Berger, Ossian. Om arfsrätten till sverges och norges riken

(Upsala:  Akademiska Boktryckeriet,  1877.)

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page 45  45
 

III.   Unionskomiteernas förslag tili förändringar
i den gällande rätten.

I en skrifvelse tili regeringen af 24 Jan. 1837
begärde norska stortinget, dels att konungen matte lata
företaga en revision af bestämmelserna om unionsflag-
gahs beskaffenbet och om norska riksvapnets anbringan-
de ä svenska m_ynt ooh i svenska ämbetsinyndigheters
sigill, dels att konungen i alla norska handlingar matte
begagna titeln »Norges og Sveriges Konge» i st. f. den
dittills öfliga »Sveriges og Norges Konge», dels att han
täktes taga i öfvervägande, huru Norge matte blifva med
broderlandet likstäldt i afseende pä diplomatiska arendens
behandling. Med anledning af denna skrifvelse beslöt
konungen i sammansatt svenskt och norskt statsräd 30
Jan. 1839, att ät en komite af 4 svenska och 4 norska
man uppdraga att afgifva underdänigt betänkande säväl
om dessa frägor, som angäende det förhällande, i hvilket
hvartdera af de förenade rikena borde bidraga tili gemen-
samma utgifter och tili det gemensamma försvaret. Af
de i stortingets skrifvelse vidrörda frägorna undantog
han dock frägan om titeln, i hvilket bänser.nde han för¬
klarade sig förblifva vid det garnla bruket. Komiten,
som började sina förhandlingar i sept. s. ä., mäste för
längre tider tili följd af riksdags- och stortingssamman-
träden och andra förhällanden afbryta sina arbeten, hvil¬
ket i förening med den omständigheten, att personalen
under arbetets fortgäng undergick betydUga förändringar,
hade tili följd, att flera är förflöto, innan betänkandet
blef färdigt. Verkningskretsen hade 7 dec. 1843 pä
komitens begäran blifvit af konungen därhän utvidgad,
att komit6n nu ägde att granska riksakten i dess helhet,
dock med iakttagande däraf, att den ej afveke frän de
grundsatser, som för närvarande läge tili grund för den¬
samma. Och ändtligen, sedan Oskar I efter komitens
hörando   kort   efter  sin   tronbestigning   afgjort frägorna
  Page 45