Collection

Essays

 
 
NYCP.GAC.0001.0001

Guanyin Pusa

觀音 菩薩

NYCP.GAC.0001.0002

Weixian Guansheng Dadi

威顯 關聖 大帝

NYCP.GAC.0001.0003

Wenshu Pusa

文殊 菩薩

NYCP.GAC.0001.0004

Sanguan Dadi

三官 大帝

NYCP.GAC.0001.0005

Tianxian Niangniang

天仙 娘娘

NYCP.GAC.0001.0006

Tianxian Niangniang

天仙 娘娘

NYCP.GAC.0001.0007

Cuisheng Niangniang

催生 娘娘

NYCP.GAC.0001.0008

Cuisheng Niangniang

催生 娘娘

NYCP.GAC.0001.0009

Songsheng Niangniang

送生 娘娘

NYCP.GAC.0001.0010

Yinmeng Niangniang

引蒙 娘娘

NYCP.GAC.0001.0011

Yinmeng Niangniang

引蒙 娘娘

NYCP.GAC.0001.0012

Yanguang Niangniang

眼光 娘娘

NYCP.GAC.0001.0013

Naimu Niangniang

奶母 娘娘

NYCP.GAC.0001.0013a

Naimu Niangniang

奶母 娘娘

NYCP.GAC.0001.0013b

Naimu Niangniang

奶母 娘娘

NYCP.GAC.0001.0014

Caigong Caimu

財公 財母

NYCP.GAC.0001.0015

Tugong Tumu

土公 土母

NYCP.GAC.0001.0016

Chuanggong Chuangmu

床公 床母

NYCP.GAC.0001.0017

Huode Xingjun

火德 星君

NYCP.GAC.0001.0018

Benming Xingjun

本命 星君

NYCP.GAC.0001.0019

Siming zhi Shen

司命 之 神

NYCP.GAC.0001.0020

Zeng fu Caishen

增 福 財神

NYCP.GAC.0001.0021

Chenghuang zhi wei

城隍 之 位

NYCP.GAC.0001.0022

Chenghuang

城隍

NYCP.GAC.0001.0023

Banhu zhi Shen

班虎 之 神

NYCP.GAC.0001.0024

Juanshen

圈神

NYCP.GAC.0001.0025

Taiyin Xingjun

太隂 星君

NYCP.GAC.0001.0026

Houtu Huangdi

后土 皇帝

NYCP.GAC.0001.0027

Yuanlin Shushen

園林 樹神

NYCP.GAC.0001.0027a

Yuanlin Shushen

園林 樹神

NYCP.GAC.0001.0028

Qi shi er Shashen

七十二 煞神

NYCP.GAC.0001.0029

Erlang Miaodao Zhenjun

二郎 妙道 真君

NYCP.GAC.0001.0030

Sanjie Zhifu Shizhe

三界 直符 使者

NYCP.GAC.0001.0030a

Sanjie Zhifu Shizhe

三界 直符 使者

NYCP.GAC.0001.0031

Sanguan

三官

NYCP.GAC.0001.0032

Xigui zhi Shen

喜貴 之 神

NYCP.GAC.0001.0033

Weixian Guansheng Dadi

威顯 關聖 大帝

NYCP.GAC.0001.0034

Da Zhonghua Minguo er shi nian Zaojun zhi shen wei

大 中華 民國 二十年 灶君 之 神位

NYCP.GAC.0001.0034a

Da Zhonghua Minguo er shi nian Zaojun zhi shen wei

大 中華 民國 二十年 灶君 之 神位

NYCP.GAC.0001.0034b

Da Zhonghua Minguo er shi nian Zaojun zhi shen wei

大 中華 民國 二十年 灶君 之 神位

NYCP.GAC.0001.0035

Da Zhonghua Minguo ba nian Zaojun zhi shen wei

大 中華 民國 八年 灶君 之 神位

NYCP.GAC.0001.0035a

Da Zhonghua Minguo ba nian Zaojun zhi shen wei

大 中華 民國 八年 灶君 之 神位

NYCP.GAC.0001.0035b

Da Zhonghua Minguo ba nian Zaojun zhi shen wei

大 中華 民國 八年 灶君 之 神位

NYCP.GAC.0001.0035c

Da Zhonghua Minguo ba nian Zaojun zhi shen wei

大 中華 民國 八年 灶君 之 神位

NYCP.GAC.0001.0036

Zhong Kui

鍾 馗

NYCP.GAC.0001.0036a

Zhong Kui

鍾 馗

NYCP.GAC.0001.0037

Tudi Zhengshen

土地 正神

NYCP.GAC.0001.0038

Zongguan Heshen

總管 河神

NYCP.GAC.0001.0039

Menshen

門神

NYCP.GAC.0001.0040

Menshen

門神

NYCP.GAC.0001.0041

Ju bao zhao cai

聚寳 招財

NYCP.GAC.0001.0042

Tian di san jie shi fang wan ling zhen zai [bei ting]

天地 三界 十方 萬靈 眞宰 [碑亭]

