Corpus iuris canonici. (v. 2)

(Graz :  Akademische Druck- u. Verlagsanstalt,  1959.)

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page 917-918  917

privilegio meruerunt*, videlicet, ut, quura generale inter¬
dictum terrae fuerit, liceat eis, ianuis clausis, non pulsatis
carapanis, exclusis excommunicatis el ìnterdictis, suppressa
voce divina officia celebrare, inlerdicto partìcularì se as¬
serant non arctari, dicentes^ Ulud interdictum generale
duntaxat, quum** regnura, vel saltem provincia tota sub-
iicitur interdiclo. j Propler quod et ìustìtia saepius deperù, el
praelaiorum senienliae conlemnuntur, quum in olìis prodndis
inierdìdis divina celebreni, ei, suspensis organis olìorum, ipd
ptilsaiis campanis et apertis ianuis quoslibet pasdm recipiant od
dimna. Quum autem' in privilegiis^ de regno vel provincia
nil expresse dìcatur, nomine terrae non solum regnura vel
provinciara intelligi voluraus, verura etiam villam el castrum,
ut et in his locum habeat quod" de generah dìcìtur inter¬
diclo, ddelicet ul, quum villa vel castrum generali subiicìtur
interdìcto, praescrìpia prìvUegìi forma debeat observarì. [Dat.
iot. VIL Id Febr. 1199.]

GAP. XVUI.'

Privilegium contra consueludìnem, turi communi obvlantem, large est

Interpretandura.  IL d. secundum intellectum abballa antiqui, et est casus

not. secundum hunc Inlellectum.

Idem Altissiodorensi» Episcopo.
Quura libi de benignilaie sedis apostohcae sii indullum,
quod ordinatio rerura clericorura ab intestato decedentìum
lìbere in tua poleslaie ac dispositione permaneat, volens omnem
maieriam scandali removere, quod aliquando inier le et iuos^ est
subortum super duobus, nos consulere voluisti, primo, an ap¬
pellatìo vocabulì clericorura tara ad canonicos quara ad non
canonicos extendatur; fSecundo, an illis*, quì in voluntate ei
dispodiione allerius suam comminimi uliìmam voluntatem, nìl per
se penìtus ordinanies nec determìnontes, quid^ cui loco vel per¬
sonae conferrì debeat, dicantur decedere intestali. Primae ìgilur
Consultationì tuae taliter^* respondemus, quod appellatio
clericorum non solum alìos, sed etìam canonicos com-
prehendìl'. In secunda eie. (cf. e, 13. de testam. III. 26.)
[Dal. Lat. 1202.]

OAP. xix.i

Iurans obedire praelaio ot oooloelae, non cloro dioeceaano, sod capìtulo

ecelosiae catbedralis obedire lonolur.

Idem Praeposito» et Capitulo Piacentino.
Quura clerici Piacentini iuramentura praestanl^' sub*
hac forma verborum : „Ego talis ab hac hora in antea fidehs
ero et obediens sanciae Placentinae ecclesiae, el doraino
meo, episcopo Piacentino," per vestras nos literas consulere
voluistis^, utrura intelhgi debeai clerus totius dioecesis, an
capitulum tantura ecclesiae cathedralis. Nos igilur discre¬
iioni vesirae praesenti pagina taliter^ respondemus, quod per
ecclesiae Placentinae vocabulum In forraa iuraraentì prae¬
scripti non debeai" inlehigì totius** dioecesis clerus; el, si
capitulum intelhgatur ecclesiae cathedralis, is tamen, qui
praeslai huiusraodi iuramenlum, episcopo, tanquara capili,
princìpaliter obhgalur.  [Dat Ferentini VI. Non. lui. 1203.]

CAP. XX.l

Appellatione  eccles tasti cao  cenenrae comprehenditor  excom municatio,
eusponeio ot interdiclum,

Idera Priori S. Fridiani» Lucani.
Quaerenti, quid per censuram ecclesiastìcara debeat
intelhgi, quum huiusmodi clausulam ìn nostris literis ap-
ponìraus, responderaus, quod per eara non solum interdicti,
sed suspensionis et^ excommunicaiionis sentenlia valeat**
intelligi, nisi li* iudex discretus, rerura el personarura circura-
slanlhs indagalìs, ferat quara raagis viderit expedire.
 

