Studer, Julius, Schweizer Ortsnamen

(Zürich :  F. Schulthess,  1896.)

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page 186  186

#fterfirtgen, St. ©d)., o. W- Ostrolf.

#ftetntnubiltgeir. St. S.,  1236 Ostermundigln.

©Wftngen, St. Q., 1044 Otilingun, 1256 Otolvingin; bei
ben' 9?ad)fotitmen beg Otolf (b.I). Ot-wolf, SBolf ober
Sätnpfeu für fein ©igeutunt).

^ttnaifingen, St. Sla., $91 Audomar, Dtmar.

@ffeit0arf;, St. Q., 831 Marcha hotumbacharia, 1255
Hottonbach, Sad) ber Hotta ober Otta; bie fpätere
gortn, 1285 Ottenbach, bagegen Sad) beg Otto.

©ffeitßerß, St. ZI)., Dttenl)aufen, St. 8., uvf. Uttin-
husen;   ma'§rfcl)eiitlid)   Dpferftätte beg Wotan ober Uto.

^ffilion^ St. Q., 807 Otincbova, urfp. Ottioghoven, §öfe
heß Otting (Otto).

Ouchy, St. SBt., 11. 3f)b. Osciacnm, Oschie, Ochia, aug Dfd),
haß and) in Üd)tlanb, fr^. Oex ftedt; attg rotuanifirtem
Ogo, Ogoz, mit angel^ängtetn t, unb bieg mieber ixx--
fatntuenl)ängenb tud got. atisk, al)b. ezzisc, Sf^meibe
(ät^ett); alfo  — SB e i b e l a n b.

Oulens, St. m., 1218 Ollens, Ouleins; SBol)nftätte ber
Ollingen, b. l). ber 5?ad)fotutnen heß Ollo.

Pair, !a fiollle, St. SB., == blauer ©ee, 0. Zial goille,
fr^. gouille, ^$fü^e, ©ee, uttb pair, blau.

Palas, las itu 2)^ünftertal, St. ©r., rom. pala, Serg=^©rat
ttiit Qaden nnb Suppen; fett, bal, ,^öl)e.

Palezieux, St. SBt., 1154 Palaisol, 1228 Pallexious; 0. tat.
Palatiolnm, dim. 0. palatium ~ fleine ^fal^, oorüber^
gellenbe 9?efibenj fränfifd^er gürften ober bereu SRepräfen-
tauten.

Paiü, St. ®r., 0. rotn. palüd, palude, ©utupf, 9^ieb (iat
palus), aud) Saunt= unb ©raggarten, ^er Taxxxe murbe
oon einer fold)en ©tede auf ben Serg, ©letfd)er uttb ^a^
übertragen.

Paizadair, St. ©r., 0. it. Zial palzä, rul)en.

Pampigny, St. SBt., IOI6 Pimpinengis; $91 Pimpin.

^aXiXX, St. ©r., urf. Piniu, Pinniges, Paniges; rom. Pig-
niu, Paniu, fann 0. panicum, gend), ©etreibeart, it.
panica, curm. panetscha, itu griaid panizza,  aber nod)
  Page 186