Collection

Essays

 
 
NYCP.GAC.0001.0023

Banhu zhi Shen

班虎 之 神

NYCP.GAC.0001.0024

Juanshen

圈神

NYCP.GAC.0001.0025

Taiyin Xingjun

太隂 星君

NYCP.GAC.0001.0026

Houtu Huangdi

后土 皇帝

NYCP.GAC.0001.0027

Yuanlin Shushen

園林 樹神

NYCP.GAC.0001.0027a

Yuanlin Shushen

園林 樹神

NYCP.GAC.0001.0028

Qi shi er Shashen

七十二 煞神

NYCP.GAC.0001.0029

Erlang Miaodao Zhenjun

二郎 妙道 真君

NYCP.GAC.0001.0030

Sanjie Zhifu Shizhe

三界 直符 使者

NYCP.GAC.0001.0030a

Sanjie Zhifu Shizhe

三界 直符 使者

NYCP.GAC.0001.0031

Sanguan

三官

NYCP.GAC.0001.0032

Xigui zhi Shen

喜貴 之 神

NYCP.GAC.0001.0033

Weixian Guansheng Dadi

威顯 關聖 大帝

NYCP.GAC.0001.0034

Da Zhonghua Minguo er shi nian Zaojun zhi shen wei

大 中華 民國 二十年 灶君 之 神位

NYCP.GAC.0001.0034a

Da Zhonghua Minguo er shi nian Zaojun zhi shen wei

大 中華 民國 二十年 灶君 之 神位

NYCP.GAC.0001.0034b

Da Zhonghua Minguo er shi nian Zaojun zhi shen wei

大 中華 民國 二十年 灶君 之 神位

NYCP.GAC.0001.0035

Da Zhonghua Minguo ba nian Zaojun zhi shen wei

大 中華 民國 八年 灶君 之 神位

NYCP.GAC.0001.0035a

Da Zhonghua Minguo ba nian Zaojun zhi shen wei

大 中華 民國 八年 灶君 之 神位

NYCP.GAC.0001.0035b

Da Zhonghua Minguo ba nian Zaojun zhi shen wei

大 中華 民國 八年 灶君 之 神位

NYCP.GAC.0001.0035c

Da Zhonghua Minguo ba nian Zaojun zhi shen wei

大 中華 民國 八年 灶君 之 神位

NYCP.GAC.0001.0036

Zhong Kui

鍾 馗

NYCP.GAC.0001.0036a

Zhong Kui

鍾 馗

NYCP.GAC.0001.0037

Tudi Zhengshen

土地 正神

NYCP.GAC.0001.0038

Zongguan Heshen

總管 河神