem ìnedium urboris ad
modum uexilli; cjnu intellectu reliquu inielUgeinr, quod per se
patet. Dicamus de fratre et descendentibus. Sub cellulu frutris,
frutris filius filiu, ex illa fratris nepos neptis, ex illu frutris pro¬
nepos proneptis, et frater P. est cnm P. in primo gradu secundum
cunones, in secunda secundum leges. Eius filius in secundo se¬
cundum i-unones; in tertio secundum leges. Nepos in tertio secun¬
dum canones: in quarto .secundum leges. Fratris pronepos est ipsi
P. in qnurto secundum cunones, in quinto secundum leges, et sic
debet esse ntrmine punciaiio, ei isti snnt collaierules ud P. Et mine
de cellulu putris fecimus stipitem. Fuc conséquenter stipitem de
uno; ex eo puirnus umitu, ex illa fruter putrnelis ei umitinus,
soror putrnelis et amitina, ex illu horum filius filiu, ex illu horum
nepos neptis. Puirnus esi P. secundo gradii, frater jìutrnelis
etium secundo grudu, filius in terliv, nepos in (juurio secundum
cunones. Per leges uutem puirnus in tertio, fruter puirnelis in
quuriu, filius in quinto, nepos in sexto, et sic debet esse utrutpie
punctuiio. Posteu fuc proauum stipitem, ei hubet filios pairnnm
magnum, umitum magnani, auum et auium, auunculum magnum,
et muterternm mugnum. Illos non prosequimur. Ex cellulu pu-
irui mugni proprior sobrinus, propior Sabrina, ex illa horum
filius filiu, ex illu earundem nepos neptis. Et quiu P. distui u
proauo, quem tiunc feci stipitem, tertio gradu, ergo upuiruo tertio,
et u propiori sobrino tertio, et u filio tertio, et a nepote, tpd exit
lineam aeqnuUiaiis, quurto secundum cunones. Secundum leges
uero distui P. a patruo mugno quarto, u propiori sobrino quinto,
et a filio sexto, a nepote septimo, et sic debet esse utraque punctu¬
iio. Alodo fac ubuuum stipitem cutn tribus filiis, scilicet propu-
truo, prouno et prounnnculo. De piroununcnlo non proseqnor.
Ex cellula propuirui oritur cellulu horum filius filia, ex illa ho¬
rum nepos neptis, ex illa eorundem pronepos proneptis. Isti
omnes sunt cum P. in quarto gradu, quia P. disiai a stipite in
quurto gradu, et ex illa linea nullus exit lineam aeqnalitatis, ergo
omnes distant quarto. Secundum leges proputruus distat V.,
filius VI., nepos VII., pnniepos VIIL, et sic debei esse utraque
punciaiio.

§. 14. Nunc uidendum est, quibus regulis grudus illorum
collaierulium cognoscaniur? Collateralium aequalis lineae nnum
trudo regulum secundum cunones:

§. 15. Collaierulium in lineu acquali quoto gradu quis distat
a communi stipite, iota distant ititer se, nel .sibi utiinent: hoc se¬
cundum cunones. Exemplum pone: quundo facis abanum stipi¬
tem inier P. ei pronepotem propuirui; nam quia illi snnt in linea
acquali, ipiilibet distat a stipite quurto gradu: ergo inter se quarta.

§. 16. Secundum leges nero aliter est, et sic dicimus regulam:
Colluierulinm in lineu uequuli quoto grudu quis distai a communi
 

stipite, iota duplicato distant inter se, uel sibi utiinent. Vides ergo
ex superius didis, ei ex punciutione, quod praedicti P. et pronepos
propuirni distunt Vili. Et insurgit illu diuersitus, qniu secun¬
dum leges quueUbet personu grudum. fucii in collaierulibus. Unde
duo fratres fuciuni duos grudus: secundum cunones uero duae
personue fuciuni unum grudum. Unde (ui paiei in cellulu frutris)
fruter esi cum P. in primo gradu secundum cunones, in secundo
secundum leges: sed computuiio eorum ob aliud fit, quam nostra.
35. quaest. 5. cup. 2. Bene ergo dicitur secundum leges, quod iti
uequuli linea collaierulium, siue lineu sii puris numeri sine dispu-
ris, non est reperire disparem grudum. Vide in lineu puris
numeri secundu nel quuriu, disparis numeri primu uel tertiu. In
primu duo gradus, in secunda quuiuor, in tertia sex, in quarta
octo, quod non esi secundum canones, ([niu in acquali linea dispa¬
ris numeri habemus disparem gradum, qnia in prima primum, iti
tertia tertium, in quinta quintum, ei sic de singulis.