NYCP.GAC.0001.0043

Tian di san jie shi fang wan ling zhen zai

天地 三界 十方 萬靈 眞宰

NYCP.GAC.0001.0044

Tian di san jie shi fang wan ling zhen zai

天地 三界 十方 萬靈 眞宰

NYCP.GAC.0001.0045

Tian di san jie shi fang wan ling zhen zai

天地 三界 十方 萬靈 眞宰

NYCP.GAC.0001.0046

He He er Sheng

和合 二聖

NYCP.GAC.0001.0047

Ding fu gong

定福宮

NYCP.GAC.0001.0047a

Ding fu gong

定福宮

NYCP.GAC.0001.0048

Shen xiang

神像

NYCP.GAC.0001.0049

Zaojiu Xianweng

造酒 仙翁

NYCP.GAC.0001.0050

Xing ke

星科

NYCP.GAC.0001.0051

Geigu Zhangzhe

給孤 長者

NYCP.GAC.0001.0052

Qingmiao zhi shen

青苗 之 神

NYCP.GAC.0001.0053

Hanji Xuanwu shen

含[女忌][玄五]神

NYCP.GAC.0001.0054

Tuota Li Tianwang

托塔 李 天王

NYCP.GAC.0001.0055

Min fu shi wang

冥府 十王

NYCP.GAC.0001.0056

Wenchang Dijun

文昌 帝君

NYCP.GAC.0001.0057

Lu Gongshuzi xian shi

魯 公輸子 先師

NYCP.GAC.0001.0058

Jiutian Yingyuan Leisheng Puhua Tianzun

九天 應元 雷聲 普化 天尊

NYCP.GAC.0001.0059

Zhou Cang zhi shen

周 倉 之 神

NYCP.GAC.0001.0060

Tianwen Kuixing

天文 魁星

NYCP.GAC.0001.0061

Huanghe Jin long Si da wang

黄河 金龍 四大王

NYCP.GAC.0001.0062

Jianzhai Shizhe

監齋 使者

NYCP.GAC.0001.0062a

Jianzhai Shizhe

監齋 使者

NYCP.GAC.0001.0063

Shuifu zhi Shen

水夫 之 神

NYCP.GAC.0001.0063a

Shuifu zhi Shen

水夫 之 神

NYCP.GAC.0001.0064

Dongdou Xingjun

東斗 星君

NYCP.GAC.0001.0064a

Dongdou Xingjun

東斗 星君

NYCP.GAC.0001.0065

Yangwang zhi Shen

羊王 之 神

NYCP.GAC.0001.0065a

Yangwang zhi Shen

羊王 之 神

NYCP.GAC.0001.0066

Guanyou zhi shen

管油 之 神

NYCP.GAC.0001.0066a

Guanyou zhi shen

管油 之 神

NYCP.GAC.0001.0067

Wudou Xingjun

五斗 星君

NYCP.GAC.0001.0068

Yulan Pusa

魚藍 菩薩

NYCP.GAC.0001.0069

Sida Tianwang

四大 天王

NYCP.GAC.0001.0070

Banzhen Niangniang

癍疹 娘娘

NYCP.GAC.0001.0070a

Banzhen Niangniang

癍疹 娘娘

NYCP.GAC.0001.0071

Douer Jiejie

痘児 姐姐

NYCP.GAC.0001.0072

Douer Gege

痘児 哥哥

NYCP.GAC.0001.0073

Dizang wang Pusa

地藏王 菩薩

NYCP.GAC.0001.0074

Zhenzhai Fushen

鎮宅 福神

NYCP.GAC.0001.0075

Zhong shen

衆神

NYCP.GAC.0001.0076

Menshen

門神

NYCP.GAC.0001.0077

Menshen

門神

NYCP.GAC.0001.0078

Fengbo Yushi

風伯 雨師

NYCP.GAC.0001.0079

Qingmiao zhi Shen

青苗 之 神

NYCP.GAC.0001.0080

Wang Erye zhi Shen

王 二爺 之 神

NYCP.GAC.0001.0081

Nantianmen Dongchu Siming

南天門 東廚 司命

NYCP.GAC.0001.0082

Tian di san jie shi fang wan ling zhen zai [bei ting]

天地 三界 十方 萬靈 眞宰 [碑亭]