DECRETAL. GREGOR. IX. LIB. V. TIT. XL. DE VERBORUM SIGN. e. 18—23.    918

GAP. XXL'

In privilegile de decimis novalium non solvendis illud appellatur novale,

de cuiuB cultura non est memoria, et quod prius modicum vel nullum

fructum afferebal.

Idem Caesarauguslano Epìscopo».

Quid per^ „novale"* vocabulum intelligi debeai, a noWs
tua fraternitas requisivit. Licei autera quidam dixerint,
quod novale sìt lerra praecisa, quae anno cessai, alhs as¬
serentibus, quod ex Silva, quae arboribus^ exslirpalìs ad
cultura redìgìlur, fieri*' novale dìcatur, quarum utraque
interpretalìo ex cìvìlibus legìbus colligitur': Nos igilur3* m-
quisitioni tuae taliter respondemus, quod eara credìmus
praedecessorura nostrorum ìntentionem fuìsse, quum phs
locìs indulgenliam de novalibus concesserunt, ut novale ìn-
teUexerint agrum, de novo ad cullum redacium, de quo non
exslal meraoria, quod ahquando cullus fuisset. Sed nec de
quohbel tali novali credìmus eis indulgentìam fore con¬
cessami, nisi de ilio duntaxat, cuius decìraam'" religiosus
poiesl convenius absque gravi detrimento parochialis eccle¬
siae detinere 11, quum talis sit saepe locus incullus, de quo
parochialis ecclesia raagnos percipìt deciraarum ratione pro¬
ventus.  [Dat. VilerbU XL Kal. Sept Ao. X. 1207.]

GAP. XXlLi
Si ecclesìa, subiecta episcopo, unitur alteri, vel gubernanda commitlilur.
salvo iure matricls ecclesiae: per matricem ecclesiam inlelligilnr catbe¬
dralis, et non Romana.

Idem Abbatì F. et B.»* Monachis Alcobaciae.
Venerabili fratri noslro Colubrìensì ^ episcopo dìdiciraus
conquerente, quod, quura fralres sanctae Crucis monasterium
de Argariis* sub proiectione sua nuper receperint, quod suis
praedecessoribus episcopalia iura consueverat ab antiquis^
teraporibus exhibere, nunc*" quodam de canonicis suis sìne
suo consensu ibi facto priore, occasione cuiusdam privilegii,
a bonae memoriae C P-dpa. praedece.isore nostro veritate tacita
impetrati, eidera episcopo debilam obedieniiam denegai ex¬
hibere, inde sumpta 8 occasione, quod per matrice ra eccle¬
siam non cathedralem intelhgit"*, sed Roraanam. fQuia
vero non est noslrae intentionis, ut Ìura fratrum nostrorum
temporibus nostris [indebite] minuantur, causam ipsam volns
duximus commìlienUam, Ideoque^" per apostolica scripta
raandaraus, quatenus, si alìud vobis non occurrerit, propler
quod dicius prior non debeat dioecesano episcopo re-
sponderei', vos eura ad eara praeslandam eidem, sicut
praedecessores sui praedecessoribus episcopi praestilerunt,
per censuram ecclesiasticara corapellatìs, non obstante
privilegio ìn praeiudiciura Colubrìensis ecclesiae per sub¬
reptionem obtento. Nos enira per raatricem ecclesiam
cathedralem inlelligì volumus, non Roraanara. [Quod si non
omnes etc.  Dat Romae III, Kal. Iun. 1198.]
 

s ulterius et odll foraitera valeat raluielrare (admin. ; Cah), vel quod inter-
ctum dici dobeat gonoralo, amodo In dubium revocetur, slgnificallone
bis praesenlium ìntlmamue, quod quumin priv.: CReg. 8)privileeio:
57; privilegium; ta 9) ndd.; et: Cacgh.
„    —..r  .1 D.-j,...!—ex Reg. Brequ. '

AutlsB iod orent-    . .
3) oSd.; canonicos;" die '4)llÌI;Cac   5) quid: deest; C»   6) tal.: deesi;

FOHIK; luae(add.; talller: C») duximue respondendum: CReg.   "*-----

prehendat; Onh.