§. 17. JSfnnc restui uidere de colluieruUbus in linea inue¬
quuli, de quibus trudiinr tulis regulu secundum cunones: Collate¬
ralium in linea inuequuli quoto grudu remotior distui u communi
stipite, iato distunt inier se. Exemplum pone faciendo ubuuum
stipitem, P. et filius propuirui sunt in lineu inacquali. Compuie¬
mus ergo a remotiori, sciUcet u P., sed P. distui u stipite qnurto
grudu: ergo a filio propuiruiIV., et idem in descendentibus nscjne
ud lineum ueqnulitatis: et hoc esi, tjuod dicimus, quod personu
uddiiu personue ustjue ad lineam aequulitutis non crescit grudus,
quiu proputruus, filius eius nepos ei pronepos omnes distant IV.
grudu u P. Sed uliter secundum leges, secundum quus talem
regulam trudimns:

§. 18. ColluteruUnm in linea inacquali quot sunt perstmae
stipite dempia, tot sunt grudus. Unde P. a stipite disiai IV., a
propatruo V., a filio VI., a nepote VII, a pronepoie VIIL, et
sic quuelibet persona facit grudum. Vides ex supru dictis, quod
P. non potest contrahere cum uliquu de urbore. Distui enim a
summo, scilicet abuno, ab imo, scilicet a nepote, ab extremis col¬
laierulium, ub omnibus his quarto, a mediis citeriori; per quod
satis patet, qnod cum nullo potest contrahere. Sed si extremus
in collaierulibus, uiputu si pronepos propuirni, uel pronepos fra-
iris procreuret filiu-m, posset P. cum illa contrahere. Licei uniem
contrahatur in quinto gradu, remunet iamen consanguinitas, pro¬
hibitio enim, quae per ins posiiiunm processerai, potuit tolli, sed
nuiuruUa snnt immuiabilìu. 5. Dist. in princ.

§. ig. Scire debes, qnod communiter dicunt doctores, quod
abauus et proauns et uuus sunt bigumi, dicentes, qnod si noti
esseni bigumi, non possent filii eorum coniungi, quum essent fra¬
tres; sed de hoc non multum curo, qnia eadem rutione sic esset
de aliis cellulis duplicibns, quod -personae eurum esseni bigumi.
Unde fingumus, perinde uc si in quulibet duplici cellulu hubere-
mus quuiuor personus, uc si diceretur propatrnus ei uxor, p)ro-
amita ei muriins, nnde dupdicaiio posiiu fuii, ut nomina demon¬
sirarent in utroque sexu, non ui eos coniuges denoiarei. Sciendum
esi etium, quod in collateralibus aequalis lineae bene sequitur ista
regala affirmumlo et negundo: Ego et iu sumtis consungninei in
lineu uequuli ei ego possum accipere filium tuam : ergo tn meam.
Et negatine: Ego non possum accipere filiam tuam: ergo nec tu
meum. Affirmutinu procedit in linea aeeptali quarti grudus;
negutiua in tertio uel citeriori. Sed in linea inuequuli hoc non
procedit uffirmundo nel negundo, quiu, si unus est in quarto, alter
in tertio uel citeriori: qui est in tertio uel citeriori, potest con¬
trahere cnm filiu eius, qni esi in qnurto gradu, et non e conuerso;
unde propatruus, huins filius ei nepos cimtruhere possunt cum
filiu P., sed non e cimuerso.

§. 20. Demum quaeritur: un colluterules, quorum unus est
in quinto ei ulier in primo, puta filia P. et proputruus, passini ad
inuicem contruhere? Dicit Hostiensis quod non, et hoc not.
Extra eod. e. Qnod dilectio, et cup. Tuu, et in summu huius
iii. de consung. §. Numquid in n. et i. Quod per suu argu¬
menta nititur probure sic: Scilicet pater et filius unu persona
censentur, C. de impub. et aliis subsiii. l. ult. Sicui ergo non
contrahitur cmn stipite, sic nec cum filiis siipiiis. Bene facit
praedicta decret. Tua, -ubi frutres uidentur poni jtro stipite.
Contrurium tenet Bern., qnod colligitur ex glassa, quum ponit
supru eod. ili. e. uli., ei Ra. et Io. de Dea., ei hoc est nerissimum,
quod probant uerba regulue po.situe sub eod. e. idi., dum dicit ibi:
„descendentium ab eodem; sed certum est, quod propatrnus
descendit a stipite. Praeterea aui dicis, qnod est Inter eos prohi¬
bitio aseendentium et descendentium, ant collateralium ; de primo
paiei negando, quod certum est, filium P. non descendisse a pro¬
patruo. Esi ergoptrtthibiiio collaierulium: sed certum esi, quod
isti distunt (plinto. Quid igitur impiediut istos colluterules con¬
truhere, non uideo.    lounnes Andreae.
 

90*
  Page 1429-1430