Collection

Essays

 

Collection Index

 

 
NYCP.GAC.0001.0001

Guanyin Pusa

觀音 菩薩

NYCP.GAC.0001.0002

Weixian Guansheng Dadi

威顯 關聖 大帝

NYCP.GAC.0001.0003

Wenshu Pusa

文殊 菩薩

NYCP.GAC.0001.0004

Sanguan Dadi

三官 大帝

NYCP.GAC.0001.0005

Tianxian Niangniang

天仙 娘娘

NYCP.GAC.0001.0006

Tianxian Niangniang

天仙 娘娘

NYCP.GAC.0001.0007

Cuisheng Niangniang

催生 娘娘

NYCP.GAC.0001.0008

Cuisheng Niangniang

催生 娘娘

NYCP.GAC.0001.0009

Songsheng Niangniang

送生 娘娘

NYCP.GAC.0001.0010

Yinmeng Niangniang

引蒙 娘娘

NYCP.GAC.0001.0011

Yinmeng Niangniang

引蒙 娘娘

NYCP.GAC.0001.0012

Yanguang Niangniang

眼光 娘娘

NYCP.GAC.0001.0013

Naimu Niangniang

奶母 娘娘

NYCP.GAC.0001.0013a

Naimu Niangniang

奶母 娘娘

NYCP.GAC.0001.0013b

Naimu Niangniang

奶母 娘娘

NYCP.GAC.0001.0014

Caigong Caimu

財公 財母

NYCP.GAC.0001.0015

Tugong Tumu

土公 土母

NYCP.GAC.0001.0016

Chuanggong Chuangmu

床公 床母

NYCP.GAC.0001.0017

Huode Xingjun

火德 星君

NYCP.GAC.0001.0018

Benming Xingjun

本命 星君

NYCP.GAC.0001.0019

Siming zhi Shen

司命 之 神

NYCP.GAC.0001.0020

Zeng fu Caishen

增 福 財神

NYCP.GAC.0001.0021

Chenghuang zhi wei

城隍 之 位

NYCP.GAC.0001.0022

Chenghuang

城隍