'A Memorial to Ghalib' (1897) == yaadgaar-e ;Gaalib

by Altaf Husain 'Hali' (1837-1914) == az al:taaf ;husain ;haalii

[table of contents] == *000* == fihrist-e ma.zaamiin

[preface] == *pp. 1-8* == diibaachah

[first part: Mirza's life] == pahlaa ;hi.s.sah : mirzaa kii laa))if

*pp. 9-18*
[date of birth] == 9 == taarii;x-e valaadat
[family] == 9-13 == ;xaandaan
[education] == 13-15 ==ta((liim
[title] == 16 == taa))itil
[maternal family] == 16-17 == nanhiyaal
[personal appearance] == 17 == .suurat-o-shakl
[residence] == 18 == maskan
[literary education] == 18 == mu:taali((ah-e kutub

*pp. 18-28*
[a trip to Calcutta] == 18-20 == safar-e kalkattah
[a dispute with the people of Calcutta] == 21 == majaadalah-e ahl-e kalkattah
[the masnavi 'A Contrary Wind'] == 21-26 == ma;snavii baad-e mu;xaalif
[a stay in Lucknow] == 26-28 == qayaam-e lakhna))uu

*pp. 28-42*
[a refusal of government service] == 28-29 == mulaazamat-e sarkaarii se inkaar
[the event of his imprisonment] == 29-33 == qaid hone kaa vaaqi((ah
[a relationship with the Fort] == 33-35 == qil((ah se ta((aluuq
[a position correcting the king's verses] == 35 == ;xidmat-e i.slaa;h-e ash((aar-e baadshaah
[extemporaneous composition] == 35-36 == badiih-go))ii
[offspring] == 36-37 == aulaad
[events of the Rebellion and the book Dastanbu] == 37-41 == ;haalaat-e ;Gadr-o-kitaab-e dastanbuu
[a stipend from Rampur] == 41-42 == va:ziifah-e raampuur

*pp. 42-52*
[the book Qat'i-e Burhan] == 42-44 == qaa:ti((-e burhaan
[opposition to Qat'i-e Burhan] == 44-45 == qaa:ti((-e burhaan kii mu;xaalifat
[support for Qat'i-e Burhan] == 45-51 == qaa:ti((-e burhaan kii taa((iid
[insults in anonymous letters] == 52 == gumnaam ;xa:to;N me;N gaaliyaa;N

*pp. 52-60*
[the author's relationship with Mirza] == 52-58 == raaqim ke saath mirzaa kaa mu((aamilah
[command of Arabic] == 58 == isti((daad-e ((arabi
[knowledge of Persian] == 58 == faarsii-daanii
[meter] == 58 == ((aruu.z
[astrology] == 59 == nujuum
[Sufism] == 59 == ta.savvuf
[inability with chronograms and arithmetic and geometry] == 59 == taarii;x-o-siyaaq-o-masaahat se ajnabiyat
[calligraphy] == 59 == ;xvush-qa:tii
[style of poetry-recitation] == 59-60 == andaaz-e shi((r-;xvaanii

[morals and habits and opinions] == *pp. 61-71* == a;xlaaq-o-((aadaat-o-;xayaalaat
[kind-heartedness] == 62 == muravvat
[broad-mindedness] == 62-64 == faraa;x-;hau.slagii
[memory] == 64 == ;haafi:zah
[understanding of poetry == 65 == shi((r-fahmii
[judgment about poetry] == 65-66 == su;xan-sanjii
[understanding of books] == 66 == kitaab-fahmii
[wit and humor and mischievousness] == 66-68 == ;husn-e bayaan aur :zaraafat-o-sho;xii
[self-respect] == 68-69 == ;xvud-daarii
[diet] == 69 == ;xuuraak
[fondness for mangoes == 69-71 == aamo;N kii ra;Gbat

*pp. 71-82*
[habit of wine-drinking] == 71-74 == naa))o-nosh kii ((aadat
[religious views] == 74-78 == ma;zhab
[good-temperedness] == 78-79 == salaamatii-e :tab((a
[the problem of imitation of the Prophet] == 79-82 == masa((alah-e imtinaa((-e na:ziir-e ;xaatm ul-nabayyiin

*pp. 82-96*
[praise for poetry] == 82-83 == daad-e su;xan
[fair-mindedness] == 83 == in.saaf
[style of writing evaluations] == 83-84 == taqrii:z likhne kaa ;Dhang
[evaluation of Taftah's divan] == 84 == taqrii:z-e diivaan-e taftah
[evaluation of a re-editing of the A'in-e Akbari] == 84-86 == taqrii:z-e ta.s;hii;h-e aa))iin-e akbarii
[critical viewpoint] == 86-87 == mu;haqqiqaanah na:zar
[love of truth] == 87-88 == ;haq-pasandii
[straightforwardness of speech] == 88-90 == raast-guftaarii
[complaint of lack of appreciation] == 90 == naa-qadardaanii kii shikaayat
[appreciation of connoisseurs] == 90-91 == su;xan-fahmo;N kii qadar
[claim of his incapacity] == 91-93 == apne ((ajz kaa iqraar
[his not composing satires] == 93-96 == hajv nah likhnaa

