Corpus iuris canonici. (v. 1)

(Graz :  Akademische Druck- u. Verlagsanstalt,  1959.)

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page [1433-1434]  DECLARATIO   AFFINITATIS.
 

Affinitas secundum cunones est personarum proximitas ex
coitu proneniens, omni carens purenielu. Et dicitur uffinitus,
quasi duorum ad unum finem unitas, eo quod duae cognaiiones
diuersue per nuptius secundum leges, nel per coitum secundum
cunones copuluniur, ei alter ad ulterius cognutionis finem accedit,
ut ff. de grad. cognat. l. Non facile §. Affines.

Scias auiem, quod uffinitus est perpetuum impedimentum,
qnod dur ut etium mortuu persona, qua mediante contrahitur, 35.
q. IO. Fraternitatis.

Per carnulem copulum uiri et mulieris inter consanguineos
mulieris et uirum, et inter consanguineos uiri et mulierem contra¬
hitur uffinitus primi generis eiusdem gradus, cuius esi consangni¬
nitus. Si ergo consunguinens tuus cognoscui mulierem: si uis
scire, quoto gradu affinituiis utiinet libi mulier illu, uide, quoto
grudu esi tibi consangnineus tuus, et quoto est tibi ille consungui¬
nens, iota mulier est libi affinis, ei semper in primo genere. Di¬
ctum est in regula: ,,uiri et mulieris,'-'- et non „niri et uxoris,'-'-
quia secundum canones etiam per coitum fornicurium ei incestuo-
 

sum coniruhitur affinitas. Patet de eo, qui consang. uxor. suae,
cap. Discretionem et cup. penult. Inter consunguineos mulieris
et uirum, et consunguineos uiri ei -mulierem ideo dicitur, qnia inter
uirum et mulierem non contrahitur affinitas, sed ipsi suni affinitatis
cuusu. Item inier consunguineos uiri, et consunguineos mulieris
nnllu esi uffinitus. Unde dna frutres contrahunt cnm duabus
sororibus, paier ei filius cum muire ei filiu; sed esi affinitas inier
consanguineos mulieris et ipsum uirum, et consunguineos uiri et
ipsum mulierem. de consung. ei uffinii. e. Quod super his.

Regulu: Quotiescunque inter unum personam, de quibus
quaeritur, et coniugem alterius non est uel non fuit consanguini¬
tas inter quartum gradum inclusine, nulla est prohibitio, ut inter
me et coniugem nepotis mei non potest esse matrimonium, quiu
nepos meus est mihi consunguinens iniru qnurtum grudum.

Aliud exemplum: Soror mea hubuii muriinm, eu marina
maritus eius alium accepit, quo defuncto poterà contrahere cum
dus relicia, quia inter me et illam relictam nulla est nec fuit con¬
sangninitus.
 

DECLARATIO  ARBORIS  AFFINITATIS
 

Ad urborem uffiniiutis et dus muterium iranseamus. Et
primo uidendum est, quid sii affinitas et unde dicatur, et quomodo
ipsius genera insurgunt, et gradus computentur ; deinde arborem
formemus. Ponemus postea quaedum notabilia, et quusdum
quaestiones.

§. I. Est auiem Affinitas personarum proximitas ex coitu
proneniens, omni carens parentela. Hoc secundum canones; sed
secundum leges est proximitas proneniens ex nuptiis, ei requiritur
secundum leges, quod legitimae sini nuptiae, non inierdictue, ut
coniruhuinr uffinitus, ff. de grad. l. Non facile §. Sciendum.
Et dicitur uffinitus, quasi duorum in unnm finem unitas, eo quod
duae cognaiiones diuersae per nupiias secundum leges, uel per
coitum secundum canones copularìiur, et alter ad alterius cogna¬
tionis finem accedit, ut in ead. l. §. Affines.

§. 2. Sed quod per fornicurium coitum et incestuosum se¬
cundum nos contruhuiur uffinitus, putet de eo, qui cogn. consang.
uxor. suae, cup. Discretionem, ei eod. titul. cup. penult. Sed
consideratio legis fuit circa hereditates et tutelas deferendus, et
ne quis cogutur uduersus affinem testimonium dicere ff. de gradib.
l. lurisconsultus inprinc, et ff. de testib. l. 3., et 4. quaest. 3. §.
Item in criminali uers. Item lege lulia. Sed canon quoad
mutrimoniu prohibendu considerauii unionem carnis, quae insur¬
git ex copula. Et esi uidere secundum hoc, quod concurrere potest
atiinentia consunguinitutis et uffiniiutis, ut si quis cognoscat con¬
sunguineum suum, omnes consungninei utriusque sunt utrique
uffines. Scius uutem, quod uffinitus est perpetuum impedimentum,
quod durai etiam marina personu, qua mediante contrahitur. 35.
quaest. 10. e. Fraternitatis. Nec oritur uffinitus expollutione
extruordinaria, quue fit extru claustra pudoris, 35. quaest. 3. e.
Extr aor dinar iu, ei udde, quod ibi not.

