Meet The Team

2019-2020


Pallavi Krishnamurthy

Co-Captain
SEAS '20

Anika Iyer

Co-Captain
CC '21

Parima Kadikar

Team Manager
CC '20

Swati Madankumar

Treasurer
Barnard '22

Harini Srinivasan

Secretary
Barnard '22

Prithi Chakrapani

PR
SEAS '22

Gauri Narayan

BC '20

Anoosha Bannerjee

BC '20

Spoorthi Balu

BC '21

Nabila Haque

BC '21

Pooja Ganesh

SEAS Masters '20

Janani Varadarajan

Barnard '23

Dipashreya Sur

Barnard '23

Bhoomika Kumar

SEAS '23