Cap. XIX.  1) ResUiulum ex Reg. Bregu. VI,

e. 1. de rescript in la. VI.; Comp. Ili. e. 3. A. t. (6, —.,     -, ----------------

praep. etc: Reg.; —Potlhasi no. 1956.     3) praeslenl: BILMNCabcBeg.;

praesliterint: F    4)in: Cb    6)volulell: FLaCac    6) tal. ; deesf: Oc

7) debet: LaMNCBeg.   B) totus: Ch.

Gap. XX, l)Comp. HL e. 4. ft. i. (5, 23.) 2) nomen eornipt. esii» FB/;
-acr.no. 1198-1205.-Potiftast HO. 3B65. 3)vel:Cfi 4) vaìeat: reffiJRSc
5) ut: FOBlKlaMm
 

; Alan, auct ext. Ut
 

tiU de stando Iuri.  SI v
Incerdictna prò manifeeta offenea, tunc prius debei sallefacere, antequara
abeolvalnr.  Et dicitur manifesta, de qua constat per confessionem vel
probationera legitìraam vel rei evidentiam.  H. d, cum cap. eequ.

Idera Abbati sanctae Genovefae, Decano el
Cancellario Parisiensibus».
Ex^ parte in Christo dilectae filìae nobilis mulierìs comi¬
tissae Blesensis, ^ad* nosiram praeseniiam destinali, sibì
postularunt audientiam exhiberi, ut audìremus iniurias, quas d el
suis inferi eccleda Carnotensìs, quibus ei dUecio filìo S. de Bero^
canonico Carnotensi, quipro ìpsa staimi eccleda, dUecium filìum

Reg. 6) fieri nov. die: dessi; ii. 7) add.: quibusdam aliis alller in-
lellìgenlibna super boc sedera ap. consulere voluisti: de     8) tamen;

Codd. colt Cagh Reg.; autem: Cc.     9) concesalsee: Cbc     10) decimas:

CReg.    11) retinerei Eeg.

Cap. XXIL  l)flesti'iutume3;fleff.flflt.I,222.;(5)mp.m.c.6,ft.t.(5,23.)

2) P.: FRIKC: abbati de Alcobacia, fratri Henendl et P. Exod. monachis
Alcobatiae: Beg. ; —Potthast ne 230. 3) Golimbriensi; Beg. 4)Arganl!:
Reg.; nome» in Codd. comipl. est 3) add.: re Ire : CT 6)numero: Cgh
7) Coelest.! (JffCt; Clemente! Ce Eeg. 8)praesumU; Cfi 9) inielligunt;
SCabgh Beg.; intelligilur! FH     10) commìll., per ap. scr. mandanles:
CEeg. 11) respondere, eum ad praeslandam diclo epiacopo debilam
reverentiam, eicut praedecessores sui praedecessoribus epiecopi prae¬
stiterant, app, rem. per cens. eccles. compellatis. Nos enim per matricem
ecclesiam cathedralem intelligere volumus, non Romanam, non obstante
privilegio, in praeiudicium Cetlmbriensia (Colubrien.: Q eccleelae per
subreptionem obtenlo; CReg.

Gap. XXnl,  1) Reslilutum ex Beg. Brequ. II, 2, 674, — i'ii' exstare
BichUrum fugit — Comp. IH. e 1. ft. i. (5, 23.)     2) Potiftasi no. 2467.

3) DUecti filli W, et Simon clerici ex ; Reg. 4) nuncii ad : C Bicht 5) in
Codd. C el ap, Bicht, nomen corrupt esl.

58*
  Page 917-918