NYCP.GAC.0001.0083

Xuan tan Zhao yuan shuai

玄壇 趙 元帥

NYCP.GAC.0001.0083a

Xuan tan Zhao yuan shuai

玄壇 趙 元帥

NYCP.GAC.0001.0084

Weixian Guansheng Dadi

威顯 關聖 大帝

NYCP.GAC.0001.0085

Da Zhonghua Minguo er shi nian Zaojun zhi shen wei

大 中華 民國 二十年 灶君 之 神位

NYCP.GAC.0001.0086

Dongchu Siming

東廚 司命

NYCP.GAC.0001.0087

Wulu zhi Shen

五路 之 神

NYCP.GAC.0001.0088

Jia zhai liu Shen

家宅 六神

NYCP.GAC.0001.0089

Caigong Caimu

財公 財母

NYCP.GAC.0001.0090

Guanshan zhi Shen

管山 之 神

NYCP.GAC.0001.0091

Shuicao Mamingwang

水草 馬明王

NYCP.GAC.0001.0092

Zeng fu Caishen

增 福 財神

NYCP.GAC.0001.0092a

Zeng fu Caishen

增 福 財神

NYCP.GAC.0001.0093

Peigu Niangniang

培姑 娘娘

NYCP.GAC.0001.0094

Longwang zhi Shen

龍王 之 神

NYCP.GAC.0001.0095

Qinglong zhi shen

青龍 之 神

NYCP.GAC.0001.0096

Baima Xianfeng

白馬 先逢

NYCP.GAC.0001.0097

Tugong Tumu

土公 土母

NYCP.GAC.0001.0098

Huanghe Jin long Si da wang

黄河 金龍 四大王

NYCP.GAC.0001.0099

Taishang Laojun

太上 老君

NYCP.GAC.0001.0100

Tudi Zhengshen

土地 正神

NYCP.GAC.0001.0101

Lishi Zaxi Xianguan

利市 迊喜 仙官

NYCP.GAC.0001.0101a

Lishi Zaxi Xianguan

利市 迊喜 仙官

NYCP.GAC.0001.0102

Wudi Dapao Dajiangjun

無敵 大炮 大将軍

NYCP.GAC.0001.0103

Lu Gongshuzi xian shi

魯 公輸子 先師

NYCP.GAC.0001.0104

Juanshen

圈神

NYCP.GAC.0001.0105

Yuhuang Shangdi

玉皇 上帝

NYCP.GAC.0001.0105a

Yuhuang Shangdi

玉皇 上帝

NYCP.GAC.0001.0106

Ju bao zhao cai

聚寳 招財

NYCP.GAC.0001.0107

He He er Sheng

和合 二聖

NYCP.GAC.0001.0108

Hu fa Weituo zun shen

護法 韋駝 尊神

NYCP.GAC.0001.0109

Randeng Gufo

燃灯 古佛

NYCP.GAC.0001.0110

Yanguang Niangniang

眼光 娘娘

NYCP.GAC.0001.0111

Siming zhi Shen

司命 之 神

NYCP.GAC.0001.0112

Tudi Zhengshen

土地 正神

NYCP.GAC.0001.0113

Shuicao Mamingwang

水草 馬明王

NYCP.GAC.0001.0114

Benming Yanshou Xingjun

本命 延夀 星君

NYCP.GAC.0001.0115

Zengfu Jibao Caishen

增福 積寳 財神

NYCP.GAC.0001.0116

Xing ke

星科

NYCP.GAC.0001.0116a

Xing ke

星科

NYCP.GAC.0001.0117

Lingying Heshen

靈應 河神

NYCP.GAC.0001.0118

Sanyao zhi Shen

三窑 之 神

