Collection

Essays

 
 
NYCP.GAC.0001.0039

Menshen

門神

NYCP.GAC.0001.0040

Menshen

門神

NYCP.GAC.0001.0041

Ju bao zhao cai

聚寳 招財

NYCP.GAC.0001.0042

Tian di san jie shi fang wan ling zhen zai [bei ting]

天地 三界 十方 萬靈 眞宰 [碑亭]

NYCP.GAC.0001.0043

Tian di san jie shi fang wan ling zhen zai

天地 三界 十方 萬靈 眞宰

NYCP.GAC.0001.0044

Tian di san jie shi fang wan ling zhen zai

天地 三界 十方 萬靈 眞宰

NYCP.GAC.0001.0045

Tian di san jie shi fang wan ling zhen zai

天地 三界 十方 萬靈 眞宰

NYCP.GAC.0001.0046

He He er Sheng

和合 二聖

NYCP.GAC.0001.0047

Ding fu gong

定福宮

NYCP.GAC.0001.0047a

Ding fu gong

定福宮

NYCP.GAC.0001.0048

Shen xiang

神像

NYCP.GAC.0001.0049

Zaojiu Xianweng

造酒 仙翁

NYCP.GAC.0001.0050

Xing ke

星科

NYCP.GAC.0001.0051

Geigu Zhangzhe

給孤 長者

NYCP.GAC.0001.0052

Qingmiao zhi shen

青苗 之 神

NYCP.GAC.0001.0053

Hanji Xuanwu shen

含[女忌][玄五]神

NYCP.GAC.0001.0054

Tuota Li Tianwang

托塔 李 天王

NYCP.GAC.0001.0055

Min fu shi wang

冥府 十王

NYCP.GAC.0001.0056

Wenchang Dijun

文昌 帝君

NYCP.GAC.0001.0057

Lu Gongshuzi xian shi

魯 公輸子 先師

NYCP.GAC.0001.0058

Jiutian Yingyuan Leisheng Puhua Tianzun

九天 應元 雷聲 普化 天尊

NYCP.GAC.0001.0059

Zhou Cang zhi shen

周 倉 之 神

NYCP.GAC.0001.0060

Tianwen Kuixing

天文 魁星

NYCP.GAC.0001.0061

Huanghe Jin long Si da wang

黄河 金龍 四大王