§.3. Et insurgit uffinitus ex coitu interdum cum publica
honestate, interdum sine, et publica honestas interdum sine uffini¬
tute nt, si cognosco uxorem uel sponsam, hic impedimentum esi
publicae honestatis et uffiniiutis; si cognosco non sponsam, hic
uffinitus sola est; si sponsam nondum cognoui, ibi sola publica
honestas. Hoc dico, quia, si marina est uxor tua, et uis con¬
trahere de dispensatione ecclesiue cum consunguineu sua, ei ec¬
clesia dispensai, quod possis contrahere cnm illa, non obstunie,
quod sit tibi affinis, tuli gradu per dispensationem adhuc con¬
trahere non poteris; quiu, Ucet subluium sit impedimentum uffini¬
iutis, non iamen sublatum et impedimentum publicae honestatis.
Debes ergo facere exprimi, quod possis cum tali contruhere non
obstunie impedimento publicae honestatis prò eo, quod desponsasti
consunguineum eius in quarto gradu, et non obstunie, quod est libi
uffinis in quarto prò eo, quod dictam desponsuium curnuliier
cognouisti, et tunc matrimonium procedere poterli.

§. 4. Genus affinituiis cognoscitur per hunc regulum, sed non
gradus.    Persona uddiiu personue per carnis  copulum mutui
 

genus, sed non gradum. Isto modo, d is, qui est mihi in secundo
gradu consunguinitutis, cognoscit mulierem, illa est mihi secundo
gradu affinituiis, et primo genere; si uliu,s eum cognoscit, ille
attinet mihi secando genere affinitatis, et secundo gradu; si ille
aliam mulierem cognoscit, illa attinet mihi tertio genere affinituiis,
et secundo gradu. Sed quia solum primum genus hodie habet
prohibitionem, et quiu B. piene trudidit Extra de consang. et
uffin., cup. Non debet, hic circa hoc non insisto. Ergo si per¬
sonu mihi consanguinea coniungat sibi alium personum carnali
copula, persona iuncta est mihi affinis primo genere affinitatis: si
attinens mihi primo genere uffiniiutis carnali copulu se alteri
commisceat, illu attinet mihi secundo genere; si affinis mihi se¬
cundo genere uliquum cognoscat, illa est mihi uffinis tertio genere,
sed eodem gradu. Est igitur uidere de gradibus. Certum est,
quod affinitas non habet hodie prohibitionem nisi in primo genere,
et in ilio usque ad quartum gradum, licet affinitas non habet suam
specialem computaiionem graduum, sed computantur gradus affi¬
nituiis secundum grccdus consanguinitatis. Si ergo consangnineus
tuus cognoscat mulierem, si uis scire, quoto gradu affinitatis
attinet libi illa mulier, uide, quoto gradu est tibi consangnineus
tuus secundum regulas, quas tradidi in proxima arbore, et quoto
est tibi ille consangnineus, loto mulier est tibi affinis, et semper in
primo genere.

§. 5. Nunc formemus arborem. Et in medio arboris sunt
quatuor cellulue, et in prima superiori ponitur primus gradus, in
secunda secundus, in tertia tertius, in quarta quartus gradus. Et
de his primo quaeritur: quare ponantur in medio frutris et so¬
roris? Secundo: quare non exprimant aitineniiam, dicendo, pri¬
mus gradus affinitatis, et sic de singulis? Ad primum die, hoc
fuisse, ut detur intelligi, quod affinitas oritur ex consunguinitute,
et quod ab utroque sexu uirili et feminea affinitas contrahatur.
Ad secundum die; aitineniiam non fuisse expressam, ut illa com¬
putuiio graduum ud consunguinituiem et uffinitutem referatur;
unde soror ei frater sunt in primo gradu consanguinitatis, et fra-
ter et uir sororis sunt in primo gradu affinituiis, ei sic de uliis.
Deinde a latere dextra dictae lineue ponitur uliu linea quatuor
cellulas continens ; in prima scribitur frater, in secunda frutris
filius, in tertiu frutris nepos, in quuriu fratris pronepos. Ad
dorsum huius uliu linea, continens alias quatuor cellulus, in qua¬
rum prima scribitur uxor fratris olim relicia, in secunda uxor
filii fratris, in tertia uxor nepotis fratris, in quarta uxor prone-
potis fratris. A latere sinistro suni uiiue quuiuor cellulue, qnu¬
rum primu soror, secunda sororis filia, tertia sororis neptis,
quuriu sororis proneptis. Ad dorsum hurnm sunt aliae quatuor;
prima uir sororis olim relictus, secundu uir filiue sororis, tertia
uir neptis sororis, quarta uir proneptis sororis. Ponuntur etiam
aliae duae cellulue, una a latere dextra continens, relictus reli¬
ctae frutris; a sinistris, relieta relieti sororis, quae secundum
  Page [1433-1434]