NYCP.GAC.0001.0119

Mei Ge xian weng

梅葛 仙翁

NYCP.GAC.0001.0120

Zhong shen

衆神

NYCP.GAC.0001.0121

Caigong Caimu

財公 財母

NYCP.GAC.0001.0122

Menshen Hu Yu

門神 戶尉

NYCP.GAC.0001.0123

Wangmu Niangniang

王母 娘娘

NYCP.GAC.0001.0124

Wuxian Caishen

五顯 財神

NYCP.GAC.0001.0125

Taiyin Xingjun

太陰 星君

NYCP.GAC.0001.0126

Ganying Yaowang

感應 藥王

NYCP.GAC.0001.0127

Baihu zhi Shen

白虎 之 神

NYCP.GAC.0001.0128

Puxian Pusa

普賢 菩薩

NYCP.GAC.0001.0129

Taiyang Xingjun

太陽 星君

NYCP.GAC.0001.0130

Guanshan zhi Shen

管山 之 神

NYCP.GAC.0001.0131

Sizhi Gongcao

四直 功曹

NYCP.GAC.0001.0132

Shijia

釋迦

NYCP.GAC.0001.0133

Baiyi Songzi Guanyin

白衣 送子 觀音

NYCP.GAC.0001.0134

Menshen

門神

NYCP.GAC.0001.0135

Nan nu mingyi

男女 冥衣

NYCP.GAC.0001.0136

Ju bao zhao cai

聚寳 招財

NYCP.GAC.0001.0137

Taicang zhi Shen

太倉 之 神

NYCP.GAC.0001.0138

Guang han gong

廣寒宮

NYCP.GAC.0001.0139

Fu zai yan qian

福 在 眼 前

NYCP.GAC.0001.0140

Zhan mo chu xie

斬魔 除邪

NYCP.GAC.0001.0141

Ju bao pen

聚寳盆

NYCP.GAC.0001.0142

Qilin song zi

麒麟 送 子

NYCP.GAC.0001.0143

He He er Xian

和合 二仙

NYCP.GAC.0001.0144

Fu zi tian lai

福 自 天 来

NYCP.GAC.0001.0145

Zeng fu Caishen

增 福 財神

NYCP.GAC.0001.0146

Zeng fu Caishen

增 福 財神

NYCP.GAC.0001.0147

Zeng fu Caishen

增 福 財神

NYCP.GAC.0001.0148

Zeng fu Caishen

增 福 財神

NYCP.GAC.0001.0149

Zeng fu Caishen

增 福 財神

NYCP.GAC.0001.0150

Zhong Kui

鍾 馗

NYCP.GAC.0001.0151

Zhong Kui

鍾 馗

NYCP.GAC.0001.0152

He He er Xian

和 合 二 仙

NYCP.GAC.0001.0153

He He er Xian

和 合 二 仙

NYCP.GAC.0001.0154

He He er Xian

和 合 二 仙

NYCP.GAC.0001.0155

Menshen

門神

NYCP.GAC.0001.0155a

Menshen

門神

NYCP.GAC.0001.0156

Menshen

門神

NYCP.GAC.0001.0157

San'i zhi Shen

三義 之 神

NYCP.GAC.0001.0158

Qi shi er Shashen

七十二 煞神

NYCP.GAC.0001.0159

Bingbao zhi Shen

氷雹 之 神

NYCP.GAC.0001.0160

Wenchang Zitong Dijun

文昌 梓童 帝君

NYCP.GAC.0001.0161

Lu Gongshuzi xian shi

魯 公輸子 先師

NYCP.GAC.0001.0162

Chenghuang zhi Shen

城隍 之 神

NYCP.GAC.0001.0163

Zaojiu Xianweng

造酒 仙翁

