Slovenské pohl'ady (roč. 32)

(Bratislava :  Matica slovenská  )

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Rok 1912, Sošit 7: Page 437  437

K storoCnej panniatke snnrti
Antena Bernoláka.

Z rukopisu M. Sepetnína podáva Stefan Misik.

Dña 15. januára 1913 slávirae storoCnú pamiatku smrti Antona
Bernoláka, patriarchu novej literárnej doby slovenskej, ktory po¬
loáil základ slovenskému písoraníetvu.

Neraám v úmysle opisovaí osobnosf a pósobenie A. Bernoláka.
Urobili to iní spisovatelia, ktorí v storoCnú pamáf prvého «UCe¬
nébo slovenskébo Tovariástva" písali a A. Bernolákovi ako jeho
zakladatelovi a vodcovi prvé miesto urcili. Cheem teraz k storoCnej
pamiatke jeho smrti prispieí tym spósobora, áe rod Bernolákoveov
oznaCíra a podara tak, ako ho z bodnovernyeb praraeñov poznaf
moáno. Pri opise torato prichodí mi, hoci zkrátka, zraienif sa o ve¬
ciach súvisiacieh s dejinarai jeho predkov. Podara teda i krátky
obraz stolice, do ktorej sa prisfabovali jeho predkovia, a dedovizne,
ktorá be vypestovala.

Zivotopis Antona Bernoláka vedie nás do najsevernejáej stolice
naáej vlasti: do Oruvy.

O prvopoCiatoCnoni vzniku Oravy staré dejiny ralCia. Bela IV.
dña 11. augusta 1264 nakladá obecenstvu liptovskérau myto platif
v Tvrdoáíue od tovarov z Poiska dovezenyeb. a to od voza na jed¬
ného koña dva nové groáe alebo áesf starych. Zaludnatenie Oravy po¬
Cína sa V XIII. století, prisfahovalcarai z Liptova a súsednych stolíc.
Osady povstávaly na práve áoltystva: prisfahovalci vyrúbali pralesy
a V rúbaniskácb zakladali osady. K torau podujali sa agenti, ktorí
robili sraluvu s raajitelraí zerae, vyraerali priestor pre novú obec
a podelilí ho na rovné Ciastky. Agent obsiahol dve Ciastky, jerau
patrilo pravo ralyna na jedno koleso, pily na jednu dosku erga de-
cimam. K vysadára patrila povinnosf riadif obec a vyberaf dávky
pre panstvo. Menovali ieh Soltysrai. Po dedine, rodisku, kde úra-
dovali, nazyvali sa koncovkou pridavného raena na -sky alebo -cky,
na pr. áoltys slanicky, klinovsky atd. Z tychto prádikátov staly sa
potora rodné, pofaáne zeraianske raená.

Krora áoltystva zaludñovala sa Orava na práve valaSskora
(jure valachali). Kolíska Valaehov je na Balkánskom polostrove.
Ked sa Turci pribrnuli, úbobí Valasi utiahli sa najsamprv do Uhor¬
ska a Sedmohradska; Casora osadili ich královia uhorskí na horné
vidieky, na královské raajetky, a darovali im zvláStné prava. V Orave
za krála Mateja boly uá tri valaSské osady: Kñaáa, Medzibrod a
ValaSská Dubova. Ten isty král 6. marca 1474 listinou na Kvetnú
nedelu v Ruzoraberku vydanou potvrdil ich staré prava, día kto¬
rych súdi ich knieáa a Ci vojvoda, osvobodení sú od kaádej krá¬
lovskej dañe a od rayta, ani okolo zámku nie sú povinní nejaké
roboty konaf. Oprávnení sú svobodne pásf svoje stáda na území
královskom. Od ovíec platia páfdesiatky. Ieb povinnosfou je ochra-
ñovaí cesty od lotrov a zbojníkov, preto sa ira prísne nakladá
ozbrojif sa kuSou (areus mammalis) a prakora (balista), ktorou
zbrañou majú ebiánií poeestnych a kupeov.  Od tych Cias zaludño-
  Rok 1912, Sošit 7: Page 437