*pp. 96-105*
[family relationships] == 96-98 == ;xaanagii ta((lluqaat
[longing for death] == 98-99 == maut kii aarzuu
[situation at the end of his life] == 99 == aa;xiir-e ((umr kii ;haalat
[situation of his mortal illness] == 99-100 == mar.z ul-maut kii ;haalat
[the date of his death] == 100 == taarii;x-e vafaat
[funeral procession] == 100 == janaaze kii namaaz
[numerousness of his pupils] == 100-01 == shaagirdo;N kii ka;srat
[Sayyid Ghulam 'Ali Khan 'Vahshat'] == 101-02 == sayyid ;Gulaam ((alii ;xaa;N va;hshat
[Navab Ziya ul-Din Ahmad Khan] == 102-04 == navaab .ziyaa ul-diin a;hmad ;xaa;N
[Navab Muhammad Mustafa Khan] == 104-05 == navaab mu;hammad mu.s:taf;aa ;xaa;N

[second part: a review of Mirza's poetry, and selections from it] == duusraa ;hi.s.sah : mirzaa ke kalaam par riivyuu aur us kaa inti;xaab

[introduction] == 106 == tamhiid
[Mirza's literary capability] == 107-08 == mirzaa kaa saabiqah-e isti((daad
[a review of Mirza's Rekhtah divan and his Urdu poetry] == 108-139 == mirzaa ke diivaan-e re;xtah aur un kii urduu shaa((irii par riivyuu
*pp. 106-120*; *pp. 120-133*; *pp. 133-139* (on 'meaning-creation')

[selections from the Rekhtah divan] == diivaan-e re;xtah kaa inti;xaab

[ghazals] == 139-167 == ;Gazaliyaat
*pp. 139-152*, alif se nuun tak
*pp. 153-167*, vaa))o se ye tak

*pp. 167-174*
[qita'-s] == 167-71 == qi:ta((aat
[ruba'i-s] == 171-74 == rubaa((iyaat

*pp. 174-195*
[a review of the Urdu prose, and a selection from it] == 167-195 == na;sr-e urduu kaa riivyuu aur us kaa inti;xaab

*pp. 196-205*
[remarks on the Persian poetry and prose] == 196-203 == na:zm-o-na;sr-e faarsii par riimaark
[remarks on the Persian ghazals] == 203-205 == ;Gazaliyaat-e faarsii par riimaark

[a selection of the Persian ghazals] == ;Gazaliyaat-e faarsii kaa inti;xaab
*pp. 205-214*, alif se be tak
*pp. 215-226*, te
*pp. 226-243*, daal
*pp. 244-256*,
re se miim tak
*pp. 257-270*, nuun se ye tak

[comparison of Mirza's ghazals with Naziri's] == *pp. 271-279* == mirzaa kii ;Gazal kaa na:ziirii kii ;Gazal se muqaabilah
[comparison of Mirza's ghazals with Zuhuri's] == *pp. 279-286* == mirzaa kii ;Gazal kaa :zuhuurii kii ;Gazal se muqaabilah

[Mirza's Persian quatrains] == *pp. 286-296* == mirzaa kii rubaa))iyaat-e faarsii

[remarks on Mirza's Persian odes, and examples of them] == *pp. 296-322* == mirzaa ke qa.saa))id-e faarsii par riimaark aur un ke namuune

*pp. 323-336*
[Persian verse-sets == 323-25 ==
qi:ta((aat-e faarsii
[comparison of Mirza's tarkib-bands with Naziri's] == 325-36 == mirzaa ke tarkiib-band kaa na:ziirii ke tarkiib-band se muqaabilah

[an example of Mirza's Persian masnavis] == *pp. 336-347* == mirzaa kii faarsii ma;snavii kaa namuunah

[remarks on the Persian prose] == 347-49 == na;sr-e faarsii par riimaark
[a selection from the Persian prose] == 349-410 == na;sr-e faarsii kaa inti;xaab
*pp. 347-366*; *pp. 367-378*; *pp. 379-410*

*pp. 410-419*
[comparison of the Persian prose with Zuhuri's prose] == 410-13 == na;sr-e faarsii kaa muqaabilah :zuhuurii kii na;sr ke saath
[comparison of Shaikh Ali Hazin's and Mirza's prose] == 414-15 == shai;x ((alii ;hazii;N aur mirzaa kii na;sr kaa muqaabilah
[comparison of Mirza's and Abu'l-Fazl's prose] == 416-19 == mirzaa aur abuu'l-fa.zl kii na;sr kaa muqaabilah

[conclusion] == *pp. 420-438*== ;xaatimah

= = = = = = = = = = =

An edition from Nami Press, Kanpur, 1897: on the rekhta.org site.
Another edition, on the rekhta.org site: *Urdu part*; *Persian part*.
The reprint edition from the Utter Pradesh Urdu Academy, 1986: on the rekhta.org site.

There is also a partial, rather subjective translation (including material inserted by the translator) by K. H. Qadiri: Altaf Hussain Hali's Yadgar-e Ghalib (Delhi: Idarah-e Adabiyat-e Delhi, 1990).


 
 -- [Hali index page] -- Ghalibiana -- sitemap -- Ghalib index --