NYCP.GAC.0001.0164

Ju bao pen

聚寳盆

NYCP.GAC.0001.0165

Zhong Kui

鍾 馗

NYCP.GAC.0001.0166

Zeng fu Caishen

增 福 財神

NYCP.GAC.0001.0167

Zeng fu Caishen

增 福 財神

NYCP.GAC.0001.0168

He He er Xian

和合 二仙

NYCP.GAC.0001.0169

Menshen

門神

NYCP.GAC.0001.0170

Baiyi Dashi sheng xiang

白衣 大士 聖像

NYCP.GAC.0001.0171

Ren he zhi dian

人和 紙店

NYCP.GAC.0001.0172

Duo qian yi wan wen

垛錢 壹萬文

NYCP.GAC.0001.0173

Zeng fu Caishen

增 福 財神

NYCP.GAC.0001.0174

Zeng fu Caishen

增 福 財神

NYCP.GAC.0001.0175

Tong zi

童子

NYCP.GAC.0001.0176

Tong zi

童子

NYCP.GAC.0001.0177

Tong zi

童子

NYCP.GAC.0001.0178

Shen xiang

神像

NYCP.GAC.0001.0179

Tong zi

童子

NYCP.GAC.0001.0180

Tong zi

童子

NYCP.GAC.0001.0181

Tong zi

童子

NYCP.GAC.0001.0182

Yong qian yi wan wen

用錢 壹萬文

NYCP.GAC.0001.0183

Wan shen dian

萬神殿

NYCP.GAC.0001.0184

Wan shen dian

萬神殿

NYCP.GAC.0001.0185

Guang han gong

廣寒宮

NYCP.GAC.0001.0186

Guang han gong

廣寒宮

NYCP.GAC.0001.0187

Guang han gong

廣寒宮

NYCP.GAC.0001.0188

Menshen

門神

NYCP.GAC.0001.0189

Menshen

門神

NYCP.GAC.0001.0190

Menshen

門神

NYCP.GAC.0001.0191

Peigu Niangniang

培姑 娘娘

NYCP.GAC.0001.0192

Zhong Kui

鍾 馗

NYCP.GAC.0001.0193

Zhong Kui

鍾 馗

NYCP.GAC.0001.0194

Yaowang zhi Shen

薬王 之 神

NYCP.GAC.0001.0195

Nanfang Huode Xingjun

南方 火德 星君

NYCP.GAC.0001.0196

Ling gan tian xian sheng mu jiu wei niang niang zhi wei

靈感 天仙 聖母 九位 娘娘 之 位

NYCP.GAC.0001.0197

Zeng fu Caishen

增 福 財神

NYCP.GAC.0001.0198

Menshen

門神

NYCP.GAC.0001.0199

Ju bao pen

聚寳盆

NYCP.GAC.0001.0200

Guansheng Dadi

關聖 大帝

NYCP.GAC.0001.0201

Menshen

門神

NYCP.GAC.0001.0202

Caishen

財神

NYCP.GAC.0001.0203

Fu Lu Shou

福禄壽

NYCP.GAC.0001.0204

Guang han gong

廣寒宮

NYCP.GAC.0001.0205

Tian di san jie shi ba fo zhu shen

天地 三界 十八佛 諸神

NYCP.GAC.0001.0206

Tian di san jie shi ba fo zhu shen

天地 三界 十八佛 諸神

NYCP.GAC.0001.0207

Tian di san jie shi ba fo zhu shen

天地 三界 十八佛 諸神

NYCP.GAC.0001.0208

Tian di san jie shi ba fo zhu shen

天地 三界 十八佛 諸神